Oifigeach eitice sinsearach Ceanadach ceaptha chun córas nua rialála brústocaireachta na hÉireann a reáchtáil


Seolfar an córas ar líne an tseachtain seo chugainn agus beidh sé ina cheanglas dlíthiúil clárú air ó mhí Mheán Fómhair

24 Aibreán 2015: Ceapadh Stiúrthóir sinsearach ó Oifig an Choimisinéara um Choinbhleacht Leasa agus Eitic i gCeanada mar chéad Cheann Rialála Brústocaireachta de chuid na hÉireann.

Fógraíodh ceapachán Sherry Perreault inniu, agus é ag teacht roimh sheoladh an chórais chlárúcháin ar líne um brústocaireacht an tseachtain seo chugainn, rud a thagann sna sála ar achtú an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015 le déanaí. Na daoine sin ar gá dóibh gníomhaíocht brústocaireachta a chlárú, féadfaidh siad tús a chur leis an suíomh Gréasáin a úsáid ón 1 Bealtaine agus cuirfear oibleagáid le dlí orthu gníomhaíocht brústocaireachta a bheidh ar siúl ón 1 Meán Fómhair i mbliana a chlárú.

Ag fáiltiú dó roimh an gceapachán, dúirt an Breitheamh Onórach Daniel O’Keeffe, Cathaoirleach an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí: “Tá lúcháir orainn gur chomhaontaigh duine a bhfuil an oiread sin taithí aici ar réimse na heitice sa saol poiblí i ndlínse eile glacadh leis an ról seo. Beidh Sherry freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar chóras nua na hÉireann um ghníomhaíochtaí brústocaireachta a chlárú agus a thuairisciú go poiblí.  Mar sin, déanfaidh sí rannchuidiú tábhachtach maidir le trédhearcacht agus le hardchaighdeáin a chinntiú sa saol poiblí. Guímid gach rath uirthi.”

Tá Sherry ag obair le hOifig an Choimisinéara um Choinbhleacht Leasa agus Eitic, Ceanada, ón mbliain 2009. Tá sí ag obair ina cáil reatha mar Stiúrthóir ar Bheartas, Taighde agus Cumarsáidí ón mbliain 2011.  Tá taithí shuntasach aici ar an earnáil phoiblí ag leibhéal feidearálach i gCeanada, agus í ina speisialtóir i bhforbairt agus anailís beartas, cumarsáidí agus caidreamh Parlaiminte.

Ina cáil reatha, bainistíonn Sherry foireann ildisciplíneach agus stiúrann sí beartas straitéiseach agus taighde, caidreamh poiblí agus caidreamh leis na meáin, gnóthaí Parlaiminte, tomhas feidhmíochta agus pleanáil, agus for-rochtain náisiúnta agus idirnáisiúnta thar ceann na hOifige.  Le linn an ama a chaith sí le hOifig an Choimisinéara um Choinbhleacht Leasa agus Eitic, ar brainse de Pharlaimint Cheanada é, chuir Sherry le roinnt tionscnamh tábhachtach, lenar áiríodh na hathbhreithnithe Parlaiminte ar an Conflict of Interest Act agus Conflict of Interest Code for Members of the House of Commons.

I measc na bpost a bhí aici roimhe seo, tá Comhairleoir Feidhmiúcháin don Choimisinéir laistigh d’Oifig an Choimisinéara um Choinbhleacht Leasa agus Eitic, agus poist le Roinn Oidhreacht Cheanada, le Roinn Tionscail Cheanada, le hOifig na Ríchomhairle (Ceanada) agus le Roinn Iompair Cheanada. Ba san earnáil phríobháideach a thosaigh sí a gairm, agus í ag obair i gcaidreamh le cliaint agus i margaíocht, sula ndeachaigh sí isteach sa tseirbhís phoiblí fheidearálach sa bhliain 1999.

Tá céim Mháistir Ealaíon ag Sherry san eolaíocht pholaitiúil ó Ollscoil Toronto agus tá céim Bhaitsiléir Ealaíon (Onóracha) aici san eolaíocht pholaitiúil freisin ó Ollscoil Manitoba.

Dúirt Sherry:  “Táim ag tnúth go mór le ról a imirt san fhorbairt thábhachtach nua seo in Éirinn, rud a bhfuil sé mar aidhm léi leibhéal nua trédhearcachta a chur leis an bpróiseas um fhorbairt beartas agus cinnteoireacht pholaitiúil.”