2.    Alt 16 den Acht

 

Foráiltear le halt 16(1) den Acht go bhféadfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún) Cód Iompair a tháirgeadh do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta “d’fhonn ardchaighdeáin ghairmiúla agus dea-chleachtas a chur chun cinn”.

 

Cé gur tháinig forálacha alt 16 den Acht i bhfeidhm tráth thosach feidhme na reachtaíochta, mheas an Coimisiún go mbeadh sé stuama forbairt aon Chóid Iompair a iarchur go dtí go mbeadh forálacha forfheidhmithe an Achta i bhfeidhm agus go dtí go mbeadh ag éirí go maith leo.  Measadh freisin go mbeadh sé stuama fanacht go dtí go mbeadh an chéad athbhreithniú ar an Acht críochnaithe i gcás go bhféadfadh aon athruithe ar an Acht a thiocfadh as an athbhreithniú dul i bhfeidhm ar fhorbairt an chóid.  Bhí sé tábhachtach don Choimisiún, mar rialálaí, freisin roinnt taithí a ghnóthú ar ghníomhaíocht brústocaireachta a rialáil sula ndéanfadh sé iarracht cód iompair a tháirgeadh do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta.  Toisc go bhfuil an tAcht iomlán tosaithe agus gur críochnaíodh an t-athbhreithniú gan aon tograí reachtacha nua a chur ar aghaidh, mheas an Coimisiún go raibh sé in am Cód Iompair a thabhairt isteach.

 

2.2 Alt 16(2) den Acht

Foráiltear le halt 16(2) gurb amhlaidh, sula ndéanfar Cód Iompair a tháirgeadh, go rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta agus le cibé comhlachtaí atá ionadaitheach dóibh agus le cibé daoine eile is cuí leis an gCoimisiún.  Chuaigh an Coimisiún i mbun comhairliúchán forleathan ar an gCód Iompair atá beartaithe aige.  Tá sonraí faoin bpróiseas comhairliúcháin agus faoi na haighneachtaí a fuarthas leagtha amach i rannáin 3 agus 4 den tuarascáil seo.

 

2.3 Alt 16(3) den Acht

Foráiltear le halt 16(3) go bhféadfaidh forálacha éagsúla i ndáil le tuairiscí éagsúla de dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta a bheith sa Chód.  Mar gheall ar an éagsúlacht agus an raon daoine a d’fhéadfadh teacht faoi raon feidhme an Achta, áfach, cruthaítear dúshláin maidir le sraith caighdeán comhroinnte a shainiú ar a bhféadfaí aon chód iompair a bhunú.  Féadfaidh feidhm a bheith ag forálacha an Achta maidir le fostóirí; maidir le comhlachtaí ionadaitheacha nó tathanta; maidir le brústocairí gairmiúla nó tríú páirtithe a bhfuiltear ag íoc leo chun cumarsáid a dhéanamh thar ceann duine eile; agus, rud suntasach, maidir le haon duine a dhéanann cumarsáid faoi thalamh a fhorbairt nó a chriosú.

 

Toisc go bhféadfadh feidhm a bheith ag an Acht maidir le raon leathan daoine, mar sin, mheas an Coimisiún gurbh fhearr anseo cód iompair atá bunaithe ar phrionsabail ná cód iompair atá bunaithe ar rialacha.  Tá an Cód bunaithe ar rialacha, áfach, a mhéid a dhéantar tagairt ann do cheanglais an Achta i ndáil le clárú agus tuairisceáin maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach agus do na srianta iarfhostaíochta a bhfuil feidhm acu maidir le hoifigigh phoiblí thofa agus cheaptha áirithe.