Treoir d'Oifigigh Phoiblí Ainmnithe

Réamhrá

Síníodh an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, (uimh. 5 de 2015) (an tAcht) isteach sa dlí i mí an Mhárta 2015. Tháinig Codanna 1, 2, 3 agus 5 den Acht i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2015.  Tháinig Cuid 4 den Acht (Forálacha forfheidhmithe) i bhfeidhm an 1 Eanáir 2017.

 

Dréachtaíodh na treoirlínte seo chun a chinntiú go dtuigeann comhlachtaí poiblí agus Oifigigh Phoiblí Ainmnithe an dóigh a n-oibríonn an córas, an ról a bhíonn acu ann agus an dóigh ar féidir leo tacú le cur chun feidhme éifeachtach na reachtaíochta.  Níl Oifigigh Phoiblí Ainmnithe faoi réir rialacha maidir le brústocaireacht a chlárú agus tuairisc a thabhairt uirthi. Agus brústocaireacht á déanamh ar Oifigigh Phoiblí Ainmnithe, áfach, ní mór do na brústocairí tuairisc a thabhairt ar a gcuid idirghníomhaíochtaí de réir an Achta.  Tá breac-chuntas tugtha i Rannán 4(b) de na treoirlínte seo ar cé hiad na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe.