Tá na Chéad Tuairisceáin faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 le cur isteach


Tá ar dhaoine atá i mbun brústocaireachta clárú agus tuairisceáin ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach don tréimhse ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Nollaig 2015


Déardaoin an 21 Eanáir 2016: Is éard atá sa lá inniu ná garsprioc thábhachtach ó thaobh Chlár Brústocaireachta na hÉireann de. Tá sé ar an gcéad spriocdháta tuairiscithe le haghaidh na n-oifigeach poiblí ainmnithe sin atá i mbun brústocaireachta.

Thosaigh an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 an 1 Meán Fómhair agus dá bharr sin, thosaigh an ceanglas orthu sin a dhéanann brústocaireacht ar oifigigh phoiblí ainmnithe clárú agus tuairisc a thabhairt ar a ngníomhaíochtaí brústocaireachta gach ceithre mhí.  Is éard atá sa lá inniu ná an chéad spriocdháta dóibh siúd a thug faoi bhrústocaireacht ar bith sa tréimhse ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Nollaig 2015.  Tá faisnéis a chuirtear chuig an gClár ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal ag www.lobbying.ie.

Sa tréimhse roimh an gcéad spriocdháta seo, thug an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí faoi chlár fairsing for-rochtana chun a chinntiú gurb eolach ar a chuid gníomhaíochtaí faoin Acht atá duine ar bith a d’fhéadfadh a bheith i mbun brústocaireachta. Thug sé lear láithreoireachtaí agus óráidí do ghrúpaí geallsealbhóirí, d’fhoilsigh sé raon ábhair faisnéise agus thug sé faoi fheachtas náisiúnta fógraíochta chun plé ar a meastar a bheith i gceist leis an mbrústocaireacht a spreagadh.
Dúirt Sherry Perreault Uas., an chéad Cheann Rialála Brústocaireachta riamh in Éirinn, “Táim an-sásta leis an bhfreagairt dhearfach atá ann go dtí seo. Tá na céadta eagraíocht agus duine aonair cláraithe i bhfad roimh an spriocdháta. Tá líon suntasach tuairisceán curtha isteach cheana féin freisin.  Táimid ag súil go méadóidh an líon sin tuilleadh faoin 21 Eanáir. Is é sin an chéad spriocdháta le haghaidh tuairisceán agus is mórchloch mhíle don Chlár é. Táimid ag súil go mbeidh an Clár Brústocaireachta ina dhúshraith do thrédhearcacht sa saol poiblí in Éirinn.”

Is é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a mhaoirsíonn an Clár, rud ar féidir amharc air ag www.lobbying.ie. Tá sraith uirlisí faisnéise ag an suíomh Gréasáin, lena n-áirítear an clár ar líne, a cheaptar chun cabhrú le brústocairí, le hoifigigh phoiblí shainithe agus leis an bpobal tuiscint iomlán a ghnóthú ar an Acht agus ar na hoibleagáidí a ghabhann leis.

Críoch


Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le:


Sherry Perreault
Ceann Rialála Brústocaireachta
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
Teil.: 01 639 5722
R-phost: info@lobbying.ie
Suíomh Gréasáin: www.lobbying.ie
Twitter: @LobbyingIE