Aguisín A - Daoine a chuir tuairimí nó moltaí ar fáil

 

1)      Alcohol Action Ireland.

2)      American Chamber of Commerce Ireland.

3)      Cónaidhm Baincéireachta agus Íocaíochtaí Éireann.

4)      An tUas. Declan Carty.

5)      Cumann Comhlachais Tráchtála na hÉireann.

6)      An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

7)      An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

8)      An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

9)      An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

10)  An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail.

11)  An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt.

12)  Cónaidhm na hÉireann um Míchumas.

13)  Ervia.

14)  Parlaimint na hEorpa – Comhrúnaíocht an Chláir Trédhearcachta.

15)  An tUas. J. Flood, Co. Bhaile Átha Cliath

16)  An tUas. Michael Healy-Rae TD.

17)  An tArd-Údarás um Thrédhearcacht sa Saol Poiblí.

18)  An Dr John Hogan, an Lárionad um Ghnó, Sochaí agus Inbhuanaitheacht, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.

19)  Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann (IBEC).

20)  Comhairle um Chearta an Duine.

21)  Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann.

22)  Foras Croí na hÉireann.

23)  Eagraíocht Sealbhóirí Morgáiste na hÉireann.

24)  Cumann na hÉireann um Fhóirithint ar Ainmhithe (ISPCA).

25)  Eagraíocht Táirgeoirí Éisc Dheisceart agus Iarthar na hÉireann.

26)  Coiste Comhairleach Dhéantóirí Tobac na hÉireann (ITMAC).

27)  Eagraíocht Iascairí na gCealla Beaga Teo.

28)  An tUas. Matt Moran, Corcaigh.

29)  Cónaidhm Náisiúnta na Nuachtánaithe Miondíola.

30)  Office of the Commissioner of Lobbying of Canada.

31)  Cumann na Sainchomhairleoirí Caidrimh Phoiblí (PRCA).

32)  Institiúid na hÉireann um Chaidreamh Poiblí (PRII).

33)  Ceartas Sóisialta Éireann.

34)  SSE Ireland.

35)  The Wheel.

36)  Transparency International.

37)  Líonra Rannpháirtíochta Pobail Chill Mhantáin.