Comóireann an Coimisiún um Chaighdeáin eisiúint na chéad tuarascála bliantúla faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

 

Eisíodh an chéad tuarascáil ó tháinig na rialacha brústocaireachta in éifeacht

 

Dé Máirt an 28 Meitheamh 2016: D’eisigh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí an chéad tuarascáil bhliantúil uaidh faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 inniu. Tháinig an tAcht i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2015.

Clúdaítear sa tuarascáil na gníomhaíochtaí ar thug an Coimisiún fúthu agus é ag riar an Achta don bhliain tuairiscithe 2015 suas go dtí an 21 Eanáir 2016 agus an dáta sin san áireamh. Ba é an dáta sin an chéad spriocdháta le haghaidh clárú agus tuairisceáin a chur isteach.

Ar bhuaicphointí na tuarascála tá athbhreithniú ar an ullmhúchán a rinne an Coimisiún le haghaidh thosach feidhme an Achta, lenar áiríodh forbairt an Chláir Bhrústocaireachta ar líne agus an tsuímh Ghréasáin www.lobbying.ie. Áiríodh inti freisin plé ar oibríochtaí ó thosach feidhme i leith agus forbhreathnú ar na príomh-shaincheisteanna ar thángthas orthu sa bhliain.

Bhí dea-thorthaí luatha ar na chéad tuairisceáin, ar thuairisceáin iad lenar clúdaíodh gníomhaíochtaí brústocaireachta a seoladh idir an 1 Meán Fómhair agus an 31 Nollaig 2015. Chuir breis agus 1,100 cláraí níos mó ná 2,500 tuairisceán roimh dheireadh an spriocdháta. Tá forbhreathnú ar na príomhstaitisticí ar fáil sa doiciméad comhghabhálach buaicphointí. Foilsíodh inniu é freisin.

Dúirt Daniel O’Keefe, Cathaoirleach an Choimisiúin: “Táscaire an-dearfach go bhfuiltear ag glacadh leis an ngá atá ann le hoscailteacht agus le trédhearcacht i gcúrsaí brústocaireachta is ea na torthaí atá feicthe againn go dtí seo.”

Cé go bhfuil sé sásta den chuid is mó le torthaí luatha an Chláir, tá sé tugtha faoi deara ag an gCoimisiún um Chaighdeáin gurb ann do roinnt réimsí ina bhfuil mearbhall ar dhaoine fós faoi cheanglais an Achta, lena n-áirítear na réimsí seo:

-        A chinneadh cé acu is brústocaireacht í cumarsáid nó nach ea;

-        A chinntiú gur tuairisceáin fhiúntacha iad na tuairisceáin a chuirtear isteach agus go gcuimsíonn siad go leor sonraí chun dualgais an Achta a chomhlíonadh; agus

-        An dualgas ar chláraithe tuairisceán a chur isteach le haghaidh gach tréimhse iomchuí, lena n-áirítear “toradh nialasach” i leith tréimhsí nár sheol siad gníomhaíochtaí brústocaireachta lena linn.

Dúirt Sherry Perreault, an Ceann Rialála Brústocaireachta: “Is garsprioc thábhachtach in éabhlóid na rialacha eitice in Éirinn í an tuarascáil seo. Is léir gurb iad an t-ardleibhéal cláraithe agus tuairisceán go dtí seo na torthaí ar na hiarrachtaí atá déanta againn feasacht agus tuiscint ar an Acht a mhéadú. Cé go bhfuilimid an-sásta leis na torthaí luatha, tá obair le déanamh fós chun a chinntiú go bhfuil gach duine atá ag seoladh gníomhaíochtaí brústocaireachta ar an eolas faoi na dualgais atá orthu faoin Acht.”

Glacadh cur chuige céim ar chéim maidir le tosach feidhme an Achta. Tá an chuid is mó d’fhorálacha an Achta i bhfeidhm ó mhí Mheán Fómhair anuraidh i leith. Tá an Coimisiún ag súil faoi láthair le tosach feidhme Cuid IV den Acht. Meastar go dtarlóidh sé sin níos moille i mbliana. I gCuid IV den Acht, tugtar údarás don Choimisiún sáruithe féideartha ar an Acht a imscrúdú agus ionchúiseamh ina leith agus fógraí íocaíochta socraithe a ghearradh as sáruithe ar leith.

 

Críoch

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le:

 

Niamh O’Byrne

Oifigeach Feidhmiúcháin, an tAonad um Brústocaireacht a Rialáil

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2

Teil.: 01 639 5722

R-phost: info@lobbying.ie
Suíomh Gréasáin: www.lobbying.ie
Twitter: @LobbyingIE

 

 

***

Cúlra:

Thosaigh an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 an 1 Meán Fómhair 2015 agus dá bharr sin, thosaigh an ceanglas orthu sin a dhéanann brústocaireacht ar oifigigh phoiblí ainmnithe clárú agus tuairisc a thabhairt ar a ngníomhaíochtaí brústocaireachta gach ceithre mhí. 

Tá faisnéis a chuirtear chuig an gClár ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal ag www.lobbying.ie. Tá sraith uirlisí faisnéise ag an suíomh Gréasáin, lena n-áirítear an clár ar líne, a cheaptar chun cabhrú le brústocairí, le hoifigigh phoiblí shainithe agus leis an bpobal tuiscint iomlán a ghnóthú ar an Acht agus ar na dualgais a ghabhann leis.

Is é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a mhaoirsíonn an Clár. I mí na Bealtaine 2015, cheap an Coimisiún um Chaighdeáin Sherry Perreault chun a bheith ar an gcéad Cheann Rialála Brústocaireachta.