Conas is féidir le comhlachtaí poiblí agus le hOifigigh Phoiblí Ainmnithe cabhrú le Cur Chun Feidhme an Achta

a)    Eolas a chur ar cheanglais an Achta

Moltar do chomhlachtaí poiblí agus d’Oifigigh Phoiblí Ainmnithe eolas a chur ar cheanglais an Achta; ar cheanglais an Chóid Iompair do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta; agus ar na treoirlínte seo. Cuirfidh sé sin ar chumas comhlachtaí poiblí agus Oifigeach Poiblí Ainmnithe comhairle a chur ar dhaoine atá i mbun brústocaireachta maidir le conas is féidir leo tuilleadh faisnéise faoin Acht a fháil, má iarrtar orthu déanamh amhlaidh.

 

b)   Oscailteacht agus Oifigigh Phoiblí Ainmnithe á nAithint

Ba cheart do sheirbhísigh phoiblí bheith réamhghníomhach maidir lena chur in iúl do bhrústocairí féideartha go bhfuil Oifigeach Poiblí Ainmnithe iontu agus iad ag freastal ar chruinniú, ag glacadh páirt i nglao comhdhála etc. D’fhéadfadh sé sin bheith úsáideach go háirithe i gcruinnithe mar a bhfuil líon mór oifigeach i láthair agus mar nach bhféadfadh na daoine sin nach bhfuil fostaithe sa tseirbhís phoiblí bheith eolach ar aitheantas agus ar ghrád gach oifigigh.

 

Modh eile den trína bhféadfadh Oifigeach Poiblí Ainmnithe bheith réamhghníomhach ba ea líne a chur ar áireamh ina c(h)árta gnó nó ina s(h)íniú ríomhphoist lena luaitear:

 

“Oifigeach Poiblí Ainmnithe faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015. Féach www.lobbying.ie.”

 

c)    Dea-choimeád taifead

Is é atá san fhaisnéis a thugtar i dtuairisceán ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta go bunúsach ná achoimre ar na cumarsáidí iomchuí a rinneadh idir duine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta agus Oifigeach Poiblí Ainmnithe/Comhlacht Poiblí.  D’fhéadfadh an fhaisnéis a chuimsítear i dtuairisceán tuilleadh fiosruithe nó iarrataí Saorála Faisnéise a spreagadh maidir leis na cumarsáidí.  Ba cheart do chomhlachtaí poiblí agus d’Oifigigh Phoiblí Ainmnithe a chinntiú, dá bhrí sin, go gcoimeádfar taifead cuí ar an gcomhfhreagras ar fad a dhéantar le brústocaire ar ábhar ar leith.  D’fhéadfadh go n-áireofaí leis sin freisin taifead nó cuntas ar chomhráite ócáideacha nó sóisialta a measann an tOifigeach Poiblí Ainmnithe gur tharla gníomhaíocht brústocaireachta iontu.

 

 

 

 

d)   Cruinneas an Chláir a Sheiceáil

Moltar d’Oifigigh Phoiblí Ainmnithe an clár brústocaireachta a sheiceáil ar bhonn tréimhsiúil chun a chinntiú go bhfuil a n-ainm bainteach leis na gníomhaíochtaí brústocaireachta cearta agus gur ceart go fíorasach atá an fhaisnéis. Tá sé de cheart ag daoine iarraidh ar an gCoimisiún faisnéis a cheartú i gcásanna inar míchruinn, as dáta nó míthreorach atá faisnéis atá foilsithe ar an gClár.

 

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfágann an fhíric go bhfuil ainm an Oifigigh Phoiblí Ainmnithe le feiceáil ar thuairisceán brústocaireachta go gcomhaontaíonn sé le seasamh an duine atá ag déanamh brústocaireachta air.  Aon duine a théann i mbun gníomhaíochtaí brústocaireachta, féadfaidh sé/sí déanamh amhlaidh ar roinnt bealaí: trí ríomhphoist, trí ghlaonna teileafóin, trí aighneachtaí scríofa, trí chruinnithe, etc.  Is féidir roinnt de na gníomhaíochtaí sin a dhéanamh i bhfoirm mórchumarsáidí (mar shampla, ríomhphost a chur chuig gach comhalta den Oireachtas). Is féidir gníomhaíochtaí eile a bheith níos spriocdhírithe (mar shampla, cruinniú le hOifigeach Poiblí Ainmnithe ar leith).

                                                            

Tá sé de fhreagracht ar oifigigh phoiblí raon tuairimí ar bheartas poiblí a iarraidh agus a chloisteáil, agus is cuid den phróiseas sin atá i dteacht le chéile le heagraíochtaí nó le daoine a d’fhéadfadh féachaint le brústocaireacht a dhéanamh orthu.  Sa chás go bhfuil ainm Oifigigh Phoiblí Ainmnithe le feiceáil ar thuairisceán brústocaireachta, ní thugann sé sin le fios ach go ndearnadh brústocaireacht ar an Oifigeach Poiblí Ainmnithe ar ábhar ar leith. Ní thugann sé le tuiscint go n-aontaíonn an tOifigeach Poiblí Ainmnithe lena mbaineann le seasamh an bhrústocaire agus níor cheart é a léirmhíniú ar an mbealach sin.