Creat Rialachais Chorparáidigh

Is é an sainmhíniú a thugtar ar Rialachas Corparáideach ná an córais, na prionsabail agus na próisis trína ndéantar eagraíochtaí a threorú agus a rialú. Tá na prionsabail is bonn le rialachas corparáideach bunaithe ar an eagraíocht a bhainistiú le hionracas agus le cothroime, ar thréscaoilteacht a sholáthar, ar gach nochtadh riachtanach a dhéanamh agus ar chloí leis an reachtaíocht ábhartha. Cabhraíonn dea-rialachas le bainistíocht éifeachtúil éifeachtach, rud a fhágann go gcuirtear luach agus seirbhís shármhaith do chustaiméirí ar fáil dár ngeallsealbhóirí éagsúla.

Leagtar amach sa doiciméad seo conas a oibríonn Oifig an Ombudsman, Oifig an Choimisinéara Faisnéise (a chuimsíonn Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil), an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí. Is iad feidhmeanna reachtúla ar leith a chomhlíonann na ceithre Oifig, ar a dtugtar an 'Oifig' ar fud an doiciméid.

Tá an Oifig seo tiomanta do struchtúir, do phróisis agus do chórais den dea-chleachtas a thacaíonn le feidhmiú rathúil a dualgas ar bhealach eiticiúil, cuntasach, trédhearcach agus éifeachtach. Is é ár dtuairim láidir go bhfuil dea-rialachas corparáideach ríthábhachtach chun tacú le comhlíonadh thosaíochtaí straitéiseacha na hOifige. Trí shocruithe rialachais a dhoiciméadú, is féidir lenár ngeallsealbhóirí a bheith cinnte go bhfuil beartais agus cleachtais dea-rialachais fite fuaite i gcultúr na hOifige.