Cé na “teachtaireachtaí eiscthe/díolmhaithe”?

“Teachtaireachtaí Eiscthe nó Díolmhaithe” atá sna nithe seo a leanas agus, dá bhrí sin, ní mheastar iad a bheith ina ngníomhaíochtaí brústocaireachta:

  • Gnóthaí príobháideacha: Teachtaireachtaí a dhéanann duine aonair nó a dhéantar thar ceann duine aonair a bhaineann lena ghnóthaí príobháideacha féin maidir le ní ar bith seachas forbairt nó criosú aon talún. Fágfaidh an díolúine sin go mbeidh méid suntasach teachtaireachtaí ó oifigí toghlaigh díolmhaithe sa chás go mbaineann an t-ábhar le gnóthaí pearsanta duine nó sa chás gur teachtaireachtaí iad a sheolann micreaghnóthas ag a bhfuil níos lú ná 10 fostaithe.
  • Caidreamh taidhleoireachta: Teachtaireachtaí a dhéanann tír iasachta nó críoch iasachta, an tAontas Eorpach, na Náisiúin Aontaithe nó eagraíochtaí idir-rialtasacha idirnáisiúnta eile nó a dhéantar thar a gceann.
  • Faisnéis fhíorasach: Teachtaireachtaí lena n-iarrtar faisnéis fhíorasach nó lena gcuirtear faisnéis fhíorasach ar fáil mar fhreagairt d’iarraidh ar an bhfaisnéis.
  • Aighneachtaí foilsithe: Teachtaireachtaí a iarrann agus a fhoilsíonn comhlacht seirbhíse poiblí.
  • Caibidlíocht cheardchumainn: Teachtaireachtaí atá ina gcuid de chaibidlíocht nó atá bainteach go díreach le caibidlíocht maidir le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta ar thug ionadaithe de cheardchumann fúithi thar ceann a chuid ball.
  • Sábháilteacht phoiblí agus Slándáil náisiúnta: Teachtaireachtaí a d’fhéadfadh a bheith ina mbagairt ar shábháilteacht aon duine nó ar shlándáil an Stáit dá nochtfaí iad.
  • Coistí Oireachtais: Teachtaireachtaí a dhéantar in imeachtaí de chuid coiste de cheachtar Teach den Oireachtas.
  • Teachtaireachtaí a dhéanann Oifigigh Phoiblí Shainithe nó fostaithe sa tseirbhís phoiblí: Teachtaireachtaí a dhéanann Oifigeach Poiblí Sainithe sa cháil sin; Teachtaireachtaí a dhéanann fostaithe sa tseirbhís phoiblí (nó na daoine sin atá fostaithe ar conradh ag comhlacht seirbhíse poiblí) sa cháil sin agus a bhaineann le feidhmeanna an chomhlachta seirbhíse poiblí.
  • Rialachas comhlachtaí Stáit Tráchtála: Teachtaireachtaí a dhéanann comhlacht stáit tráchtála nó a dhéantar thar a cheann chuig Aire ag a bhfuil scaireanna sa chomhlacht nó ag a bhfuil feidhmeanna reachtúla i dtaca leis an gcomhlacht nó chuig Oifigigh Phoiblí Shainithe atá ar obair i roinn an Aire agus a dhéantar i ngnáthchúrsa gnó an chomhlachta.
  • Grúpaí oibre beartais: Teachtaireachtaí idir baill de chomhlacht a gceapann Aire nó comhlacht seirbhíse poiblí é chun críche athbhreithniú, measúnú nó anailís a dhéanamh ar aon saincheist bheartais phoiblí d’fhonn tuairisc a thabhairt uirthi don Aire nó don chomhlacht seirbhíse poiblí. Níl feidhm ag an eisceacht sin ach amháin sa chás gur “comhlacht iomchuí” é an comhlacht agus go gcloíonn sé le Cód Trédhearcachta (féach thíos).