Cé hiad na hOifigigh Phoiblí Sainithe (na daoine a ndéantar brústocaireacht orthu)?

Is iad seo a leanas na daoine a ndéantar brústocaireacht orthu faoin Acht:

 • Airí agus Airí Stáit
 • TDanna agus Seanadóirí
 • FPEnna le haghaidh toghcheantar sa Stát seo
 • Baill d’údaráis áitiúla
 • Comhairleoirí Speisialta d’Airí agus d’Airí Stáit a ceapadh faoi alt 11 den Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 1997
 • Fostaithe sa tSeirbhís Phoiblí mar atá leagtha síos
 • Catagóirí eile daoine mar atá leagtha síos

I dtaca leis an Státseirbhís, tá an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ag ullmhú rialachán lena ndéanfar foráil go leagfar síos mar Oifigeach Poiblí Sainithe aon duine atá i mbun poist sa Státseirbhís arb é tuarastal neamh-PPC de €110,014 nó níos mó nó tuarastal PPC de €115,576 nó níos mó an tuarastal uasta ina leith[1]. Tabharfaidh sé sin na gráid státseirbhíse seo a leanas faoi raon an Achta ó thosach feidhme:

 • An tArd-Rúnaí agus gráid choibhéiseacha
 • An Rúnaí Cúnta agus gráid choibhéiseacha
 • An Stiúrthóir agus gráid choibhéiseacha

I dtaca le húdaráis áitiúla, tá an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ag ullmhú rialachán lena ndéanfar foráil go leagfar síos mar Oifigeach Poiblí Sainithe aon duine atá i mbun poist in údaráis áitiúla arb é tuarastal de €100,348 nó níos mó an tuarastal uasta ina leith. Tabharfaidh sé sin na gráid údaráis áitiúil seo a leanas faoi raon an Achta:

 • Príomhoifigigh Feidhmiúcháin agus gráid choibhéiseacha
 • Stiúrthóirí Seirbhísí agus gráid choibhéiseacha

Féadfar an liosta thuas a mhéadú go catagóirí eile le himeacht ama le hOrdú ón Aire.

----------

[1] Baintear úsáid as na téarmaí ‘tuarastal ranníocaíochta pearsanta pinsin’ nó ‘tuarastal PPC’ agus ‘tuarastal ranníocaíochta neamhphearsanta pinsin’ nó ‘tuarastal neamh-PPC’ go fairsing i gciorcláin etc. chun idirdhealú a dhéanamh idir na scálaí tuarastail atá iníoctha le státseirbhísigh a ceapadh roimh an 6 Aibreán 1995 nó ina dhiaidh. Íoctar scálaí tuarastail PPC leis na daoine sin a ceapadh ar an dáta sin agus ina dhiaidh agus ceanglaítear orthu ranníocaíocht phearsanta pinsin a dhéanamh. Íoctar scálaí tuarastail neamh-PPC leis na daoine sin a ceapadh ar an dáta sin nó roimhe agus ní cheanglaítear orthu ranníocaíocht phearsanta pinsin a dhéanamh.