Cad is Brústocaireacht ann?

Chun críocha an Achta, tá daoine ag leanúint ar aghaidh le gníomhaíochtaí brústocaireachta má chomhlíonann siad gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:

  1. Tá siad ag déanamh cumarsáid go díreach nó go hindíreach le “hOifigeach Poiblí Ainmnithe”; agus
  2. Baineann an chumarsáid sin le “ní iomchuí”; agus
  3. Ní díolmhaithe go sonrach atá an chumarsáid sin; agus
  4. Tá siad ar cheann amháin díobh seo:
  • Fostóir ag a bhfuil níos mó ná 10 fostaithe sa chás go ndéantar na cumarsáidí thar cheann an fhostóra;
  • Comhlacht ionadaíoch ag a bhfuil fostaí amháin ar a laghad atá ag déanamh cumarsáid thar ceann a bhall agus is fostaí íoctha nó sealbhóir oifige íoctha an chomhlachta a dhéanann an chumarsáid;
  • Comhlacht tathanta ag a bhfuil fostaí amháin ar a laghad atá ann go príomha chun tabhairt faoi shaincheisteanna ar leith agus is fostaí íoctha nó sealbhóir oifige íoctha an chomhlachta atá ag déanamh cumarsáid ar na saincheisteanna sin;
  • Brústocaire gairmiúil atá ag fáil íocaíochta chun cumarsáid a dhéanamh thar ceann cliaint (sa chás gurb é atá sa chliant ná fostóir ag a bhfuil 10 fostaithe lánaimseartha nó comhlacht ionadaíoch nó comhlacht tathanta ag a bhfuil fostaí lánaimseartha amháin ar a laghad);
  • Duine ar bith atá ag déanamh cumarsáid ar fhorbairt talún nó ar chriosú talún. Forbraíodh treoirlínte ar leith maidir le gníomhaíocht brústocaireachta a bhaineann le forbairt talún nó le criosú talún agus tá siad ar fáil ar líne ag www.lobbying.ie.

 

Is fiú a thabhairt faoi deara nach meastar, chun críocha an Achta, gur brústocaireacht atá i ngach cineál cumarsáide. Tá roinnt díolúintí ann freisin. Ní mheastar gur brústocaireacht atá i gcumarsáid ach amháin má chomhlíonann an chumarsáid na critéir thuas. Beidh méid suntasach cumarsáidí clinic toghcheantair díolmhaithe sa chás go mbaineann an t-ábhar le gnóthaí pearsanta duine nó sa chás gur cumarsáidí iad a sheolann micreaghnóthas ag a bhfuil níos lú ná 10 fostaithe. Tá tuilleadh faisnéise leagtha amach thíos faoi nithe a meastar gur nithe iomchuí iad.

Is fiú a thabhairt faoi deara nach i suíomh foirmiúil ná trí mhodhanna foirmiúla a úsáid a dhéantar gach cineál brústocaireachta. Cé go ndéantar cuid mhór brústocaireachta trí chruinnithe duine le duine, trí ghlaonna teileafóin nó trí ríomhphoist, déantar brústocaireacht ar bhealaí nach bhfuil chomh foirmiúil céanna. Áirítear leo sin comhráite neamhfhoirmiúla, tóstail shóisialta, agus na meáin shóisialta, fiú. Má chomhlíonann an chumarsáid na critéir thuas, meastar gur brústocaireacht atá inti agus ní mór í a thuairisciú dá bharr sin.