Forálacha forfheidhmithe i leith gníomhaíochtaí brústocaireachta le teacht i bhfeidhm an 1 Eanáir 2017


Beidh sé d’údarás ag an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí sáruithe ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil a imscrúdú agus a ionchúiseamh


Dé Sathairn an 31 Nollaig 2016
: Aon duine atá ag seoladh gníomhaíochtaí brústocaireachta faoi láthair agus a mhainneoidh clárú nó tuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach faoin spriocdháta atá le teacht, féadfar smachtbhannaí a fhorchur air/uirthi faoi fhorálacha forfheidhmithe an Achta um Brústocaireacht a Rialáil, ar forálacha iad a thiocfaidh i bhfeidhm amárach.

Glacadh cur chuige céim ar chéim maidir le tosach feidhme an Achta. Tá an chuid is mó d’fhorálacha an Achta i bhfeidhm ón mbliain seo caite i leith.

Leis an Acht, a tháinig i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2015, ceanglaítear ar dhaoine a dhéanann brústocaireacht ar oifigigh phoiblí ainmnithe clárú agus tuairisc a thabhairt ar a ngníomhaíochtaí brústocaireachta gach ceithre mhí.

Tugtar i gCuid 4 den Acht, a thiocfaidh i bhfeidhm an 1 Eanáir 2017, údarás don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí sáruithe ar an Acht a imscrúdú agus a ionchúiseamh agus fógraí íocaíochta seasta a ghearradh as tuairisceáin bhrústocaireachta a chomhdú go déanach.

Aon duine a bhfuil gníomhaíochtaí brústocaireachta seolta aige/aici sa tréimhse tuairiscithe seo (an 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Nollaig 2016), ní mór dó/di clárú agus tuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach faoin 21 Eanáir 2017. Ní mór do dhaoine atá cláraithe faoi láthair a chuimhneamh go mbeifear ag súil le tuairisceáin nialasacha a fháil fiú amháin murar sheol siad aon ghníomhaíocht brústocaireachta le linn na tréimhse iomchuí.

Dúirt Sherry Perreault, an Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil, “Tá gach iarracht déanta againn chun a chinntiú go mbeidh daoine atá i mbun gníomhaíocht brústocaireachta ar an eolas faoina gcuid oibleagáidí faoin Acht roimh thosach feidhme na bhforálacha forfheidhmithe.”

Dúirt an Iníon Perrault: “Le tabhairt isteach fhorálacha forfheidhmithe an Achta, táthar den tuairim go dtabharfar uirlisí breise don Choimisiún um Chaighdeáin chun tacú le comhlíonadh.”

Go dtí seo, chláraigh breis agus 1,500 duine agus eagraíocht agus foilsíodh breis agus 7,500 tuairisceán ar an gclár.

Tá tuilleadh faisnéise, lena n-áirítear físeáin teagaisc agus tuairisceáin shamplacha, ar fáil ar an suíomh Gréasáin www.lobbying.ie.

 

Críoch

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le:

Sherry Perreault
Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2

Teil: 01 639 5715

Fón póca: 087 602 6238

R-phost: sherry.perreault@sipo.ie
Suíomh Gréasáin: www.lobbying.ie
Twitter: @LobbyingIE

***

Cúlra:

Tosaíodh an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 an 1 Meán Fómhair 2015 agus, ag an am céanna, tosaíodh an ceanglas orthu sin a dhéanann brústocaireacht ar oifigigh phoiblí ainmnithe clárú agus tuairisc a thabhairt ar a ngníomhaíochtaí brústocaireachta gach ceithre mhí. D’fhonn tréimhse "socrú isteach" a chur ar fáil, níor tosaíodh Cuid 4 den Acht, ina leagtar na forálacha imscrúdaithe agus forfheidhmithe síos, i gcomhthráth le tosú na bhforálacha eile an Achta. Le 16 mhí anuas, tá an Coimisiún um Chaighdeáin ag obair chun feasacht a mhéadú ar na hoibleagáidí a ghabhann leis an Acht agus chun comhlíonadh na n-oibleagáidí sin a spreagadh.

Tá faisnéis a chuirtear chuig an gClár ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal ag www.lobbying.ie. Tá sraith uirlisí faisnéise ar an suíomh Gréasáin freisin, lena n-áirítear an clár ar líne, atá mar aidhm leo cabhrú le brústocairí, le hoifigigh phoiblí ainmnithe agus leis an bpobal tuiscint iomlán a ghnóthú ar an Acht agus ar na hoibleagáidí a ghabhann leis.

Is é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a mhaoirsíonn an Clár. Ceapadh Sherry Perreault mar Cheann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil i mí na Bealtaine 2015. 

D’eisigh an Coimisiún um Chaighdeáin an chéad tuarascáil bhliantúil uaidh faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil an 28 Meitheamh 2016. Tá an tuarascáil ar fáil ar líne ag www.lobbying.ie.