4.    Comhairliúchán

Mheas an Coimisiún go mbeifí in ann próiseas comhairliúcháin níos fiúntaí agus níos dírithe a reáchtáil ach dréachtchód iompair a scaipeadh a bheadh bunaithe ar na prionsabail thuas agus ina léireofaí na nithe a mheas an Coimisiún a bheith ar na gnéithe is fearr de na cóid eile a bhreithnigh sé.  Ullmhaíodh páipéar comhairliúcháin agus dréacht-Chód Iompair ansin. Foilsíodh glao ar aighneachtaí ar an dréacht-Chód Iompair i nuachtáin náisiúnta (Times, Independent agus Examiner) Dé Sathairn an 7 Iúil 2018.  Rinneadh an páipéar comhairliúcháin, an dréacht-Chód agus an glao ar aighneachtaí a fhoilsiú freisin ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin, ar an suíomh Gréasáin do Bhrústocaireacht a Rialáil agus ar shuíomh Gréasáin na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe go luath i mí Iúil.

 

Scaipeadh an páipéar comhairliúcháin agus an dréacht-Chód, i dteannta litir chumhdaigh, ar na príomh-gheallsealbhóirí.  Scaipeadh iad freisin ar roinnt Rialálaithe Brústocaireachta i ndlínsí eile chomh maith chun a gcuid tuairimí a fháil.  Rinneadh an glao ar aighneachtaí, i dteannta naisc chuig an bpáipéar comhairliúcháin agus chuig an dréacht-Chód, a eisiúint chuig gach brústocaire cláraithe tríd an gcóras teachtaireachtaí ar lobbying.ie.Ba é an 31 Iúil 2018 an dáta deiridh a glacadh le haighneachtaí.

 

Fuarthas 40 freagra san iomlán.  Níor cuireadh in iúl i dtrí cinn de na freagraí sin aon tuairimí ná aon mholtaí maidir leis an gCód Iompair ná maidir le Brústocaireacht a Rialáil i gcoitinne.  Fuarthas tuairimí agus moltaí ó Ranna Rialtais agus ó chomhlachtaí poiblí; ó chomhlachtaí rialála eile; ó chomhlachtaí ionadaitheacha agus ó chomhlachtaí tathanta; agus ó eagraíochtaí agus ó dhaoine aonair eile.  Tá achoimre ar na haighneachtaí a fuarthas agus ar an bhfreagra ón gCoimisiún orthu leagtha amach thíos.  Tá liosta de na daoine a chuir tuairimí nó moltaí in iúl maidir leis an gCód Iompair nó maidir le Brústocaireacht a Rialáil i gcoitinne tugtha in Aguisín A a ghabhann leis an tuarascáil seo.  Cheadaigh an Coimisiún leagan athbhreithnithe den Chód Iompair ansin, rud ar cuireadh roinnt de na tuairimí agus na moltaí a fuarthas san áireamh ann. Tá an Cód sin á fhoilsiú inniu.

                                                                                                                    

Ós rud é nach ndearnadh iad chuig Oifigeach Poiblí Ainmnithe, ní mheastar gur gníomhaíocht brústocaireachta iad na haighneachtaí a rinneadh chuig an gCoimisiún.