28 Samhain 2018

 

Lena hEisiúint Láithreach

 

Foilsíonn an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí an Cód Iompair uaidh do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil

 

Rinne an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí Cód Iompair faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, a sheoladh inniu. Tiocfaidh an Cód i bhfeidhm an 1 Eanáir 2019 agus leagtar amach ann caighdeáin iompair do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta.

 

Ag labhairt di ag an seoladh, dúirt Sherry Perreault, Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil sa Choimisiún,

 

“Léirítear san fhaisnéis atá ar fáil ar an gClár cé na gníomhaíochtaí brústocaireachta a rinneadh cheana féin, agus is uirlis thábhachtach é maidir le trédhearcacht a chinntiú ó thaobh cinnteoireachta de. Leis an gCód, comhlíontar cuspóir comhlántach eile. Is é an aidhm atá leis an gCód treoir a thabhairt do dhaoine a ghabhann do bhrústocaireacht maidir le bealaí inar féidir leo an méid sin a dhéanamh ar bhealach eiticiúil trédhearcach. Is é an aidhm atá leis freisin a chinntiú go seolfar gníomhaíochtaí brústocaireachta le macántacht, le hionracas, agus le meas do na hinstitiúidí agus do na daoine a ndéantar brústocaireacht orthu.”

 

Forbraíodh an Cód ach úsáid a bhaint as próiseas comhairliúcháin phoiblí, ar lena linn a tugadh aird ar shamhlacha eile agus ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta. Seoladh an próiseas comhairliúcháin i mí an Mheithimh 2018 agus cuireadh i gcrích thar an samhradh é, agus fuarthas daichead freagra air. Fuarthas aighneachtaí ó Ranna Rialtais agus ó chomhlachtaí poiblí, ó chomhlachtaí rialála eile, ó chomhlachtaí ionadaitheacha agus ó chomhlachtaí tathanta, agus ó eagraíochtaí agus ó dhaoine aonair eile, cláraithe ina measc.

 

Roghnaigh an Coimisiún forbairt an Chóid Iompair a iarchur go dtí go mbeadh an tAcht tosaithe agus curtha chun feidhme ina iomláine. Cé gur tosaíodh formhór na bhforálacha den Acht an 1 Meán Fómhair 2015, níor tháinig na forálacha forfheidhmithe den Acht i bhfeidhm go dtí an 1 Eanáir 2017.

 

Déanfar athbhreithniú ar an gCód gach trí bliana, ar aon dul leis na hathbhreithnithe reachtúla atá sceidealta ar an Acht.

 

Leagtar amach sa Chód ocht bprionsabal a chumasóidh daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta gabháil do na gníomhaíochtaí sin ar bhealach trédhearcach eiticiúil. Aon duine a dhéanann brústocaireacht, lena n-áirítear fostóirí, tríú páirtithe, comhlachtaí ionadaitheacha nó tathanta agus daoine aonair, ní mór dóibh go léir aird a bheith acu ar an gCód agus cumarsáid á déanamh acu le hoifigigh phoiblí.

 

Is iad seo a leanas ocht bprionsabal an Chóid:

1)    Meas ar chomhlachtaí poiblí a léiriú;

2)    Gníomhú le macántacht agus le hionracas;

3)    Cruinneas faisnéise a chinntiú;

4)    Aitheantas agus cuspóir na ngníomhaíochtaí brústocaireachta a nochtadh;

5)    Rúndacht a choimeád;

6)    Tionchar míchuí a sheachaint;

7)    Forálacha an Achta um Brústocaireacht a Rialáil a chomhlíonadh; agus

8)    Aird a thabhairt ar an gCód Iompair.

 

Rinneadh an Cód Iompair do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil a sheoladh ag imeacht a bhí ar siúl meán lae inniu ag oifigí an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ag 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2.

 

Tabhair cuairt ar an suíomh Gréasáin www.lobbying.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun an Cód Iompair ón gCoimisiún do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil a léamh.

 

Cúlra:

 

Tosaíodh an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, an 1 Meán Fómhair 2015 agus, ag an am céanna, tosaíodh an ceanglas orthu sin a dhéanann brústocaireacht ar oifigigh phoiblí ainmnithe clárú agus tuairisc a thabhairt ar a ngníomhaíochtaí brústocaireachta gach ceithre mhí.

 

Foráiltear le halt 16 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 (an tAcht), do Chód Iompair do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta “d’fhonn ardchaighdeáin ghairmiúla agus dea-chleachtas a chur chun cinn”.

 

Tá faisnéis a chuirtear chuig an gClár ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal ag www.lobbying.ie. Tá sraith uirlisí faisnéise ar an suíomh Gréasáin freisin, lena n-áirítear an clár ar líne, atá mar aidhm leo cabhrú le brústocairí, le hoifigigh phoiblí ainmnithe agus leis an bpobal tuiscint iomlán a ghnóthú ar an Acht agus ar na hoibleagáidí a ghabhann leis.

 

Is é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a mhaoirsíonn an Clár.

 

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le:

 

Rosanne Meehan, Preasoifigeach
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2
(01) 639 5722

 

Ríomhphost:             info@lobbying.ie
Suíomh Gréasáin:    www.lobbying.ie
Twitter:           @LobbyingIE