tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 (Oifigigh Phoiblí Shainithe) Rialacháin 2015

 

Foráiltear le halt 6 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 go n-áirítear na daoine seo a leanas le hoifigigh phoiblí ainmnithe:

- Airí den Rialtas agus Airí Stáit
- Comhaltaí eile de Dháil Éireann agus de Sheanad Éireann
- Comhaltaí de Pharlaimint na hEorpa do thoghlaigh sa Stát
- Comhaltaí d’údaráis áitiúla
- Comhairleoirí speisialta arna gceapadh faoi alt 11 den Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 1997
- Seirbhísigh phoiblí de thuairisc fhorordaithe
- Aon sealbhóirí oifige forordaithe eile nó aon tuairisc eile daoine.

Is ar fáil ar an leathanach seo atá cóip in-íoslódáilte (PDF) de Rialacháin an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015 (Oifigeach Poiblí Ainmnithe), 2015.  Tugtar sna Rialacháin sceideal de na Ranna agus de na Gníomhaireachtaí ag a bhfuil Oifigigh Phoiblí Ainmnithe arna bhforordú faoi alt 6(1)(f) den Acht um Brústocaireacht a Rialáil ar thosach feidhme an Achta an 1 Meán Fómhair 2015.  Forordaítear sna Rialacháin na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe do gach comhlacht.

Foráiltear le Rialacháin an Achta um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 (Oifigigh Phoiblí Ainmnithe), 2019 (Ionstraim Reachtúil (I.R.) Uimh. 144 de 2019), go mbeidh sealbhóirí na bpost seo a leanas in Oifig na nOibreacha Poiblí forordaithe mar Oifigigh Phoiblí Ainmnithe chun críocha alt 6(1)(f) den Acht, le héifeacht ón 1 Bealtaine 2019.

  • Cathaoirleach
  • Coimisinéir
  • Ceann um Pleanáil agus Bainistíocht Eastáit
  • Ailtire Stáit/Príomh-Ailtire
  • Stiúrthóir um Bainistíocht Riosca Tuilte
  • Stiúrthóir um Sheirbhísí Corparáideacha

Foráiltear le Rialacháin an Achta um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 (Oifigigh Phoiblí Ainmnithe), 2016 (Ionstraim Reachtúil (I.R.) Uimh. 362 de 2016), go mbeidh sealbhóirí an phoist mar Bhainisteoir Rannóige i gComhairle Contae Chorcaí forordaithe mar Oifigigh Phoiblí Ainmnithe chun críocha alt 6(1)(f) den Acht, le héifeacht ón 1 Meán Fómhair 2016.