Ceann Rialála Eitice agus Brústocaireachta

An tUasal Sherry Perreault

Cheap an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí Sherry Perreault mar chéad Cheann Rialáil Brústocaireachta na hÉireann i Mí Bealtaine 2015.  I mí Mheán Fómhair 2016, síneadh an ról a bhí aici chun go mbeadh sí freagrach freisin as maoirseacht a dhéanamh ar fheidhmeanna eile reachtúla an Choimisiúin i ndáil le heitic agus reachtaíocht toghcháin. Is é sainordú an Choimisiúin an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, agus na hAchtanna Toghcháin a riar agus a fhorfheidhmiú. Thar ceann an Choimisiúin, déanann Ms. Perreault maoirseacht ar oibriúcháin agus comhlíonadh, ar chomhairle agus treoir a chur ar fáil, ar imscrúduithe agus forfheidhmiú, agus ar oideachas agus gníomhaíochtaí for-rochtana a bhaineann leis na trí fheidhm reachtúla sin.

Sular ghlac sí leis an bpost, bhí Ms. Perreault ina stiúrthóir sinsear in Oifig an Choimisinéara um Easaontacht Leasa agus Eitic de chuid Cheanada.  Thosaigh sí ag obair san oifig in 2009, agus bhí sí ina Stiúrthóir Beartais, Taighde agus Cumarsáide ó 2011 go dtí 2015.  Tá taithí shuntasach aici san earnáil phoiblí, agus taithí speisialaithe i bhforbairt agus anailís beartais, cumarsáid agus caidrimh Pharlaiminteacha.

Mar bhuaicphointí den taithí a bhí aici roimhe seo, tá a post mar Chomhairleoir Feidhmeach don Choimisinéir le hOifig an Choimisinéara um Easaontacht Leasa agus Eitic, mar aon le poist i Roinn na hOidhreachta Cheanada, Industry Canada, Oifig na Ríchomhairle agus Transport Canada. Thosaigh sí a saol gairme san earnáil phríobháideach, ag obair i gcaidrimh le cliaint agus margaíocht, sular thosaigh sí ag obair i seirbhís phoiblí chónaidhme Cheanada in 1999.

Bhain Ms. Perreault céim Máistir Ealaíon amach ó Ollscoil Toronto agus bhain sí céim Baitsiléir Ealaíon (Onór.) amach ó Ollscoil Manitoba, an dá chéim san eolaíocht pholaitiúil. Tá cónaí uirthi faoi láthair i mBaile Átha Cliath, in Éirinn.