Tuarascálacha agus Staitisticí

Cuirfear tuarascálacha an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) i láthair sa rannán seo de réir mar a thiocfaidh siad chun cinn.

Soláthrófar staitisticí ann fosta a bhíonn ina leas poiblí nuair a dhéantar Tuairisceáin Bhrústocaireachta chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin.

Tá sé d’oibleagáid ar an gCoimisiún um Chaighdeáin tuarascálacha Bliantúla a chur ar fáil don Oireachtas.

Tuarascálacha Bliantúla

Cuid 5, Alt 25(1), Ullmhóidh an Coimisiún tuarascáil bhliantúil i dtaca le feidhmiú an Achta seo agus beidh sí ina cúis le go gcuirfear cóip de faoi bhráid Dhá Theach an Oireachtais nach déanaí ná an 30 Meitheamh an bhliain ina dhiaidh na bliana lena mbaineann sé.

(2) Áireofar ar thuarascáil faoi fho-alt (1) (go sonrach), i bhfoirm nach gcumasaíonn aitheantas na ndaoine lena mbaineann, faisnéis maidir le

(a) cinntí ar bith faoi alt 14 a rinneadh an bhliain sin nó a tháinig i bhfeidhm an bhliain sin,

(b) imscrúduithe ar bith faoi alt 19 a cuireadh i gcrích an bhliain sin,

(c) iarratais ar bith ar chead faoi alt 22, agus gach cinneadh ar iarratais dá leithéid, a rinneadh an bhliain sin,

(d) ionchúisimh ar bith as cionta faoi alt 20 an bhliain sin, agus

(e) fógraí um íocaíochtaí seasta ar bith a riaradh faoi alt 21 an bhliain sin

 

An chéad Tuarascáil Bhliantúil uaidh faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Cliceáil anseo

 

Athbhreithniú ar an Acht

Déantar athbhreithniú ar an Acht nuair a bheidh sé i bhfeidhm ar feadh bliana, is é sin, i Meán Fómhair 2016.  Nuair a bheidh an t-athbhreithniú á dhéanamh, déanfaidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe comhairliúcháin le daoine, i measc eile, a bhfuil gníomhaíochtaí brústocaireachta ar bun acu agus lena n-ionadaithe.

 

Tuarascáil ón gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ar an phróiséas comhairliúcháin iltaobhach maidir le Cód Iompair do dhaoine i mbun brústocaireacht

Foráiltear le halt 16(1) den Acht go bhféadfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún) Cód Iompair a tháirgeadh do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta.  Foráiltear le halt 16(2) gurb amhlaidh, sula ndéanfar Cód Iompair a tháirgeadh, go rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta agus le cibé comhlachtaí atá ionadaitheach dóibh agus le cibé daoine eile is cuí leis an gCoimisiún. Thíos tá nasc don tuarascáil ón gCoimisiún faoin bpróiseas comhairliúcháin agus faoi na haighneachtaí a fuarthas.

Cliceáil anseo