Tá an Coimisiún um Chaighdeáin sásta leis na leibhéil chomhlíonta do na chéad tuairisceáin faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015


Leibhéil arda chomhlíonta dóibh siúd a raibh orthu clárú agus tuairisceáin ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach don tréimhse ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Nollaig 2015


Dé hAoine an 29 Eanáir 2016
: Ba é Déardaoin an 21 Eanáir 2016 an chéad spriocdháta tuairiscithe le haghaidh na n-oifigeach poiblí ainmnithe sin atá i mbun brústocaireachta. Bhí orthu siúd a thug faoi bhrústocaireacht ar bith sa tréimhse ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Nollaig 2015 clárú agus tuairisceáin ar a ngníomhaíocht brústocaireachta a chur isteach chuig an gClár Brústocaireachta ar líne faoin spriocdháta.

Amhail meán oíche an 21 Eanáir, chláraigh breis agus 1,100 eagraíocht agus duine aonair agus cuireadh 2,550 tuairisceán isteach chuig an gClár.

Dúirt an Breitheamh Onórach Daniel O’Keeffe, Cathaoirleach an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí: “Táimid an-sásta leis an leibhéal comhlíonta a baineadh amach sa chéad tréimhse tuairisceán. Leis an bhfaisnéis atá ar fáil ar an gClár, tugtar do phobal na hÉireann léargas gan fasach ar an ról a imríonn an bhrústocaireacht i gcinntí beartais agus cistithe a mhúnlú. Táscaire an-dearfach is ea an leibhéal iomlán comhlíonta agus táthar ag glacadh leis an ngá atá ann le hoscailteacht agus trédhearcacht i gcúrsaí brústocaireachta.”

Dúirt Sherry Perreault, an chéad Cheann Rialála Brústocaireachta de chuid na hÉireann riamh: “Tá sé soiléir gurb éifeachtach atá an obair atá déanta againn agus a leanaimid orainn a dhéanamh ar an bhfeasacht agus ar an tuiscint ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil a mhéadú. Féachfaimid anois leis an bhfuinneamh a choinneáil mar gur ar bun atá an chéad tréimhse tuairisceán ón 1 Eanáir go dtí an 30 Aibreán. Leanfaimid ar aghaidh ag forbairt agus ag beachtú uirlisí oideachasúla agus faisnéise d’fhonn an t-eolas agus an tuiscint ar an Acht a chur chun cinn”.

Is é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a mhaoirsíonn an Clár, rud ar féidir amharc air ag www.lobbying.ie. Tá sraith uirlisí faisnéise ag an suíomh Gréasáin, lena n-áirítear an clár ar líne, a cheaptar chun cabhrú le brústocairí, le hoifigigh phoiblí ainmnithe agus leis an bpobal tuiscint iomlán a ghnóthú ar an Acht agus ar na hoibleagáidí a ghabhann leis.

Críoch

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le:

Sherry Perreault
Ceann Rialála Brústocaireachta
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
Teil.: 01 639 5722
R-phost: info@lobbying.ie
Suíomh Gréasáin: www.lobbying.ie
Twitter: @LobbyingIE

Cúlra:

Thosaigh an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 an 1 Meán Fómhair 2015 agus dá bharr sin, thosaigh an ceanglas orthu sin a dhéanann brústocaireacht ar oifigigh phoiblí ainmnithe clárú agus tuairisc a thabhairt ar a ngníomhaíochtaí brústocaireachta gach ceithre mhí. Tá faisnéis a chuirtear chuig an gClár ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal ag www.lobbying.ie.