Tuarascáil Bhliantúil 2019 an Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí foilsithe faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil

 

Déardaoin, an 25 Meitheamh 2020: Inniu d’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a Thuarascáil Bliantúil 2019 faoi Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Clúdaítear sa tuarascáil gníomhaíochtaí an Choimisiúin i ndáil leis an Acht a riaradh do bhliain tuairiscithe 2019, lena n-áirítear gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin a cuireadh i gcrích i rith na bliana.

 

Mar is léir ó na figiúirí clárúcháin agus tuairisceáin, tá méadú beag tagtha ar an gClár Brústocaireachta go leanúnach, agus bhí 160 cláraí nua in 2019 agus cuireadh beagnach 10,000 tuairisceán ar fáil. Ciallaíonn sé seo go bhfuil níos mó ná 1,900 cláraí ann anois, agus go bhfuil breis is 40,000 tuairisceán curtha ar fáil go dtí seo. Is fianaise é an cobhsú seo le bliain anuas ar an timthriall brústocaireachta de réir mar atá cláraithe nua ag teacht isteach sa chóras agus de réir mar atá cláraithe eile ag éirí as an mbrústocaireacht. 

 

Ba léir ó thuairisceáin 2019 gurb é sláinte an réimse beartais ba mhó a raibh brústocaireacht á déanamh ina leith, agus ina dhiaidh sin ar an liosta bhí: forbairt gheilleagrach agus tionscal, talmhaíocht, ceartas agus comhionannas, agus tithíocht.

 

Maidir le cúrsaí forfheidhmiúcháin, dhéileáil an Coimisiún lena chéad chiontú faoi alt 20(1) den Acht, mar gheall ar mhainneachtain tuairisceán maidir le gníomhaíocht brústocaireachta a thíolacadh. Chomh maith leis sin, rinne an Coimisiún 290 fógra i dtaobh íocaíochta seasta a thobhach le haghaidh tuairisceáin dhéanacha – laghdú 44% i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, fianaise ar chomhlíontacht mhéadaithe i measc cláraithe. Lena chois sin, sheol an Coimisiún 22 imscrúdú ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta neamhthuairiscithe nó neamhchláraithe faoi alt 19 den Acht.

 

D’ainneoin ghéarchéim reatha COVID-19, cúis áthais don Choimisiún go bhfuil ardleibhéil chomhlíontachta leis an gClár Brústocaireachta le tabhairt faoi deara go leanúnach. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Ceannasaí na hEitice agus na Rialála Brústocaireachta, Sherry Perreault,

 

Ó cuireadh tús leis, bhí brústocaireacht a rialáil á bainistiú go príomha trí chórais ar líne. Buntáiste mór ba ea é seo i rith na géarchéime reatha. Táimid ag leanúint leis an obair brústocaireachta chomh maith, agus tá athrú tagtha ar mheicníochtaí na brústocaireachta, de dhroim riachtanais, agus tá níos mó glaonna teileafóin á ndéanamh, níos mó ríomhphost á seoladh, agus níos mó físchomhráite á ndéanamh seachas cruinnithe aghaidh ar aghaidh. Is ag amanna mar seo a thuigimid an ról suntasach atá ag brústocaireacht i dtionchar a imirt ar dhíospóireacht agus ar chinnteoireacht phoiblí. Is uirlis dhlisteanach agus thábhachtach í an bhrústocaireacht i bpróisis chinnteoireachta. Ní mór gur uirlis thrédhearcach a bheadh inti, agus ní mór dóibh siúd a bhíonn i mbun brústocaireachta leanúint leis na hoibleagáidí a chomhlíonadh agus tuairisceáin maidir lena ngníomhaíochtaí brústocaireachta a chlárú agus a thíolacadh.

 

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, agus más mian leat tuarascáil bhliantúil 2019 an Choimisiúin maidir le Brústocaireacht a Rialáil a léamh, lena n-áirítear an foilseachán comhghabhálach “Buaicphointí Thuarascáil Bhliantúil 2019”, tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin www.lobbying.ie.

 

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait déan teagmháil le:

 

An Preasoifigeach
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773
(01) 639 5722

 

Ríomhphost:             info@lobbying.ie
Suíomh gréasáin:     www.lobbying.ie
Twitter:              
       @LobbyingIE

 

Cúlra:

Ar an 1 Meán Fómhair 2015, cuireadh tosach feidhme leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015, agus leis sin, an ceanglas go gcláródh agus go dtuairisceodh daoine a dhéanann brústocaireacht ar oifigigh phoiblí ainmnithe a ngníomhaíochtaí brústocaireachta gach ceithre mhí. Cuireadh tosach feidhme le forálacha forfheidhmiúcháin an Achta ina dhiaidh sin, ar an 1 Eanáir 2017.

 

Tá eolas a chuirtear ar fáil ar an gClár ar fáil le hiniúchadh ag an bpobal ag www.lobbying.ie. Áirítear ar an suíomh gréasáin seo, a bhfuil clár ar líne air freisin, tacar uirlisí faisnéise atá deartha chun cabhrú le brústocairí, oifigigh phoiblí ainmnithe agus an pobal chun an tAcht agus a oibleagáidí a thuiscint ina n-iomláine.

 

Cruthaíodh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí in 2001, agus déanann sé maoirseacht ar reachtaíocht a bhfuil eitic in oifigí poiblí á rialú aici, maoiniú toghcháin, caiteachas maoiniú Stáit, agus brústocaireacht a rialáil. In 2015, cheap an Coimisiún Sherry Perreault mar an Chéad Cheannasaí ar Bhrústocaireacht a Rialáil in Éirinn.