Cur i bhfeidhm allchríche an Achta

Bíonn feidhm ag an Acht maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a dhéantar sa Stát, is cuma cé acu atá an brústocaire lonnaithe in Éirinn nó i dtíortha thar lear. Ní féidir le brústocairí eachtracha a reáchtálann feachtas brústocaireachta atá dírithe ar oifigigh Éireannacha sa Stát talamh slán a dhéanamh de go bhfuil a gcuid gníomhaíochtaí díolmhaithe ón Acht.

Maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a dhéantar lasmuigh den Stát, tugtar spreagadh do dhuine nó d’eagraíocht atá lonnaithe lasmuigh den Stát agus atá ag déanamh brústocaireachta ar Oifigeach Poiblí Sainithe Éireannach lasmuigh den Stát na teachtaireachtaí sin a chlárú ar an gclár nua Gréasánbhunaithe ón 1 Meán Fómhair 2015 i leith, ar aon dul le cuspóirí an Achta. Mar sin féin, ní bheadh oibleagáid dhlíthiúil orthu déanamh amhlaidh. D’ainneoin na saincheisteanna i dtaca le cur i bhfeidhm agus forghníomhú allchríche an Achta, bheadh ar gach duine nó eagraíocht atá ag déanamh brústocaireachta saincheisteanna a bhaineann le clú a chur san áireamh má theipeann orthu teachtaireachtaí ábhartha brústocaireachta chuig Oifigigh Phoiblí Shainithe Éireannacha a chlárú.

Mar chuid den athbhreithniú ar oibriú an Achta bliain amháin tar éis tosach feidhme, is é an aidhm an ghné sin den reachtaíocht a choinneáil faoi athbhreithniú sa tréimhse sin, lena n-áirítear aon ghá le prótacail chuí d’Oifigigh Phoiblí Shainithe agus iad ag feidhmiú thar lear.