Nótaí tráchta an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí faoin Dara hAthbhreithniú ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

 

25 Feabhra 2020: D’fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a tuarascáil inniu ar an Dara hAthbhreithniú ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil. Fáiltíonn an Coimisiún um Chaighdeáin roimh fhoilsiú na tuarascála ar oibriú an Achta, a riar an Coimisiún ó cuireadh tús leis in 2015.

 

Tá beagnach 2,000 cláraí ar Chlár na Brústocaireachta anois ó gach earnáil de gheilleagar na hÉireann, agus tá breis agus 40,000 tuairisceán sa chóras. Léiríonn na figiúirí seo scóip agus tábhacht na brústocaireachta sa phróiseas cinnteoireachta agus san fheasacht shíormhéadaitheach ar an Acht agus a oibleagáidí. Cé go bhfuil an tAcht ag oibriú go maith go ginearálta, d’aithin an Coimisiún roinnt limistéar ina mbainfeadh an tAcht tairbhe ó leasú nó soiléiriú, anuas ar limistéir ina bhfuil an tAcht tostach agus ina bhféadfadh foráil a bheith ag teastáil.

 

Rinne an Coimisiún aighneacht leis an athbhreithniúinar cuimsíodh 22 moladh ar leith maidir le sainmhíniú, oibríochtaí, oibleagáidí iarfhostaíochta, forfheidhmiú agus ceisteanna eile éagsúla de chuid an Achta. Má ghlactar leis, tá an Coimisiún faoin tuairim go neartódh na moltaí seo oibriú an Achta, agus go gcuirfidís barr feabhais ar thrédhearcacht agus cuntasacht.

 

Níor mhol tuarascáil an lae inniu ar an dara hathbhreithniú aon athruithe a dhéanamh ar an Acht. Tá díomá ar an gCoimisiún nár glacadh le haon cheann dá mholtaí.

 

Tugann na moltaí sa tuarascáil le fios gur féidir dul i ngleic le formhór na mbuarthaí faoin reachtaíocht a tugadh chun solais mar chuid den phróiseas athbhreithnithe trí threoir agus soiléiriú níos fearr ag an gCoimisiún. Cé go leanann an Coimisiún ag tabhairt faoi for-rochtain shaincheaptha agus go ndéanann sé athbhreithnithe agus nuashonruithe rialta ar a threoir, faoi mar is gá, tá an Coimisiún faoin tuairim nach léiríonn seo go cruinn an réimse saincheisteanna ar leith nach féidir dul i ngleic leo ach trí leasú reachtaíochta. Áirítear leis seo, mar shampla, cumhachtaí forfheidhmithe a thabhairt isteach do sháruithe ar fhorálacha iarfhostaíochta an Achta, anuas ar iarraidh ar oifigigh phoiblí a dhiúltú chun cumarsáid bhreise a dhéanamh le daoine a dteipeanna orthu an tAcht a chomhlíonadh.

 

Leanfaidh an Coimisiún le saincheisteanna a thabhairt chun solais ina bhféadfadh an tAcht tairbhe a bhaint as leasú nó soiléiriú, de réir mar a thagann siad chun solais.

 

Chun teacht ar eolas breise faoi ról an Choimisiúin maidir le brústocaireacht a rialáil, agus chun aighneacht an Choimisiúin leis an dara hathbhreithniú reachtaíochta a léamh, tabhair cuairt ar www.lobbying.ie.

 

***

 

Cúlra:

 

Cuireadh tús leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 an 1 Meán Fómhair 2015, agus ar a thosach feidhme, cuireadh tús leis an gceanglas orthu siúd a dhéanann brústocaireacht d’oifigigh ainmnithe phoiblí chun clárú agus tuairisciú ar a ngníomhaíochtaí brústocaireachta gach ceithre mhí. Cuireadh tús le forálacha forfheidhmithe an Achta an 1 Eanáir 2017.

 

Tá eolas a cuireadh ar fáil don Chlár ar fáil don phobal lena iniúchadh ag www.lobbying.ie. Tá sraith fhorleathan uirlisí eolais ar an láithreán gréasáin, ar a bhfuil an clár ar líne, chomh maith, atá in ainm is cabhrú le brústocairí, oifigigh ainmnithe phoiblí agus an pobal chun tuiscint iomlán a bheith acu ar an Acht agus a oibleagáidí. I measc na n-uirlisí a foilsíodh, tá treoirlínte saincheaptha, tuairisceáin shamplacha, físeáin teagaisc, nótaí eolais agus ceisteanna coitianta.

 

Tugann an Coimisiún faoi sheisiúin faisnéise rialta, chomh maith, chun eolas a chur ar fáil do pháirtithe leasmhara faoin Acht agus a oibleagáidí, agus tá aonad tacaíochta i bhfeidhm aige chun ceisteanna ó chláraithe agus cláraithe féideartha a fhreagairt.

 

Cruthaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí in 2001, agus déanann sé maoirseacht ar an reachtaíocht a rialaíonn eitic in oifigí poiblí, airgeadas toghcháin, cistiú Stáit a chaitheamh, agus rialáil na brústocaireachta. In 2015, cheap an Coimisiún Sherry Perreault mar chéad Cheann Rialála Brústocaireachta na hÉireann.

 

 

Chun teacht ar eolas breise, déan teagmháil, le do thoil, le:

 

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2
(01) 639 5722

 

Ríomhphost:                    info@lobbying.ie
Láithreán Gréasáin:         www.lobbying.ie
Twitter:                              @LobbyingIE

 

CRÍOCH