Comhairliúchán Poiblí ar Chód Iompair do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta

 

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 (an tAcht):

Tháinig an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2015. Leis an Acht, cuireadh ceanglas ar na daoine sin a dhéanann brústocaireacht ar oifigigh phoiblí ainmnithe clárú agus tuairisc a thabhairt ar a ngníomhaíochtaí brústocaireachta gach ceithre mhí.  Is féidir amharc ar an Acht agus ar na hionstraimí reachtúla gaolmhara ar an suíomh Gréasáin um Brústocaireacht a Rialáil: https://www.lobbying.ie/ga/fúinn/reachtaíocht

 

Foráiltear in alt 16(1) den Acht go bhféadfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí Cód Iompair a tháirgeadh do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta “d’fhonn ardchaighdeáin ghairmiúla agus dea-chleachtas a chur chun cinn”.  Foráiltear le halt 16(2) den Acht gurb amhlaidh, sula ndéanfaidh an Coimisiún Cód Iompair a tháirgeadh, go rachaidh sé i gcomhairle le cibé daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta agus le cibé comhlachtaí atá ionadaitheach dóibh, agus le cibé daoine eile, is cuí leis an gCoimisiún.

 

Páipéar comhairliúcháin agus dréacht-Chód Iompair

Ba mhaith leis an gCoimisiún éisteacht le haon bharúlacha agus tuairimí faoi chód iompair a fhorbairt do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta.  Chun cabhrú leis an bpróiseas, ullmhaíodh páipéar comhairliúcháin agus dréacht-Chód Iompair.  Is lena bhreithniú amháin atá an dréacht-Chód.  Ní léirítear ann na nithe a d’fhéadfadh a bheith, nó gan a bheith, ar áireamh sa leagan foilsithe deiridh den Chód Iompair.  Is féidir an páipéar comhairliúcháin agus an dréacht-Chód Iompair a léamh ar www.lobbying.ie.

 

Na Chéad Chéimeanna Eile:

Ba cheart aighneachtaí a sheoladh chuig info@lobbying.ie, agus an líne ábhair “Cód Iompair do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta” á lua.  Cuirtear leagan teimpléid de dhoiciméad freagartha aighneachta ar fáil mar Aguisín leis an bpáipéar comhairliúcháin.

 

Tabhair faoi deara gurb é an Aoine an 27 Iúil 2018 an dáta deiridh ar a nglacfar le haighneachtaí. 

 

Is féidir aighneachtaí a sheoladh sa phost freisin chuig:

An tUas. Aidan Moore

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

18 Sráid Líosain Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

 

Cuir ar áireamh i d’aighneacht aon samplaí sonracha ó do thaithí féin a thacaíonn le do sheasamh nuair atá tú ag tabhairt tuairimí faoin gCód Iompair.

 

Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfoilseofar ar www.lobbying.ie na haighneachtaí a gheofar agus tuairiscí ar aon chruinnithe a reáchtálfaidh an Coimisiún le haon pháirtithe seachtracha mar thoradh ar an bpróiseas comhairliúcháin seo agus go mbeidh siad faoi réir eisiúint faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil leis an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an tAonad um Brústocaireacht a Rialáil) ach ríomhphost a sheoladh chuig info@lobbying.ie nó glao a chur ar 01-6395722.