1.    Réamhrá

Imríonn an bhrústocaireacht ról tábhachtach maidir le cinnteoireacht phoiblí éifeachtach a chur chun cinn.  Cabhraíonn sí lena chinntiú go ndéantar beartais a cheapadh agus a fhorbairt ar bhealach láneolach.  Tá sé tábhachtach, mar sin, go mbeadh deiseanna córa cothromasacha ag gach páirtí agus ag gach leas chun a smaointe agus a n-ábhair imní a chur in iúl agus chun rannchuidiú le cinnteoireacht phoiblí.

 

Bhí ciall dhiúltach ar leith leis an téarma ‘brústocaireacht’ roimhe seo mar gheall ar an dearcadh a bhí ann go raibh rochtain mhíchuí agus tionchar míchuí ag leasanna áirithe ar dhéantóirí beartais agus ar reachtóirí.  Is é an aidhm atá leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil (an tAcht) an próiseas brústocaireachta a dhéanamh níos trédhearcaí trí dheis a thabhairt don phobal a fháil amach, maidir le beartas poiblí, cé na daoine atá ag iarraidh tionchar a imirt agus cé na daoine agus na nithe a bhfuil siad ag iarraidh tionchar a imirt orthu.  Baintear an trédhearcacht sin amach trí Chlár Brústocaireachta ar líne, atá ar fáil ag www.lobbying.ie.  Ó tháinig an Clár i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2015, chláraigh níos mó ná 1,750 duine ar an gClár agus fuarthas níos mó ná 27,000 tuairisceán maidir le gníomhaíocht brústocaireachta.

 

Cé go bhfuil an bhrústocaireacht níos trédhearcaí anois mar thoradh ar an Acht agus ar thabhairt isteach an Chláir ar líne, is amhlaidh nach dtugtar aghaidh go fóill ar an mbealach ina seoltar gníomhaíochtaí brústocaireachta. Foráiltear le halt 16 den Acht do Chód Iompair do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta. Is é cuspóir an Chóid féachaint lena chinntiú go ndéantar brústocaireacht ar bhealach eiticiúil a threisíonn cuspóirí an Achta.

 

Tá sé beartaithe go gcomhlánódh an Cód forálacha an Achta agus oibriú éifeachtach an chláir ar líne.  Chun é sin a dhéanamh, leagtar amach sa Chód teimpléad le haghaidh gníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh de réir prionsabail a bhfuil glacadh leo.  Ar an mbealach sin, cabhrófar le freastal ar ionchas an phobail go seolfar gníomhaíochtaí brústocaireachta ar bhealach eiticiúil trédhearcach.  Cabhrófar freisin lena chinntiú go mbeidh oifigigh phoiblí thofa nó cheaptha a ndéanann daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta i dteagmháil leo in ann a fháil amach go héasca cé na leasanna a ndéanann an duine ionadaíocht dóibh agus cén toradh atá an duine sin ag iarraidh a bhaint amach.