Foilsíonn an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí an Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2020 uaidh faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil

 

Dé Luain 28 Meitheamh 2021: D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a Thuarascáil Bhliantúil 2020 inniu faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Clúdaíonn an tuarascáil gníomhaíochtaí an Choimisiúin maidir leis an Act a riar don bhliain thuairiscithe 2020, lena n-áirítear gníomhaíochtaí forfheidhmithe a tharla i rith na bliana.

Le linn 2020, bhí méadú ar líon iomlán na gcláraithe ar an gclár go dtí 2,089, méadú de bheagnach 7% ar 2019. Sa chéad tréimhse thuairisceáin Eanáir go Aibreán 2020, ba é 3,324 an líon tuairisceán a cuireadh isteach. Bhí ardú suntasach, áfach, ar líon na dtuairisiceán don dara agus don tríú tréimhse sa bhliain, a raibh mar thoradh air ná gur cuireadh isteach díreach os cionn 11,600 tuairisceán. Is dócha gur mar gheall ar bhrústocaireacht a tharla i rith na paindéime go raibh an méadú seo ann. I measc na dtuairisceán a cuireadh isteach do 2020 bhí 1,378 cinn ina raibh tagairt shonrach don phaindéim iontu (ag baint úsáide as na téarmaí Covid-19, Covid 19 nó an Coróinvíreas) sa chuid is mó de na réimse polasaí poiblí.

Sa bhliain 2020, thug an Coimisiún naoi imscrúdú ar aghaidh ón mbliain roimhe sin maidir le neamhchomhlíonadh a d’fhéadfadh an tAcht a shárú, agus sheol sé trí imscrúdú nua.  Dúnadh aon imscrúdú dhéag i rith na bliana, agus tugadh imcrúdú amháin ar aghaidh go dtí 2021. Ar leithligh, cuireadh ceithre chomhad ar aghaidh chun iad a ionchúiseamh: dhá cheann as cionta faoi alt 20(1) den Acht, agus dhá cheann as cionta faoi alt 20(2) den Acht.

Thuairiscigh an Coimisiún freisin go bhfuair sé ocht n-iarratas forálacha iar-fhostaíochta an Achta in 2020 a tharscaoileadh nó a laghdú – an comhaireamh is airde d’aon bhliain amháin go dtí seo, agus tháinig siad go léir ó iar-chomhairleoirí speisialta. Áirítear sa tuarascáil, staitisticí a bhaineann le hiarratais a fuarthas ó cuireadh tús leis an Acht.

In ainneoin na ndeacrachtaí cruthaithe ag COVID-19, feictear don Choimisiún go bhfuil leibhéal comhlíonta dearfach ann maidir leis an gClár um Brústocaireacht. Dúirt Ceannasaí Rialáil Eitice agus Brústocaireacht, Sherry Perreault:

 

An tionchar ollmhór a bhí ag an bpaindéim seo ar bheagnach gach cuid dár saol, tá sé le feiceáil freisin ar an gClár um Bróstocaireacht. Spreag sé leibhéal brústocaireachta nach bhfacthas roimhe seo i mbeagnach gach réimse polasaí – i measc na réimsí a bhí mar ábhar don bhrústocaireacht a bhain le Covid bhí an cúram sláinte, forbairt eacnamaíoch, fóillíocht agus spórt, tacaíochtaí sóisialta agus an mheabhairshláinte. Rinne gnólachtaí, grúpaí abhcóideachta agus cumainn, a raibh éifeacht ag an bpaindéim orthu, iarracht tionchar a imirt ar na srianta, ar thacaíochtaí cistithe agus ar sholáthar. Spreag sé chun gnímh daoine agus eagraíochtaí nach  ndearna brústocaireacht riamh roimhe seo, agus tá fócas nua anois ag daoine atá i mbun brústocaireachta le blianta.

 

Go han-tábhachtach, díríonn sé aird, ní hamháin ar an tábhacht a bhaineann leis an mbrústocaireacht, ach ar an ngá atá ann le bheith trédhearcach. Nuair atá oiread sin daoine ag dul i mbun caidrimh le hoifigí poiblí chun abhdóideacht a dhéanamh ar son cúise éigin, tá sé ríthábhachtach go mbeidh rochtain ag an bpobal ar eolas faoi conas a dhéantar cinntí.

 

Le haghaidh tuilleadh eolais, agus chun tuarascáil bhliantúil 2020 an Choimisiúin a léamh ar Rialáil Bhrústocaireachta, lena n-áirítear an foilsiúchán a théann leis, “Buaicphointí na Tuarascála Bliantúla 2020”, tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin www.lobbying.ie.

 

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait déan teagmháil le:

 

An Preasoifigeach
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773
(01) 639 5722

 

Ríomhphost:             info@lobbying.ie
Suíomh gréasáin:     
www.lobbying.ie
Twitter:                      @LobbyingIE

 

Cúlra:

Ar an 1 Meán Fómhair 2015, cuireadh tosach feidhme leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015, agus leis sin, an ceanglas go gcláródh agus go dtuairisceodh daoine a dhéanann brústocaireacht ar oifigigh phoiblí ainmnithe a ngníomhaíochtaí brústocaireachta gach ceithre mhí. Cuireadh tosach feidhme le forálacha forfheidhmiúcháin an Achta ina dhiaidh sin, ar an 1 Eanáir 2017.

 

Tá eolas a chuirtear ar fáil ar an gClár ar fáil le hiniúchadh ag an bpobal ag www.lobbying.ie. Áirítear ar an suíomh gréasáin seo, a bhfuil clár ar líne air freisin, tacar uirlisí faisnéise atá deartha chun cabhrú le brústocairí, oifigigh phoiblí ainmnithe agus an pobal chun an tAcht agus a oibleagáidí a thuiscint ina n-iomláine.

 

Cruthaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí in 2001, agus déanann sé maoirseacht ar reachtaíocht a bhfuil eitic in oifigí poiblí á rialú aici, maoiniú toghcháin, caiteachas maoiniú Stáit, agus brústocaireacht a rialáil. Sa bhliain 2015, cheap an Coimisiún Sherry Perreault mar an Chéad Cheannasaí ar Bhrústocaireacht a Rialáil in Éirinn.