Tréimhse Mharana

Foráiltear leis an Acht go bhfuil srian ar Oifigigh Phoiblí Ainmnithe áirithe dul i mbun brústocaireachta i gcásanna áirithe ar feadh bliana tar éis dóibh a bpost nó a n-oifig a fhágáil. Is é sin le rá, tá siad faoi réir tréimhse “mharana” i dtaca le rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí brústocaireachta áirithe.

 

Is iad seo a leanas na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe lena mbaineann: Airí agus Airí Stáit, comhairleoirí speisialta d’Airí agus d’Airí Stáit agus seirbhísigh phoiblí fhorordaithe.  (Tagraítear dóibh anseo ina dhiaidh seo mar “Oifigigh Phoiblí Ainmnithe iomchuí”.)  Ní chuimsítear leis an bhforáil seo daoine eile ar Oifigigh Phoiblí Ainmnithe iad chun críocha na gceanglas um chlárú brústocaireachta, is iad sin, Teachtaí Dála, Seanadóirí, Feisirí de Pharlaimint na hEorpa agus comhaltaí d’Údaráis Áitiúla.

 

Ní fhéadfaidh na hoifigigh phoiblí nach gcuimsítear leis an bhforáil sin na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • gníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh, ná
  • bheith fostaithe ag duine atá ag seoladh gníomhaíochtaí brústocaireachta, ná seirbhísí a chur ar fáil dó, i gcúinsí áirithe.

 

Baineann na cúinsí sin leis na cásanna seo a leanas:

  • Go bhfuil baint acu le haon chomhlacht seirbhíse poiblí a raibh an tOifigeach Poiblí Ainmnithe iomchuí bainteach leis, is é sin, áit a raibh sé/sí fostaithe nó a raibh oifig nó post eile ina s(h)eilbh aige/aici sa bhliain sular fhág sé/sí an comhlacht, nó
  • Go ndéantar í chuig duine a bhí ina (h)Oifigeach Poiblí Ainmnithe agus a bhí bainteach leis an gcomhlacht seirbhíse poiblí sin sa bhliain sular fhág an tOifigeach Poiblí Ainmnithe iomchuí an comhlacht.

 

Féadfaidh Oifigigh Phoiblí Ainmnithe iomchuí iarratas a dhéanamh chuig an gCoimisiún ar thoiliú chun gabháil do bhrústocaireacht den sórt sin.  Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh toiliú a thabhairt gan choinníoll, toiliú a thabhairt go coinníollach nó diúltú don iarratas ar feadh na tréimhse ar fad nó cuid di.

 

Féadfaidh Oifigeach Poiblí Ainmnithe iomchuí nach bhfuil sásta leis an gcinneadh achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh ón gCoimisiún chuig Oifigeach Achomhairc neamhspleách.

 

D’fhoilsigh an Coimisiún nóta treorach maidir le halt 22 den Acht.  Sa nóta treorach, tá na nithe seo leagtha amach: ceanglais alt 22; an fhaisnéis a d’fhéadfadh an Coimisiún a iarraidh i gcás go bhfaigheann sé iarratas ar thoiliú; agus na critéir a d’fhéadfadh an Coimisiún a chur san áireamh agus iarratas ar thoiliú á bhreithniú aige.