Ár gCairt Úsáideoirí Seirbhíse

Cairt Úsáideoirí Seirbhíse PDF

Conas gearán a dhéanamh in aghaidh baill foirne

Soláthraímid raon seirbhísí de réir na bhforálacha i gceithre phíosa reachtaíochta a bhfuil an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí freagrach astu:

 • Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001;
 • An tAcht Toghcháin, 1997 (arna leasú);
 • An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte) (Leasú), 2014; agus
 • An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015.

 

Áirítear na nithe seo leis na seirbhísí a sholáthraímid:

Na hAchtanna um Eitic

 • treoirlínte a fhoilsiú agus comhairle a thabhairt maidir le comhlíonadh na reachtaíochta;
 • na córais um nochtadh leasanna agus imréiteach cánach a riar;
 • sáruithe féideartha ar an reachtaíocht a imscrúdú;

Na hAchtanna Toghcháin

 • treoirlínte a fhoilsiú agus comhairle a thabhairt maidir le comhlíonadh na reachtaíochta;
 • riar agus tuairisciú a dhéanamh ar chórais rialála um shíntiúis pholaitíochta a nochtadh, speansais toghcháin, an maoiniú stáit a chuirtear ar fáil do pháirtithe polaitíochta, agus clárú “tríú páirtithe”;
 • fiosruithe a dhéanamh de réir mar is gá;

An tAcht um an Oireachtas (Oifigí Aireachta agus Parlaiminte)(Leasú)

 • riar agus tuairisciú a dhéanamh ar chaitheamh an liúntais ghníomhaíochtaí parlaiminte;

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil

 • clár brústocaireachta ar líne a chothabháil;
 • faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na bhforálacha um chlárú agus tuairisceáin;
 • breitheanna a thabhairt faoi fhorálacha áirithe an Achta;
 • cur chun feidhme agus cothabháil a dhéanamh ar chód iompair do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta;
 • treoir agus cabhair a thabhairt; agus
 • sáruithe ar an reachtaíocht a imscrúdú agus a shaothrú.

Ní mór teagmháil a dhéanamh le geallsealbhóirí éagsúla inár gcuid oibre, lena n-áirítear:

 • Airí/Airí Stáit
 • Comhaltaí an Oireachtais, i.e. Teachtaí Dála agus Seanadóirí
 • Feisirí Éireannacha de Pharlaimint na hEorpa
 • Comhairleoirí Speisialta d’Airí
 • Páirtithe Polaitíochta/Iarrthóirí
 • Oifigigh thofa agus baill foirne d’Údaráis Áitiúla
 • Daoine i bpoist ainmnithe agus i stiúrthóireachtaí sa státseirbhís agus sa tseirbhís phoiblí
 • Tríú páirtithe
 • Síntiúsóirí corparáideacha
 • Daoine i mbun Brústocaireacht
 • Daoine den phobal

Leagtar amach inár gCairt Úsáideoirí Seirbhíse na nithe ar féidir leat bheith ag súil leo uainn nuair a dhéanann tú teagmháil leis an gCoimisiún.

Teagmháil thar an teileafón

Má dhéanann tú teagmháil linn thar an teileafón, déanfaimid na nithe seo a leanas:

 • Do ghlao a fhreagairt go pras
 • Ár n-ainm a thabhairt nuair a fhreagraímid do ghlao
 • Bheith cúirtéiseach agus cuidiúil leat i ngach cás
 • Freagra iomlán a thabhairt ar do cheist
 • Mura féidir linn é sin a dhéanamh láithreach, tógfaimid do shonraí agus glaofaimid ar ais ort a luaithe is féidir
 • Freagairt go pras do do theachtaireachtaí glórphoist uile

Comhfhreagras scríofa

Má sheolann tú litir, ríomhphost nó ceist ar líne chugainn, déanfaimid na nithe seo a leanas:

 • Do chomhfhreagras a admháil laistigh de chúig nó sé lá oibre
 • A chinntiú go bhfaighidh tú freagra iomlán ar do chomhfhreagras scríofa laistigh de 28 lá oibre. Mura bhfuilimid in ann an spriocdháta sin a chomhlíonadh, déanfaimid teagmháil leat chun a mhíniú cén fáth nach bhfuil agus inseoimid duit cén uair a gheobhaidh tú freagra iomlán
 • Ainm teagmhála agus sonraí teagmhála a thabhairt
 • Scríobh chugat i dteanga shoiléir shimplí, gan aon téarmaí teicniúla a úsáid

Cuairteoirí ar an Oifig/Imeachtaí for-rochtana Má thugann tú cuairt orainn i bpearsa, déanfaimid na nithe seo a leanas:

 • Caitheamh leat le cúirtéis, meas a thabhairt ar do phríobháideacht agus bheith cothrom agus sinn ag déileáil leat
 • Bualadh leat ag an am comhaontaithe má tá coinne agat
 • Saoráidí cuí a chur ar fáil do chruinnithe
 • Ár n-oifigí poiblí a choinneáil glan agus slachtmhar agus a chinntiú go gcomhlíonfar caighdeáin sláinte agus sábháilteachta iontu

Seirbhís trí Ghaeilge

Tabharfaimid cúnamh do dhaoine ar mian leo a gcuid gnó a dhéanamh linn trí Ghaeilge

 • Tabharfar freagra i nGaeilge ar aon chomhfhreagras a fhaightear i nGaeilge
 • Foilseoimid doiciméid thábhachtacha, lena n-áirítear ár dTuarascálacha Bliantúla, i nGaeilge agus i mBéarla
 • Cinnteoimid go mbeidh bileoga eolais atá dírithe ar an bpobal ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla araon
 • Beidh an leagan Gaeilge dár suíomh Gréasáin ag teacht, a mhéid is féidir, leis an leagan Béarla
 • Comhlíonfaimid na ceanglais eile atá orainn faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus faoi Scéim Teangacha Oifigiúla an Choimisiúin, mar atá foilsithe ar ár suíomh Gréasáin

Comhionannas/Éagsúlacht/Míchumas/Príobháideacht

 • Geallaimid go gcaithfimid leat gan aon idirdhealú ná leithcheal
 • Tabharfaimid meas ar chomhionannas agus ar chearta an duine de réir phrionsabail Dhualgas na hEarnála Poiblí
 • Beidh sé mar aidhm againn go mbeadh fáil agus rochtain éasca agat ar ár seirbhísí agus ar ár saoráidí
 • Tabharfaimid meas ar an gceart atá agat chun príobháideachta

Is é seo a leanas an seoladh ríomhphoist teagmhála dár nOifigeach Rochtana faoin Acht um Míchumas: accessofficer@sipo.ie

Gearáin in aghaidh Baill Foirne

Tá beartas i bhfeidhm againn le haghaidh gearáin in aghaidh baill foirne a láimhseáil. Tá an beartas ar fáil ar ár suíomh Gréasáin. Is féidir leat sonraí a iarraidh faoi freisin trí theagmháil a dhéanamh linn go díreach.

Cabhraigh linn cabhrú leat

Is féidir leat cabhrú linn seirbhís ardchaighdeáin a thabhairt duit:

 • Leag do ghearán amach ar an mbealach is soiléire agus is gonta agus is féidir leat
 • Seol cóipeanna d’aon doiciméid ábhartha chugainn agus do ghearán á chur isteach agat
 • Caith lenár mbaill foirne agus lenár seirbhís le meas
 • Cuir tuairimí nó moltaí in iúl faoin tseirbhís a fhaigheann tú

Comhairliúchán agus aiseolas

Bímid i gcónaí ag iarraidh moltaí a fháil faoi bhealaí inar féidir linn ár seirbhís a fheabhsú. Dá mba mhaith leat tuairim nó moladh a chur in iúl, seol ríomhphost chuig sipo@sipo.ie

Cén áit ar féidir tuilleadh faisnéise a fháil

Tá an doiciméad seo ar fáil ar ár suíomh Gréasáin www.sipo.ie. Is féidir leat sonraí faoinár ngníomhaíochtaí eile, ár mbeartais agus ár bhfaisnéis teagmhála a fháil ar ár suíomh Gréasáin freisin.

Ár láthair

Tá ár lánsonraí teagmhála ar fáil ar an leathanach Gréasáin “Teagmháil”.

Is é seo a leanas ár seoladh: An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, D02 HE97. Bíonn an Oifig ar oscailt ó 9.15 a.m. go 5.00 p.m. Luan go hAoine.

Teileafón: An Coimisiún um Chaighdeáin +353 1 639 5666

Brústocaireacht +353 1 6395722

Ríomhphost: Ceisteanna maidir leis an gCoimisiún um Chaighdeáin sipo@sipo.ie

Gearáin Eitice agus Toghcháin complaints@sipo.ie

Ceisteanna maidir le brústocaireachtinfo@lobbying.ie

 

Oifigeach saorála faisnéise: foi@sipo.ie

Oifigeach cosanta sonraí: dataprotection@ombudsman.ie