Foilsíonn an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí an Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2018 uaidh faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil

 

Déardaoin an 27 Meitheamh 2019: Rinne Sherry Perreault, an Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil, Tuarascáil Bhliantúil an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí don bhliain 2018 faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, a sheoladh inniu.

Clúdaítear sa tuarascáil na gníomhaíochtaí ar thug an Coimisiún fúthu agus é ag riar an Achta don bhliain tuairiscithe 2018, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin a rinneadh sa bhliain.

Ag labhairt ag an ócáid seolta di, dúirt Sherry Perreault: “Is é atá feicthe againn le blianta beaga anuas ná go bhfuil ceanglais bhrústocaireachta á gcomhlíonadh mar ghnáthnós anois. Tá an córas láidir, agus breis agus 1,800 cláraí ó gach earnáil den gheilleagar ann. Is léir go mbíonn an bhrústocaireacht ag éirí níos trédhearcaí, agus is féidir leis an bpobal a fheiceáil go héasca cé atá ag iarraidh dul i bhfeidhm ar chinnteoireacht.” 

Tá brústocairí ag leanúint leis an Acht a chomhlíonadh go mór, rud is féidir a fheiceáil sna figiúirí clárúcháin agus tuairisceáin: cuireadh geall le 10,000 tuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta isteach i leith na dtrí thréimhse tuairiscithe sa bhliain 2018. Bhí an tsláinte ar an réimse beartais ba mhó a ndearnadh brústocaireacht faoi fós. Ba iad an fhorbairt gheilleagrach agus an tionsclaíocht, an talmhaíocht, an t-oideachas agus an oiliúint, agus dlí agus ceart agus comhionannas na réimsí ba mhó ina dhiaidh sin.

I measc na faisnéise oibríochtúla eile atá le fáil sa tuarascáil tá sonraí faoi bhreitheanna a tugadh maidir le hiarratais ar mhoill a chur ar fhoilsiú na faisnéise a bhí i dtuairisceáin agus maidir le hiarratais ar fhorálacha fostaíochta iarthéarma an Achta a tharscaoileadh nó a laghdú. Sa bhliain 2018, d’eisigh an Coimisiún cinntí ar dhá iarratas ar an tréimhse mharana aon bhliana a forchuireadh leis an Acht a laghdú nó a tharscaoileadh, agus d’eisigh sé iarratas amháin ar fhoilsiú tuairisceán a mhoilliú.

Rinneadh an chéad sárú aitheanta ar fhorálacha fostaíochta iarthéarma an Achta sa bhliain 2018 freisin. Ní cionta faoin Acht iad sáruithe ar fhorálacha fostaíochta iarthéarma agus níl de chumhacht ag an gCoimisiún smachtbhannaí a fhorchur ná sáruithe den sórt sin a ionchúiseamh. Sa tuarascáil bhliantúil uaidh, iarrann an Coimisiún an athuair go ndéanfaí athruithe ar an Acht chun forálacha fostaíochta iarthéarma an Achta a neartú agus chun na cumhachtaí forfheidhmiúcháin a theastaíonn a thabhairt don Choimisiún. 

Áirítear leis na buaicphointí eile den tuarascáil:

-       mionsonraí oibriúcháin agus cinntí a rinne an Coimisiún sa bhliain 2018;

-       seoladh an Chóid Iompair, a tháinig i bhfeidhm i mí Eanáir 2019 agus lena socraítear caighdeáin iompair do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta;

-       faisnéis faoi ghníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin an Choimisiúin sa bhliain 2018;

-       forbhreathnú ar na príomh-shaincheisteanna ar thángthas orthu sa bhliain; agus

-       moltaí le haghaidh athruithe reachtacha.

 

Is ar siúl fós atá próiseas comhairliúcháin phoiblí maidir leis an dara hathbhreithniú reachtach ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil. Tá sé faoi stiúir an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Rinne an Coimisiún roinnt moltaí le haghaidh athruithe reachtacha. Is féidir aighneacht an Choimisiúin chuig an athbhreithniú a léamh ar an suíomh Gréasáin.

Tabhair cuairt ar an suíomh Gréasáin www.lobbying.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun an tuarascáil bhliantúil ón gCoimisiún maidir le Brústocaireacht a Rialáil a léamh.

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le:

 

Preasoifigeach
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2
(01) 639 5722

 

R-phost:                     info@lobbying.ie
Suíomh Gréasáin:   www.lobbying.ie
Twitter:                       @LobbyingIE

 

Cúlra:

 

Tosaíodh an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, an 1 Meán Fómhair 2015 agus, ag an am céanna, tosaíodh an ceanglas orthu sin a dhéanann brústocaireacht ar oifigigh phoiblí ainmnithe clárú agus tuairisc a thabhairt ar a ngníomhaíochtaí brústocaireachta gach ceithre mhí. Tháinig forálacha forfheidhmiúcháin an Achta i bhfeidhm ina dhiaidh sin an 1 Eanáir 2017.

Tá faisnéis a chuirtear chuig an gClár ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal ag www.lobbying.ie. Tá sraith uirlisí faisnéise ann ar an suíomh Gréasáin freisin, lena n-áirítear an clár ar líne, a bhfuil mar aidhm leo cabhrú le brústocairí, le hoifigigh phoiblí ainmnithe agus leis an bpobal tuiscint iomlán a ghnóthú ar an Acht agus ar na hoibleagáidí a ghabhann leis.

Cuireadh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ar bun sa bhliain 2001. Déanann sé maoirseacht ar reachtaíocht lena rialaítear eitic in oifigí poiblí, maoiniú toghcháin, caiteachas maoiniú Stáit, agus rialáil brústocaireachta. Sa bhliain 2015, cheap an Coimisiún Sherry Perreault mar Cheann um Brústocaireacht a Rialáil, an chéad duine riamh a ceapadh chuig an ról in Éirinn.