Cód Iompair

Is féidir Cód Iompair a léamh ar líne nó í a íoslódáil thíos 

 Preas Ráiteas: Foilsíonn an Coimisiún um Chaighdeáin an Cód Iompair uaidh faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil

Cód Iompair

(PDF) Size: 129 KB

Réamhrá

Faoi alt 16 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 (an tAcht), féadfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) Cód Iompair a tháirgeadh do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta “d’fhonn ardchaighdeáin ghairmiúla agus dea-chleachtas a chur chun cinn”.

 

Is é cuspóir an Chóid seo iompraíocht na ndaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta a rialú.  Mar gheall ar an éagsúlacht agus an raon daoine a d’fhéadfadh teacht faoi raon feidhme an Achta, cruthaítear dúshláin maidir le sraith prionsabal comhroinnte a shainiú ar a bhféadfaí aon chód iompair a bhunú.  Féadfaidh feidhm a bheith ag forálacha an Achta maidir le fostóirí; maidir le comhlachtaí ionadaitheacha nó tathanta; maidir le brústocairí gairmiúla nó tríú páirtithe a bhfuiltear ag íoc leo chun cumarsáid a dhéanamh thar ceann cliaint nó duine eile; agus, rud suntasach, maidir le haon duine a dhéanann cumarsáid faoi thalamh a fhorbairt nó a chriosú.  Dá bharr sin, tá seans ann go mbeidh daoine nach measfadh ar shlí eile gur brústocairí iad ag seoladh gníomhaíochtaí brústocaireachta agus go mbeidh ceanglas orthu clárú.

 

Tá an Coimisiún um Chaighdeáin den tuairim, áfach, go leagtar amach sa Chód seo prionsabail a fhéadfar a chur i bhfeidhm go cothrom i leith brústocairí gairmiúla agus i leith fostóirí, comhlachtaí ionadaitheacha/tathanta agus daoine aonair araon, ar prionsabail iad a chumasóidh daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta gabháil do na gníomhaíochtaí sin ar bhealach trédhearcach eiticiúil.

 

Níl sé i gceist go ngabhfaidh an Cód seo in ionad aon cheanglais atá ar dhuine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta an tAcht a chomhlíonadh nó aon reachtaíocht eile, aon chód iompair gairmiúil nó aon rialacha agus rialacháin tionscail a bhfuil feidhm acu maidir leis/léi a chomhlíonadh.

 

Tiocfaidh an Cód i bhfeidhm an 1 Eanáir 2019.  Déanfar athbhreithniú ar an gCód gach trí bliana, ar aon dul leis na hathbhreithnithe reachtúla ar an Acht dá bhforáiltear in alt 2 den Acht.

 

Brollach

Tugann cuid mhór daoine agus eagraíochtaí faoi ghníomhaíochtaí brústocaireachta agus is i dtaca le raon leathan nithe a dhéanann siad amhlaidh.  Tá gníomhaíochtaí brústocaireachta ina mbealach dlisteanach chun rochtain a fháil ar institiúidí parlaiminteacha, rialtais agus bardasacha.  Cuireann gníomhaíochtaí brústocaireachta le cinnteoireacht eolach i measc oifigigh phoiblí thofa agus cheaptha.

 

Treisítear dlisteanacht na brústocaireachta nuair a sheoltar gníomhaíochtaí brústocaireachta ar bhealach trédhearcach eiticiúil.  Chun tacú le cuspóirí an Achta chun trédhearcacht agus seoladh cuí gníomhaíochtaí brústocaireachta a chothú, leagtar amach sa Chód Iompair seo roinnt prionsabal ar dá réir ba cheart do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta iad féin a rialú le linn dóibh gníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh. Is iad seo a leanas na prionsabail sin:

 

1)      Meas ar chomhlachtaí poiblí a léiriú;

2)      Gníomhú le macántacht agus le hionracas;

3)      Cruinneas faisnéise a chinntiú;

4)      Aitheantas agus cuspóir na ngníomhaíochtaí brústocaireachta a nochtadh;

5)      Rúndacht a choimeád;

6)      Tionchar míchuí a sheachaint;

7)      Forálacha an Achta um Brústocaireacht a Rialáil a chomhlíonadh; agus

8)      Aird a thabhairt ar an gCód Iompair.

 

Cé go rialaítear leis an Acht cumarsáidí le hOifigigh Phoiblí Ainmnithe (is iad sin, Airí, Airí Stáit, comhairleoirí Airí, ionadaithe tofa agus seirbhísigh phoiblí shinsearacha áirithe), ba cheart feidhm a bheith ag prionsabail an Chóid maidir le gach cumarsáid le daoine in oifig phoiblí, cibé acu atá siad forordaithe chun críocha an Achta nó nach bhfuil.

 

I dteannta an Chóid Iompair seo agus na rialachán, na dtreoirlínte agus na gcaighdeán iompair gaolmhar is infheidhme maidir le Sealbhóirí Oifige, ionadaithe tofa agus seirbhísigh phoiblí, is é aidhm an Achta a chinntiú go seolfar gníomhaíochtaí brústocaireachta de réir ionchais an phobail ó thaobh trédhearcachta agus ionracais de agus go ndéanfar cinntí chun leas an phobail.  D’fhéadfadh gur mhian le daoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta aird a bheith acu freisin ar ábhar treorach eile i dtaca leis an Acht arna fhoilsiú ag an gCoimisiún um Chaighdeáin; ar an gCód Trédhearcachta arna fhoilsiú ag an Aire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; ar an mBeartas Cosanta Sonraí ón gCoimisiún um Chaighdeáin; agus ar na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001.

 

Tuarascáil ón gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ar an phróiséas comhairliúcháin iltaobhach maidir le Cód Iompair do dhaoine i mbun brústocaireacht