7.    Foilsiú na Tuarascála agus For-rochtain

Leag roinnt eagraíochtaí béim ar an tábhacht a bhaineann leis an gcód deiridh a scaipeadh go fairsing agus lena chinntiú go bhfuil daoine ar an eolas faoi agus go dtuigeann siad a thábhachtaí atá sé.  Moladh freisin go gcuirfí an Cód ar fáil i roinnt de theangacha agus d’fhormáidí inrochtana.  Moltar gur cheart do gach oifigeach poiblí ainmnithe cóip den Chód a fháil trína Roinn faoi seach.  Moladh freisin go n-úsáidfí an Cód mar dheis le “béim a leagan an athuair” ar chlúdach na reachtaíochta agus go bhféadfaí é a úsáid chun a chur in iúl cé chomh tábhachtach is atá “cultúr comhlíonta” ar fud stáit an Aontais Eorpaigh.

 

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún foilsiú an Chóid Iompair a úsáid mar dheis le tuilleadh for-rochtana a dhéanamh ar Bhrústocaireacht a Rialáil.  Beidh an Cód le fáil in áit fheiceálach ar lobbying.ie.  Beidh sé ar fáil i bhformáid inrochtana i nGaeilge agus i mBéarla araon.  Beidh naisc chuig an gCód ar fáil ar fud na bpróiseas clárúcháin agus tuairisceáin.  Cuirfear an Cód ar fáil do na Ranna Rialtais agus na comhlachtaí poiblí go léir a bhfuil oifigigh phoiblí ainmnithe forordaithe acu.  Iarrfar ar na Ranna/Comhlachtaí Poiblí aird a n-oifigeach poiblí ainmnithe a tharraingt ar an gCód agus a dheimhniú go ndearna siad amhlaidh.