Tréimhse mharana: Srianta ar fhostaíocht iarthéarma mar bhrústocaire

Foráiltear leis an Acht go bhfuil srian ar oifigigh phoiblí ainmnithe áirithe gabháil do bhrústocaireacht in imthosca áirithe ar feadh bliana tar éis dóibh a bpost nó a n-oifig a fhágáil ach amháin i gcás go bhfaighidh siad cead ón gCoimisiún um Chaighdeáin déanamh amhlaidh – is é sin le rá, tá siad faoi réir tréimhse “mharana”.

 

Is iad seo a leanas na hoifigigh phoiblí ainmnithe lena mbaineann: Airí agus Airí Stáit, comhairleoirí speisialta agus seirbhísigh phoiblí fhorordaithe. Tugaimid “oifigigh phoiblí ainmnithe iomchuí” ar na daoine sin.

 

Ní chuimsítear leis an bhforáil seo daoine eile ar oifigigh phoiblí ainmnithe iad chun críocha na gceanglas um chlárú brústocaireachta, is iad sin, Teachtaí Dála, Seanadóirí, Feisirí de Pharlaimint na hEorpa agus comhaltaí d’Údaráis Áitiúla.

 

Ní fhéadfaidh oifigigh phoiblí ainmnithe iomchuí nach gcuimsítear leis an bhforáil iad na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 

  • Gníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh in imthosca áirithe, ná
  • Bheith fostaithe ag duine, ná seirbhísí a sholáthar do dhuine, a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta in imthosca áirithe.

 

Is iad na himthosca lena mbaineann aon imthosca inarb amhlaidh, maidir leis an ngníomhaíocht brústocaireachta:

 

  • Go bhfuil baint aici le haon chomhlacht seirbhíse poiblí a raibh an t-oifigeach poiblí ainmnithe iomchuí bainteach leis, is é sin, áit a raibh sé/sí fostaithe nó a raibh oifig nó post eile ina s(h)eilbh aige/aici sa bhliain sular fhág an t-oifigeach poiblí ainmnithe iomchuí an comhlacht, nó
  • Go ndéantar í chuig duine a bhí ina (h)oifigeach poiblí ainmnithe agus a bhí bainteach leis an gcomhlacht seirbhíse poiblí sin sa bhliain sular fhág an t-oifigeach poiblí ainmnithe iomchuí an comhlacht.

 

Féadfaidh oifigeach poiblí ainmnithe iomchuí iarratas a dhéanamh chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin ar thoiliú chun gabháil do bhrústocaireacht den sórt sin. Féadfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin breith a thabhairt toiliú a thabhairt gan choinníoll nó faoi réir coinníollacha.  Féadfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin diúltú toiliú a thabhairt i leith iomlán na tréimhse marana ná i leith aon choda di freisin.

 

Féadfaidh oifigeach poiblí ainmnithe iomchuí nach bhfuil sásta leis an mbreith achomharc a dhéanamh.

 

D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin treoir bhreise chun tairbhe d’aon daoine atá ag iarraidh iarratas a dhéanamh ar a dtréimhse mharana a tharscaoileadh nó a laghdú.

Nóta treorach maidir le halt 22 den Acht um Brústocaireacht a Rialail