Foilsíonn an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí an Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2017 uaidh faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil

 

An Déardaoin an 28 Meitheamh 2018: Rinne an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún) an Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2017 uaidh faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, a eisiúint inniu.

 

Clúdaítear sa tuarascáil na gníomhaíochtaí ar thug an Coimisiún fúthu agus é ag riar an Achta don bhliain tuairiscithe 2017. Áirítear leo gníomhaíochtaí forfheidhmithe a ndearnadh ó thosach feidhme fhorálacha forfheidhmithe an Achta an 1 Eanáir 2017 i leith.

 

Áirítear na nithe seo le buaicphointí na tuarascála: sonraí oibriúcháin agus cinntí a ndearna an Coimisiún iad sa bhliain 2017; foilsiú na tuarascála ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar an gcéad athbhreithniú ar oibriú an Achta; tosach feidhme fhorálacha forfheidhmithe an Achta; forbhreathnú ar na príomh-shaincheisteanna ar thángthas orthu sa bhliain; agus moltaí le haghaidh athruithe reachtacha.

 

Tá brústocairí ag leanúint leis an Acht a chomhlíonadh go mór, rud is féidir a fheiceáil sna figiúirí clárúcháin agus tuairisceáin: chuir breis agus 1,700 cláraí beagnach 10,000 tuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta isteach i leith na dtrí thréimhse tuairiscithe sa bhliain 2017. Bhí an tsláinte ar an réimse beartais ba mhó a ndearnadh brústocaireacht faoi fós. Ba iad an fhorbairt gheilleagrach agus an tionsclaíocht, an talmhaíocht, dlí agus ceart agus comhionannas, agus an tithíocht na réimsí ba mhó ina dhiaidh sin.

 

Déantar cáilíocht na faisnéise a chuirtear chuig an gclár a athbhreithniú ar bhonn leanúnach chun a chinntiú gur fiúntach atá na tuairisceáin agus go bhfuil siad ag teacht le meon agus fuarlitir an Achta.

 

Dúirt Sherry Perreault, an Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil, “Ceann de na príomhthosaíochtaí i mbliana ba ea feabhas a chur ar cháilíocht na faisnéise ar an gClár. A bhuí leis an taithí atá gnóthaithe acu, d’éirigh le cláraithe barr feabhais a chur ar a scileanna agus, in éineacht leis an aiseolas sainoiriúnaithe a tugadh dóibh, tháinig feabhas ar cháilíocht na dtuairisceán ó spriocdháta go spriocdháta.”

 

I measc na faisnéise oibríochtúla eile atá le fáil sa tuarascáil tá sonraí faoi bhreitheanna a tugadh maidir le hiarratais ar mhoill a chur ar fhoilsiú na faisnéise a bhí i dtuairisceáin agus maidir le hiarratais ar fhorálacha iarfhostaíochta an Achta a tharscaoileadh nó a laghdú. Sa bhliain 2017, d’eisigh an Coimisiún cinntí ar chúig iarratas ar an tréimhse mharana aon bhliana a forchuireadh leis an Acht a laghdú nó a tharscaoileadh, agus d’eisigh sé dhá iarratas ar fhoilsiú tuairisceán a mhoilliú.

 

Chomh maith leis sin, tuairiscíonn an Coimisiún ar ghníomhaíochtaí forfheidhmithe a rinneadh sa bhliain 2017, amhail 522 fhógra íocaíochta seasta a ghearradh as tuairisceáin dhéanacha. Leanann an Coimisiún le béim láidir a chur ar chomhlíonadh a spreagadh trí oideachas agus trí fhor-rochtain. Cé gur eisíodh toghairmeacha i roinnt cásanna neamhchomhlíonta, d’éirigh leis an gCoimisiún comhlíonadh a bhaint amach gan leanúint le hionchúiseamh.

 

Áirítear leis na gníomhaíochtaí atá beartaithe don bhliain 2018 próiseas comhairliúcháin a sheoladh d’fhonn cód iompair le haghaidh brústocaireachta a fhorbairt, mar a fhoráiltear dó in alt 16 den Acht. Táthar ag súil go gcuirfear an Cód i gcrích faoi dheireadh na bliana 2018.

 

Tabhair cuairt ar an suíomh Gréasáin www.lobbying.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun an tuarascáil bhliantúil ón gCoimisiún maidir le Brústocaireacht a Rialáil a léamh.

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le:

 

Rosanne Meehan, Preasoifigeach
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2
(01) 639 5722

 

R-phost:                     info@lobbying.ie
Suíomh Gréasáin:   www.lobbying.ie
Twitter:                       @LobbyingIE

 

Cúlra:

 

Tosaíodh an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, an 1 Meán Fómhair 2015 agus, ag an am céanna, tosaíodh an ceanglas orthu sin a dhéanann brústocaireacht ar oifigigh phoiblí ainmnithe clárú agus tuairisc a thabhairt ar a ngníomhaíochtaí brústocaireachta gach ceithre mhí.

 

Tá faisnéis a chuirtear chuig an gClár ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal ag www.lobbying.ie. Tá sraith uirlisí faisnéise ar an suíomh Gréasáin freisin, lena n-áirítear an clár ar líne, atá mar aidhm leo cabhrú le brústocairí, le hoifigigh phoiblí ainmnithe agus leis an bpobal tuiscint iomlán a ghnóthú ar an Acht agus ar na hoibleagáidí a ghabhann leis.

 

Is é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a mhaoirsíonn an Clár.