Cé hiad na hOifigigh Phoiblí Sainithe (na daoine a ndéantar brústocaireacht orthu)?

Is iad seo a leanas na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe faoin Acht:

 • Airí agus Airí Stáit;
 • TDanna agus Seanadóirí;
 • FPEnna do thoghcheantair Éireannacha;
 • Baill d’údaráis áitiúla;
 • Comhairleoirí Speisialta d’Airí agus d’Airí Stáit a ceapadh faoi alt 11 den Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 1997;
 • Fostaithe sa tSeirbhís Phoiblí mar atá leagtha síos;
 • Catagóirí eile daoine mar atá leagtha síos.

Maidir leis an Státseirbhís, rinne an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe rialacháin ina soláthraítear sonraí faoi na poist atá forordaithe mar Oifigigh Phoiblí Ainmnithe chun críocha an Achta. Is forordaithe mar Oifigeach Poiblí Ainmnithe atá fostaí sa tseirbhís phoiblí ar Ard-Rúnaí, Rúnaí Tánaisteach, Leas-Rúnaí, Rúnaí Cúnta nó Stiúrthóir é i gcomhlacht seirbhíse poiblí atá sonraithe i Sceideal I de na Rialacháin.

Is forordaithe mar Oifigeach Poiblí Ainmnithe atá fostaí sa tseirbhís phoiblí i gcáil atá sonraithe i Sceideal 2 de na Rialacháin freisin.

I dtaca le húdaráis áitiúla, foráiltear leis na Rialacháin go bhfuil na daoine atá i mbun na bpost seo a leanas in údaráis áitiúla forordaithe mar Oifigigh Phoiblí Ainmnithe:

 • Príomhfheidhmeannaigh agus gráid choibhéiseacha
 • An Príomhfheidhmeannach Cúnta (Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath amháin)
 • Stiúrthóirí Seirbhísí
 • Cinn Airgeadais
 • An Ceann Acmhainní Daonna (Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath amháin)

Tá sonraí iomlána faoi na poist thuas atá forordaithe sna Rialacháin ar fáil ar ár suíomh Gréasáin www.lobbying.ie. Féadfar an liosta post atá forordaithe mar Oifigigh Phoiblí Ainmnithe a leathnú le hOrdú ón Aire chuig catagóirí eile le himeacht ama.