An Ról Lárnach a bhíonn ag an mBrústocaireacht i dTír Dhaonlathach Rathúil

Cuid bhunriachtanach den phróiseas daonlathach is ea an bhrústocaireacht. Eagraíochtaí amhail grúpaí sainleasa, comhlachtaí ionadaíocha, eagraíochtaí tionscail, eagraíochtaí neamhrialtasacha, carthanais agus brústocairí gairmiúla tríú páirtí, cuireann siad go léir ionchur agus aiseolas riachtanach ar fáil trí thuairimí agus bhuarthaí an phobail a chur in iúl don rialtas.

Gné dhearfach riachtanach d’fhorbairt beartais is ea an caidreamh sin. Ba cheart do chomhlachtaí poiblí, d’oifigigh phoiblí, do TDanna, do Sheanadóirí, do Bhaill d’Údaráis Áitiúla agus d’oifigigh thofa eile leanúint ar aghaidh ag éascú agus ag spreagadh na dteachtaireachtaí sin go gníomhach a mhéid is féidir.

Níl sé mar aidhm ag an Acht gníomhaíocht brústocaireachta a chosc ná a thoirmeasc. Tá sé mar chuspóir aige an próiseas a dhéanamh níos trédhearcaí agus é ag tacú le caidreamh idir comhlachtaí poiblí, oifigigh phoiblí agus oifigigh thofa agus gach eagraíocht is geallsealbhóir. Tá sé tábhachtach nach bhfuil agus nach meastar go bhfuil tionchar diúltach ar iarratas ná ar bhreithniú a dhéanann duine ar ‘ní iomchuí’ ag clárú ar an suíomh Gréasáin brústocaireachta ná ag páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht brústocaireachta.

Ar ndóigh, d’fhéadfadh go mbeadh rialacha i bhfeidhm cheana féin maidir le cúrsaí ábhartha mar a bhfuil an bhrústocaireacht míchuí agus mar a bhféadfadh sí duine a dhícháiliú óna bhreithniú. Sna cásanna sin, ní athraítear na socruithe reatha leis an Acht ach tugtar soiléiriú leis ar na teachtaireachtaí sin más rud é gurb ionann iad agus ‘nithe iomchuí’ de réir an tsainmhínithe atá san Acht.