tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 (Achomhairc) Rialacháin 2015

Foráiltear le halt 23 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 go bhféadfaidh aon duine arb éagóir leis nó léi breith ar leith ón gCoimisiún um Chaighdeáin achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe sin laistigh de 14 lá trí na cúiseanna atá leis an achomharc a lua.  Is iad seo a leanas na breitheanna atá i gceist:

  • Breith maidir le cé acu atá nó nach bhfuil an fhaisnéis fút sa Chlár Brústocaireachta míchruinn, as dáta nó míthreorach
  • Breith maidir le foilsiú moillithe
  • Breith maidir le srianta ar fhostaíocht iarthéarma mar bhrústocaire

Ceapfaidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Oifigigh Achomhairc neamhchlaonta neamhspleácha chun breithniú a dhéanamh ar achomhairc den sórt sin.  Ní státseirbhísigh a bheidh sna hOifigigh Achomhairc.

Déanfaidh an tOifigeach Achomhairc cinneadh ar an achomharc laistigh de 14 lá.  Féadfaidh sé nó sí na breitheanna seo a leanas a thabhairt

  • An bhreith ón gCoimisiún um Chaighdeáin a dhaingniú, nó
  • An bhreith sin a chúlghairm agus cibé breith eile is cuí leis an oifigeach achomhairc a chur ina hionad.

Féadfaidh tú achomharc i gcoinne na breithe ón Oifigeach Achomhairc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar phonc dlí laistigh de 21 lá.  Is críochnaitheach atá an bhreith ón Ard-Chúirt agus ní fhéadfar achomharc eile a dhéanamh ina haghaidh.

Is ar fáil ar an leathanach seo atá cóip in-íoslódáilte (PDF) de Rialacháin an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015 (Achomhairc), 2015.