Chéad chlár brústocaireachta na hÉireann le seoladh

Tagann an córas clárúcháin nua i bhfeidhm inniu agus beidh clárú ina cheanglas dlíthiúil ó mhí Mheán Fómhair

30 Aibreán 2015: Tá an clár gníomhaíochta brústocaireachta www.lobbying.ie seolta ag an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí inniu. Leis an gClár, sainaithneofar don phobal na daoine sin a bhfuil cumarsáid á déanamh acu leis an Rialtas, le státseirbhísigh shinsearacha agus le seirbhísigh phoiblí shinsearacha maidir le cúrsaí beartais phoiblí.

Tá an clár á bhunú faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015, rud a achtaíodh le déanaí. Beidh sé ina chlár simplí Gréasánbhunaithe ar ghníomhaíocht brústocaireachta, áit a dtabharfar trédhearcacht maidir le “cé atá ag déanamh teagmhála, cé leis a bhfuil sé ag déanamh teagmhála agus cad lena mbaineann an teagmháil sin”. 

Na daoine sin ar gá dóibh gníomhaíocht brústocaireachta a chlárú, féadfaidh siad tús a chur leis an suíomh Gréasáin a úsáid anois.  Cuirfear oibleagáid le dlí orthu gníomhaíocht brústocaireachta a bheidh ar siúl ón 1 Meán Fómhair i mbliana a chlárú. Ní mór dóibh tuairisceán faoi ghníomhaíocht brústocaireachta a dhéanamh gach ceithre mhí agus tá na chéad tuairisceáin le cur isteach faoin 21 Eanáir 2016.

Dúirt an tUas. Brendan Howlin, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a threoraigh an reachtaíocht tríd an Oireachtas: “Leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, cuirfear feabhsuithe suntasacha ar an bpróiseas um cheapadh beartas in Éirinn, agus cumarsáid oscailte agus trédhearcachta á gcinntiú.  Ar deireadh, beidh próiseas níos fearr um fhorbairt beartas i bhfeidhm againn.”

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an Breitheamh Onórach Daniel O’Keeffe, Cathaoirleach ar an gCoimisiún um Chaighdeáin: “Dea-fhorbairt maidir le beartas poiblí in Éirinn is ea seo.  Tá brústocaireacht ghníomhach ina gné riachtanach de dhaonlathas atá ag feidhmiú go maith.  Tá sé ríthábhachtach, áfach, gurb oscailte agus trédhearcach atá an ghníomhaíocht sin.  Beidh sé ina cheangal dlíthiúil clárú ó Mheán Fómhair i mbliana.  Molaimid do gach duine a sheolann brústocaireacht clárú ar líne sna seachtainí atá romhainn ar mhaithe le cleachtadh a fháil ar an gcóras.”

Dúirt Sherry Perreault, an Ceann nuacheaptha Rialála Brústocaireachta: “Is forbairt thábhachtach é seo agus táim ag tnúth go mór le ról a imirt ina chur i ngníomh.  Cuirfidh sé leibhéal nua trédhearcachta leis an bpróiseas um fhorbairt beartas agus cinnteoireacht pholaitiúil.”

Faoin Acht, ní mór do dhaoine a sheolann brústocaireacht tuairisceáin a dhéanamh trí huaire in aghaidh na bliana, agus sonraí á dtabhairt acu faoi chumarsáidí ábhartha atá déanta acu leis an Rialtas, le státseirbhísigh shinsearacha agus le seirbhísigh phoiblí shinsearacha.  Foilseofar na tuairisceáin ar an gclár ar líne ansin, rud a bheidh ar oscailt don phobal.

Críoch

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le:

Aidan Moore, an Coimisiún um Chaighdeáin ag 01-6395711 nó 087 9175186
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2

Teil.: 01 639 5722
R-phost: info@lobbying.ie
Suíomh Gréasáin: www.lobbying.ie
Twitter: @LobbyingIE

Nóta d’Eagarthóirí:

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

Comhlacht neamhspleách a bhfuil sé de dhualgas air maoirseacht a dhéanamh ar an reachtaíocht Eitice, Toghcháin agus Brústocaireachta is ea an Coimisiún um Chaighdeáin. Is iad seo a leanas na comhaltaí den Choimisiún um Chaighdeáin:

An Breitheamh Onórach Daniel O'Keeffe, Cathaoirleach;
An tUas. Séamus McCarthy, an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste;
An tUas. Peter Tyndall, an tOmbudsman;
An tUas. Peter Finnegan, Leas-Chléireach Dháil Éireann;
Deirdre Lane Uas., Cléireach Sheanad Éireann; agus
An tUas. Jim O’Keeffe, iar-Aire agus iar-Theachta Dála.

 An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Rinne an tUachtarán Micheál D. Ó hUiginn an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 a shíniú isteach sa dlí an 11 Márta 2015. Is é cuspóir an Achta clár Gréasánbhunaithe gníomhaíochtaí brústocaireachta a bhunú agus trédhearcacht chuí a sholáthar maidir le “cé atá ag déanamh teagmhála, cé leis a bhfuil sé ag déanamh teagmhála agus cad lena mbaineann an teagmháil sin”. Beartaítear go dtiocfaidh an tAcht i bhfeidhm i mí Mheán Fómhair 2015.

Is é an príomhchuspóir atá le clár brústocaireachta a thabhairt isteach ná faisnéis a chur ar fáil don phobal faoi na daoine sin a bhfuil cumarsáid á déanamh acu leis an Rialtas, le státseirbhísigh shinsearacha agus le seirbhísigh phoiblí shinsearacha maidir le cúrsaí beartais phoiblí.  Leis an Acht, bunaítear córas clárúcháin Gréasánbhunaithe um ghníomhaíocht brústocaireachta, áit a bhfaighimid faisnéis maidir le “Cé atá ag déanamh teagmhála, cé leis a bhfuil sé ag déanamh teagmhála agus cad lena mbaineann an teagmháil sin”.

Dá bhrí sin, ní mór do bhrústocaire clárú ar an gclár brústocaireachta má dhéanann sé cumarsáid le duine a bhfuil brústocaireacht seolta air maidir le ní iomchuí.  A luaithe a bheidh sé cláraithe, beidh ar an mbrústocaire tuairisceán a dhéanamh maidir lena ghníomhaíochtaí brústocaireachta 3 huaire in aghaidh na bliana (ag deireadh mhí Aibreáin, ag deireadh mhí Lúnasa agus ag deireadh mhí na Nollag).

Faisnéis bheathaisnéiseach faoi Sherry Perreault, an Ceann nua Rialála Brústocaireachta

Tá Sherry Perreault ag obair le hOifig an Choimisinéara um Choinbhleacht Leasa agus Eitic, Ceanada, ón mbliain 2009, agus í ag obair ina cáil reatha mar Stiúrthóir ar Bheartas, Taighde agus Cumarsáidí ón mbliain 2011.  Tá taithí shuntasach aici ar an earnáil phoiblí ag leibhéal feidearálach, agus í ina speisialtóir i bhforbairt agus anailís beartas, cumarsáidí agus caidreamh Parlaiminte.

Ina cáil reatha, bainistíonn Sherry foireann ildisciplíneach agus stiúrann sí beartas straitéiseach agus taighde, caidreamh poiblí agus caidreamh leis na meáin, gnóthaí Parlaiminte, tomhas feidhmíochta agus pleanáil, agus for-rochtain náisiúnta agus idirnáisiúnta thar ceann na hOifige.  Le linn an ama a chaith sí le hOifig an Choimisinéara um Choinbhleacht Leasa agus Eitic, ar brainse de Pharlaimint Cheanada é, chuir Sherry le roinnt comhad tábhachtach, lenar áiríodh na hathbhreithnithe Parlaiminte ar an Conflict of Interest Act agus Conflict of Interest Code for Members of the House of Commons.

I measc na bpost a bhí aici roimhe seo, tá Comhairleoir Feidhmiúcháin don Choimisinéir laistigh d’Oifig an Choimisinéara um Choinbhleacht Leasa agus Eitic, agus poist le Roinn Oidhreacht Cheanada, le Roinn Tionscail Cheanada, le hOifig na Ríchomhairle (Ceanada) agus le Roinn Iompair Cheanada. Ba san earnáil phríobháideach a thosaigh sí a gairm, agus í ag obair i gcaidreamh le cliaint agus i margaíocht, sula ndeachaigh sí isteach sa tseirbhís phoiblí fheidearálach sa bhliain 1999.

Tá céim Mháistir Ealaíon ag Sherry san eolaíocht pholaitiúil ó Ollscoil Toronto agus tá céim Bhaitsiléir Ealaíon (Onóracha) aici san eolaíocht pholaitiúil freisin ó Ollscoil Manitoba.

Ceapadh í mar Cheann Rialála Brústocaireachta sa Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí in Éirinn agus tosóidh sí ar an bpost an 25 Bealtaine 2015.