Cé na “teachtaireachtaí eiscthe/díolmhaithe”?

“Cumarsáidí Eiscthe nó Díolmhaithe” atá sna nithe seo a leanas agus, dá bhrí sin, ní mheastar iad a bheith ina ngníomhaíochtaí brústocaireachta:

  • Gnóthaí príobháideacha: Cumarsáidí a dhéanann duine aonair nó a dhéantar thar ceann duine aonair a bhaineann lena ghnóthaí príobháideacha féin maidir le ní ar bith seachas forbairt nó criosú aon talún. Fágfaidh an díolúine sin go mbeidh méid suntasach cumarsáidí ó oifigí toghlaigh díolmhaithe sa chás go mbaineann an t-ábhar le gnóthaí pearsanta duine nó sa chás gur cumarsáidí iad a sheolann micreaghnóthas ag a bhfuil níos lú ná 10 fostaithe.
  • Caidreamh taidhleoireachta: Cumarsáidí a dhéanann tír iasachta nó críoch iasachta, an tAontas Eorpach, na Náisiúin Aontaithe nó eagraíochtaí idir-rialtasacha idirnáisiúnta eile nó a dhéantar thar a gceann.
  • Faisnéis fhíorasach: Cumarsáidí lena n-iarrtar faisnéis fhíorasach nó lena gcuirtear faisnéis fhíorasach ar fáil mar fhreagairt d’iarraidh ar an bhfaisnéis.
  • Aighneachtaí foilsithe: Cumarsáidí a iarrann agus a fhoilsíonn comhlacht seirbhíse poiblí.
  • Caibidlíocht cheardchumainn: Cumarsáidí atá ina gcuid de chaibidlíocht nó atá bainteach go díreach le caibidlíocht maidir le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta ar thug ionadaithe de cheardchumann fúithi thar ceann a chuid ball.
  • Sábháilteacht phoiblí agus slándáil náisiúnta: Cumarsáidí a d’fhéadfadh a bheith ina mbagairt ar shábháilteacht aon duine nó ar shlándáil an Stáit dá nochtfaí iad.
  • Coistí Oireachtais: Cumarsáidí a dhéantar in imeachtaí de chuid coiste de cheachtar Teach den Oireachtas.
  • Cumarsáidí a dhéanann Oifigigh Phoiblí Ainmnithe nó fostaithe sa tseirbhís phoiblí: Cumarsáidí a dhéanann Oifigeach Poiblí Ainmnithe sa cháil sin; Cumarsáidí a dhéanann fostaithe sa tseirbhís phoiblí (nó na daoine sin atá fostaithe ar conradh ag comhlacht seirbhíse poiblí) sa cháil sin agus a bhaineann le feidhmeanna an chomhlachta seirbhíse poiblí.
  • Rialachas comhlachtaí Stáit Tráchtála: Cumarsáidí a dhéanann comhlacht stáit tráchtála nó a dhéantar thar a cheann chuig Aire ag a bhfuil scaireanna sa chomhlacht nó ag a bhfuil feidhmeanna reachtúla i dtaca leis an gcomhlacht nó chuig Oifigigh Phoiblí Ainmnithe atá ar obair i roinn an Aire agus a dhéantar i ngnáthchúrsa gnó an chomhlachta.
  • Grúpaí oibre beartais: Cumarsáidí idir baill de chomhlacht ar cheap Aire nó comhlacht seirbhíse poiblí é chun críche athbhreithniú, measúnú nó anailís a dhéanamh ar aon saincheist bheartais phoiblí d’fhonn tuairisc a thabhairt uirthi don Aire nó don chomhlacht seirbhíse poiblí. Níl feidhm ag an eisceacht sin ach amháin sa chás gur “comhlacht iomchuí” é an comhlacht agus go gcloíonn sé leis an gCód Trédhearcachta ar bhunaigh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é (féach thíos).