Foilsíonn an Coimisiún um Chaighdeáin an Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2016 uaidh faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil

3 Iúil 2017: Rinne an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí an Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2016 faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, a eisiúint inniu.

Clúdaítear sa tuarascáil na gníomhaíochtaí ar thug an Coimisiún fúthu agus é ag riar an Achta don bhliain tuairiscithe 2016.

Áirítear le buaicphointí na tuarascála sonraí oibríochtúla agus cinntí a rinne an Coimisiún um Chaighdeáin le linn na bliana, faisnéis faoi ghníomhaíochtaí cumarsáide agus for-rochtana ar thug an Coimisiún fúthu, críochnú an chéad athbhreithnithe reachtaigh ar an Acht, agus anailís ar na leibhéil chlárúcháin a bhí ann ar fud na gcontaetha difriúla.

Le linn na bliana 2016, bhí sé mar aidhm ag an gCoimisiún leanúint ar aghaidh le tuiscint ar an Acht um Brústocaireacht a Rialáil a chothú agus comhlíonadh an Achta a spreagadh. D’éirigh leis torthaí dearfacha a bhaint amach a bhuí leis an gcur chuige sin agus leis na hiarrachtaí suntasacha a bhí i gceist leis an gcóras rialála nua a bhunú agus a chur chun feidhme. Chláraigh níos mó ná 1,600 duine aonair agus eagraíocht agus cuireadh níos mó ná 11,000 tuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta isteach chuig an gClár cheana féin.

I measc na faisnéise oibríochtúla atá le fáil sa tuarascáil tá sonraí faoi bhreitheanna a tugadh maidir le hiarratais ar mhoill a chur ar fhoilsiú na faisnéise a bhí i gcláruithe nó i dtuairisceáin agus maidir le hiarratais ar fhorálacha iarfhostaíochta an Achta a tharscaoileadh nó a laghdú.

Ba sa bhliain 2016 freisin a fógraíodh go raibh sé beartaithe forálacha forfheidhmithe an Achta a thabhairt i bhfeidhm an 1 Eanáir 2017. Is forálacha iad sin lena dtugtar d’údarás don Choimisiún um Chaighdeáin sáruithe ar an Acht a imscrúdú agus ionchúiseamh ina leith.

Dar le Daniel O’Keeffe, Cathaoirleach an Choimisiúin, “Dúirt mé díreach tar éis an chéad spriocdháta tuairiscithe go raibh an leibhéal foriomlán comhlíonta ina tháscaire an-dearfach go rabhthas ag glacadh leis an ngá atá ann le hoscailteacht agus le trédhearcacht i gcúrsaí brústocaireachta. Bhí an méid sin le feiceáil freisin sa líon cláruithe a bhí ann agus sa líon tuairisceán a fuarthas i leith tréimhsí tuairiscithe ina dhiaidh sin.

Leis an bhfaisnéis atá ar fáil ar an gClár anois, tugtar do phobal na hÉireann léargas luachmhar ar an ról a imríonn an bhrústocaireacht i mbreitheanna beartais agus cistiúcháin a mhúnlú.”

Cé go bhfuil an Coimisiún an-sásta den chuid is mó leis an bhfreagairt a bhí ann go dtí seo, thug sé faoi deara go bhfuil gá ann go fóill le feasacht a mhéadú faoi cheanglais an Achta chun leibhéil mhéadaithe chlárúcháin a áirithiú i gcontaetha lasmuigh de Bhaile Átha Cliath. Thug sé faoi deara freisin gur gá feabhsuithe leanúnacha a chur ar cháilíocht na faisnéise atá ar fáil ar an gClár.

Dúirt Sherry Perreault, an Ceann um Eitic agus Brústocaireacht a Rialáil, “Leanfaimid ar aghaidh le dul i gcion ar chláraithe féideartha, agus sinn ag díriú go príomha ar na contaetha agus ar na leasanna earnála sin atá faoi ghannionadaíocht ar an gClár.

Méadóimid ar ár n-iarrachtaí oideachais a bhfuil sé mar aidhm leo feabhas a chur ar chomhlíonadh na spriocdhátaí agus a chinntiú go mbíonn tuairisceáin fhiúntacha á gcur isteach. Leanfaimid ar

aghaidh lenár dtreoir reatha a bheachtú nuair is gá freisin. Thar aon rud eile, féachfaimid leis an Acht a riar ar bhealach atá cothrom, comhsheasmhach agus soiléir.” Tabhair cuairt ar an suíomh Gréasáin www.lobbying.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun an tuarascáil bhliantúil ón gCoimisiún maidir le Brústocaireacht a Rialáil a léamh.

Críoch

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le:

Adam Conway, Preasoifigeach
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2
01-639 5722

R-phost: info@lobbying.ie
Suíomh Gréasáin: www.lobbying.ie
Twitter: @LobbyingIE