Príobháideachas agus Fianáin

 

Conas a úsáidimid d’fhaisnéis

Déanann an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí an Clár Brústocaireachta a chothabháil (an Coimisiún um Chaighdeáin).

Insítear duit san fhógra príobháideachais seo cad a bheith ag súil leis nuair a bhailíonn an Coimisiún um Chaighdeáin faisnéis phearsanta. Baineann sé le faisnéis a bhailímid maidir le:

  • cuairteoirí ar ár suíomhanna gréasáin
  • gearánaithe agus daoine aonair eile i dtaca le gearán nó fiosrú maidir le cosaint sonraí nó saoráil faisnéise
  • daoine a bhaineann úsáid as ár seirbhísí, e.g. daoine a liostálann lenár nuachtlitir nó a iarrann foilseachán uainn

 

Cuairteoirí ar ár suíomhanna gréasáin

Nuair a thugann duine éigin cuairt ar www.lobbying.ie bailímid gnáthfhaisnéis um logáil ar an idirlíon agus sonraí faoi phatrúin iompair cuairteoirí. Déanaimid é sin chun rudaí a fháil amach, amhail líon na gcuairteoirí ar chodanna éagsúla den suíomh. Bailímid an fhaisnéis seo ar bhealach nach n-aithnítear duine ar bith. Ní dhéanaimid iarracht ar bith aitheantais na ndaoine a thugann cuairt ar ár suíomh gréasáin a fháil amach. Ní cheanglóimid sonraí ar bith a bhailítear ón suíomh seo le faisnéis inaitheanta phearsanta ó fhoinse ar bith. Más mian linn faisnéis inaitheanta phearsanta a bhailiú trínár suíomh gréasáin, beimid ionraic faoi sin. Beidh sé soiléir nuair a bheidh faisnéis phearsanta á bailiú againn agus míneoimid cad atá beartaithe againn a dhéanamh léi.

 

Daoine a sheolann ríomhphoist chugainn

Tá an Coimisiún um Chaighdeáin ina chuid de ghréasán Seirbhísí an Rialtais. D’fhéadfaí monatóireacht a dhéanamh ar ríomhphost ar bith a chuirtear chugainn, agus féadfaimid é a úsáid chun críocha slándála agus chun monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh bheartas na hoifige.  D’fhéadfaí bogearraí monatóireachta nó bactha a úsáid chomh maith. Bíodh feasach le do thoil go bhfuil tú freagrach as a chinntiú go bhfuil ríomhphost ar bith a chuireann tú chugainn laistigh de theorainneacha an dlí.

 

Daoine a dhéanann gearán linn

Nuair a fhaighimid gearán ó dhuine ullmhaímid comhad ina bhfuil sonraí an ghearáin. Cuimsítear aitheantas an ghearánaí agus duine ar bith eile a bhaineann leis an ngearán sa chomhad seo de ghnáth.

Ní úsáidfimid ach an fhaisnéis phearsanta a bhailímid chun an gearán a phróiseáil agus chun an leibhéal seirbhíse a chuirimid ar fáil a sheiceáil. Tiomsaímid agus foilsímid staitisticí ina dtaispeántar faisnéis amhail líon na ngearán a fhaighimid, ach ní dhéanfaimid sin i gcaoi go n-aithneofaí duine ar bith.

Bíonn orainn aitheantas an ghearánaí a nochtadh leis an duine a bhfuil an gearán faoi de ghnáth. Ní féidir é sin a sheachaint, sa chás, mar shampla, go bhfuil conspóid faoi chruinneas taifead duine. Murar mian le gearánaí go nochtfaí faisnéis ar bith trína n-aithneofaí é nó í, déanfaimid ár ndícheall meas a thabhairt air sin. D’fhéadfadh sé nach bhféadfaí gearán a láimhseáil, áfach, ar bhonn gan ainm.

Coinneoimid faisnéis phearsanta i gcomhaid um ghearáin ar aon dul lenár mbeartas coinneála. Ciallaíonn sé sin go gcoinneofar faisnéis a bhaineann le gearán ar feadh dhá bhliain óna dhúnadh. Coinneofar i dtimpeallacht shábháilte í agus beidh an rochtain uirthi teoranta de réir an phrionsabail ‘ar bhonn riachtanais’.

Mar an gcéanna, sa chás go gcuirtear fiosruithe chugainn ní úsáidfimid ach an fhaisnéis phearsanta a thugtar dúinn chun déileáil leis an ngearán agus le ceisteanna ar bith ina dhiaidh sin agus chun an leibhéal seirbhíse a chuirimid ar fáil a sheiceáil.

Nuair a dhéanaimid gníomh forfheidhmiúcháin in éadan duine, féadfaimid aitheantas an chosantóra a fhoilsiú inár dTuarascáil Bhliantúil nó in áit éigin eile. De ghnáth, ní dhéanaimid gearánaithe ar bith a aithint ach amháin má cuireadh na sonraí ar fáil go poiblí cheana.

 

Daoine a úsáideann seirbhísí an Choimisiúin um Chaighdeáin

Tairgeann an Coimisiún um Chaighdeáin seirbhísí éagsúla don phobal. Úsáidimid tríú páirtí chun déileáil le roinnt iarratas ar fhoilseacháin, ach níl cead acu an fhaisnéis a úsáid ach chun na foilseacháin a chur amach amháin.

Ní mór dúinn sonraí na ndaoine a d’iarr an tseirbhís a choinneáil chun í a chur ar fáil. Mar sin féin, ní úsáidimid na sonraí seo ach chun an tseirbhís a chur ar fáil don duine a d’iarr í agus do chuspóirí dlúthbhainteacha eile. Mar shampla, d’fhéadfadh sé go n-úsáidfimis faisnéis faoi dhaoine a d’iarr foilseachán chun suirbhé a dhéanamh le fáil amach an bhfuil siad sásta leis an leibhéal seirbhíse atá á fháil acu. Nuair a liostálann daoine lenár seirbhís, is féidir leo a síntiús a chur ar ceal am ar bith agus tugtar bealach éasca dóibh leis sin a dhéanamh.

 

Gearáin nó fiosruithe

Déanann an Coimisiún um Chaighdeáin a dhícheall na caighdeáin is airde a bhaint amach agus faisnéis phearsanta á bailiú agus á húsáid aige. Chun na críche sin, glacaimid gach gearán a fhaighimid faoi seo an-dáiríre. Déanaimid daoine a spreagadh scéala a chur chugainn má cheapann siad go bhfuil ár mbailiú nó ár úsáid faisnéise éagóir, míthreorach nó míchuí. Chuirfimis fáilte roimh mholtaí ar bith chun feabhas a chur ar ár nósanna imeachta.

Dréachtaíodh an fógra príobháideachais seo agus coimre agus soiléireacht ar intinn. Níl sonraí uileghabhálacha ann maidir le gach gné a bhaineann le bailiú agus úsáid faisnéise pearsanta an Choimisiúin um Chaighdeáin. Mar sin féin, táimid sásta faisnéis bhreise ar bith eile nó míniúchán ar bith is gá a chur ar fáil. Ba chóir iarratais ar bith maidir leis seo a sheoladh chuig an seoladh thíos.

 

Rochtain ar fhaisnéis phearsanta

Déanann an Coimisiún um Chaighdeáin a dhícheall a bheith chomh oscailte agus is féidir maidir le rochtain a thabhairt do dhaoine ar a bhfaisnéis phearsanta. Is féidir le daoine fáil amach má tá faisnéis phearsanta ar bith á coinneáil againn fúthu trí ‘iarratas ar rochtain ábhar’ a dhéanamh faoin Acht um Chosaint Sonraí 1998. Má tá faisnéis fút á coinneáil againn déanfaimid an méid seo a leanas:

  • tabharfaimid cur síos duit uirthi;
  • inseoimid duit an fáth a bhfuilimid á coinneáil;
  • inseoimid duit cé a bhféadfaí í a nocht leo; agus
  • tabharfaimid cóip den fhaisnéis duit i bhfoirm inléite.

Chun iarratas a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaighdeáin ar fhaisnéis phearsanta a d’fhéadfadh a bheith á coinneáil againn ní mór duit an t-iarratas a dhéanamh i scríbhinn agus é a sheoladh chuig ár nOifigeach Cosanta Sonraí, nó scríobh chuig an seoladh atá curtha ar fáil thíos.

Má aontaíonn tú, déanfaimid iarracht déileáil le d’iarratas go neamhfhoirmiúil, mar shampla, tríd an bhfaisnéis shonrach a theastaíonn uait a chur ar fáil duit tríd an teileafón.

Má tá faisnéis fút á coinneáil againn, is féidir leat a iarraidh orainn botúin ar bith a cheartú trí, arís, teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonraí.

 

Faisnéis phearsanta a nochtadh

Ní dhéanfaimid sonraí pearsanta a nochtadh i roinnt cásanna gan chead. Mar sin féin, nuair a dhéanaimid imscrúdú ar ghearán, mar shampla, beidh orainn faisnéis phearsanta a chomhroinnt leis an eagraíocht i gceist agus le comhlachtaí ábhartha eile.

 

Naisc le suíomhanna gréasáin eile

Ní chumhdaítear na naisc laistigh den suíomh seo a nascann le suíomhanna gréasáin eile faoin bhfógra príobháideachais seo. Molaimid go léifeá na ráitis phríobháideachais ar na suíomhanna gréasáin eile ar a dtugann tú cuairt.

 

Athruithe ar an bhfógra príobháideachais seo

Déanaimid athbhreithniú rialta ar ár bhfógra príobháideachais. Rinneadh a nuashonrú is deireanaí ar an an bhfógra príobháideachais seoan 30 Aibreán 2015.

 

Conas teagmháil a dhéanamh linn

Más mian leat faisnéis a iarraidh faoinár mbeartas príobháideachais is féidir leat ríomhphost a chur chugainn nó scríobh chugainn chuig:

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

18 Sráid Líosain Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

 

Úsáid fianán

Comhaid bheaga téacs is ea fianáin a chuireann na suíomhanna gréasáin, ar a dtugann tú cuairt, ar do ríomhaire. Úsáidtear go forleathan iad ionas go n-oibríonn suíomhanna gréasáin, nó ionas go n-oibríonn siad ar bhealach níos éifeachtaí, agus cuireann siad faisnéis ar fáil d’úinéirí an tsuímh.

 

Cuspóir: Fianán an Chórais um Chlárú ar Líne

Ainm an Fhianáin: Asp.NetApplicationCookie

Tá an fianán seo riachtanach chun logáil isteach agus chun foirmeacha a chomhlánú, agus ní shocraítear é ach do na daoine a logálann isteach.

Cuspóir: AddThis

Ainmneacha an Fhianáin: _atuvc, _atuvs

Úsáidtear an fianán seo lena chinntiú go bhfeiceann an t-úsáideoir an t-áireamh nuashonraithe ceart má roinneann siad leathanach ag úsáid Add This. Fianáin ‘Opt-out of AddThis’.

Is féidir leat an beartas príobháideachais AddThis.com a fháil anseo: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Is féidir leat diúltú do AddThis anseo: http://www.addthis.com/privacy/opt-out

Cuspóir: GoogleAnalytics

Ainmneacha an Fhianáin:

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

 

Úsáidtear na fianáin seo chun faisnéis a bhailiú faoin dóigh a n-úsáideann cuairteoirí ár suíomh.  Bailíonn na fianáin faisnéis i bhfoirm anaithnide nach n-aithníonn cuairteoir. Soláthraíonn siad faisnéis maidir le líon na gcuairteoirí ar an suíomh, áit ónar tháinig na cuairteoirí chuig an suíomh agus na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu.  Úsáidimid an fhaisnéis seo chun tuairiscí a thiomsú chun cuidiú linn feabhas a chur ar an dóigh a n-oibríonn ár suíomh gréasáin, mar shampla, trína chinntiú go n-aimsíonn úsáideoirí cad atá á lorg acu go héasca.

 

Is féidir leat an Beartas Príobháideachaios Google Analytics a fháil anseo: https://support.google.com/analytics/answer/6004245