Iar-Oifigigh Phoiblí Ainmnithe nó Oifigigh Phoiblí Ainmnithe Reatha atá Fostaithe ag Brústocaire nó atá ag cur Seirbhísí ar fáil do Bhrústocaire

Más rud é go bhfuil nó go raibh duine ina (h)Oifigeach Poiblí Ainmnithe (roimh rith an Achta nó ina dhiaidh), agus

 

  • go bhfuil sé/sí fostaithe ag brústocaire nó ag cur seirbhísí ar fáil do bhrústocaire, agus
  • go raibh sé/sí i mbun cumarsáidí brústocaireachta le linn tréimhse tuairiscithe iomchuí,

 

ceanglaítear le halt 12 den Acht nach mór ainm an duine a bheith ar áireamh i dtuairisceán ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta arna chur isteach ag an mbrústocaire don tréimhse sin.  Dá bhrí sin, cuirfear ainm an duine i láthair ar an gClár mar dhuine a sheol gníomhaíochtaí brústocaireachta i dtaca leis an tuairisceán. Níl feidhm ag an gceanglas sin i gcás go n-iarrann duine ar ionadaí tofa cumarsáid a dhéanamh thar a c(h)eann ina c(h)áil mar ionadaí tofa (e.g. uiríll a dhéanamh chuig Aire nó cruinniú a eagrú le comhlacht poiblí).  Sna cásanna sin, tá brústocaireacht á déanamh ar an ionadaí tofa agus ba cheart é/í a chur ar áireamh sa tuairisceán mar Oifigeach Poiblí Ainmnithe a ndearnadh brústocaireacht air.  Más rud é, áfach, go bhfuil ionadaí tofa ag déanamh cumarsáide i gcáil eile e.g. mar Chathaoirleach ar chomhlacht ionadaitheach nó ar ghrúpa tathanta nach bhfuil laistigh den raon feidhme, beidh sé riachtanach ainm an ionadaí thofa a chur ar áireamh i dtuairisceán ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta mar dhuine a sheol gníomhaíochtaí brústocaireachta a bhaineann leis an tuairisceán.