Tréimhse Mharana

Foráiltear leis an Acht go bhfuil srian ar Oifigigh Phoiblí Ainmnithe áirithe dul i mbun brústocaireachta i gcásanna áirithe ar feadh bliana tar éis dóibh a bpost nó a n-oifig a fhágáil. Is é sin le rá, tá siad faoi réir tréimhse “mharana” i dtaca le rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí brústocaireachta áirithe.

Is iad seo a leanas na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe lena mbaineann: Airí agus Airí Stáit, comhairleoirí speisialta d’Airí agus d’Airí Stáit agus fostaithe fhorordaithe sa tseirbhís phoiblí (Alt 22(2)). 

Daoine eile ar Oifigigh Phoiblí Ainmnithe iad chun críocha na gceanglas um chlárú brústocaireachta - is iad sin, TDanna agus Seanadóirí (nach Airí ná Airí Stáit iad), FPEnna agus baill d’údaráis áitiúla - ní chuimsítear iad leis an bhforáil sin.

Féadfaidh Oifigigh Phoiblí Ainmnithe atá faoi réir na forála sin iarratas a dhéanamh chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin ar thoiliú leis na srianta sin a tharscaoileadh ar feadh na tréimhse iomchuí ar fad nó ar feadh cuid di. Féadfaidh an Coimisiún toiliú a dheonú, coinníollacha áirithe a fhorchur nó toiliú a dhiúltú. Féadfaidh oifigeach poiblí nach bhfuil sásta leis an gcinneadh achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh ón gCoimisiún um Chaighdeáin chuig Oifigeach Achomhairc Neamhspleách.