Cód Trédhearcachta do “chomhlacht iomchuí” (grúpaí oibre, etc.)

Gné riachtanach de cheapadh beartais phoiblí is ea fáil a bheith ar Airí agus ar Chomhlachtaí Poiblí ag a bhfuil saineolas, scileanna agus eolas de chuid daoine lasmuigh den tseirbhís phoiblí. Is minic a chuirtear an próiseas sin ar bhonn foirmiúil ach tascfhórsa, grúpa oibre, etc., a bhunú chun scrúdú a dhéanamh ar shaincheist bheartais ar leith nó ar shraith ar leith saincheisteanna gaolmhara.  Bíonn grúpaí den sórt sin ionadaíoch do gheallsealbhóirí tábhachtacha agus is saineolaithe iad ar na hábhair lena mbaineann.  

Mar gheall ar an gcineál rannpháirtíochta difriúil idir oifigigh phoiblí agus daoine nach fostaithe sa tseirbhís phoiblí iad sa chineál fóraim sin, ní hé is aidhm leis an Acht na hidirghníomhaíochtaí sin a chlárú mar chumarsáidí brústocaireachta i gcásanna ina bhfuil socruithe trédhearcachta cuí i bhfeidhm.

Dá bhrí sin, foráiltear leis an Acht d’eisceacht ón gceanglas chun clárú a dhéanamh i gcásanna den sórt sin a luaithe atá feidhm ag critéir thrédhearcachta shonraithe. Baineann an eisceacht ar leith san Acht le cumarsáidí idir baill de chineálacha áirithe de ghrúpaí oibre, de thascfhórsaí, de choistí, etc. i gcásanna ina gcloíonn an grúpa atá i gceist leis an gCód Trédhearcachta ar bhunaigh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é.   Sainmhínítear grúpaí den sórt sin mar “chomhlacht iomchuí” san Acht.  Tá cóip den Chód ar fáil ar líne lena léamh ag https://www.lobbying.ie/help-resources/information-for-public-bodies/transparency-code/.

I gcás Grúpaí Oibre Beartais, níl feidhm ag an eisceacht ach amháin le “comhlacht iomchuí” mar atá sainmhínithe san Acht.  D’fhonn go measfar gur comhlacht iomchuí é, ní mór don ghrúpa na ceithre choinníoll seo a leanas a chomhlíonadh:

  1.       Tá an grúpa curtha ar bun ag Aire nó ag comhlacht seirbhíse poiblí[1], agus
  2.       Tá ballraíocht an ghrúpa comhdhéanta d’Oifigeach Poiblí Ainmnithe[2] amháin ar a laghad agus de dhuine amháin ar a laghad nach bhfuil fostaithe ná ar conradh ag comhlacht seirbhíse poiblí, agus
  3.       Tá athbhreithniú, measúnú nó anailís á ndéanamh ag an ngrúpa ar aon saincheist bheartais phoiblí d’fhonn tuairisc a thabhairt uirthi don Aire Rialtais nó don chomhlacht seirbhíse poiblí, agus
  4.       Cuireann an grúpa a chuid gníomhaíochtaí i gcrích de réir na gcritéar atá leagtha amach sa Chód Trédhearcachta (féach thíos).

 

[1] Sainmhínítear comhlacht seirbhíse poiblí in alt 7 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

[2] Sainmhínítear Oifigeach Poiblí Ainmnithe in alt 6 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.