Forfheidhmiú

I gCuid 4 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015, leagtar amach forálacha forfheidhmithe a bhfuil éifeacht acu ón 1 Eanáir 2017 i leith.Leis na forálacha a thugtar i gCuid 4, tugtar údarás don Choimisiún um Chaighdeáin sáruithe ar an Acht a imscrúdú agus ionchúiseamh ina leith agus fógraí íocaíochta seasta a ghearradh as tuairisceáin bhrústocaireachta a chomhdú go déanach. 

 • In alt 19 den Acht, tugtar de chumhacht don Choimisiún um Chaighdeáin imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe féideartha.
 • In alt 20 den Acht, tugtar d’údarás don Choimisiún cionta a ionchúiseamh.
 • In alt 21 den Acht, ceadaítear don Choimisiún fógraí íocaíochta seasta a ghearradh as tuairisceán déanach a chomhdú.

 Sáruithe iomchuí

Leagtar na nithe seo a leanas amach in alt 18 den Acht mar “sháruithe iomchuí” ar an Acht:

 • Gníomhaíochtaí brústocaireachta a dhéanamh gan a bheith cláraithe;
 • Mainneachtain tuairisceán a chur isteach faoin spriocdháta;
 • Aon fhaisnéis is eol a bheith míchruinn nó míthreorach a chur ar fáil don Choimisiún um Chaighdeáin;
 • Mainneachtain comhoibriú le hoifigeach imscrúdaithe atá ag déanamh imscrúdú ar sháruithe ar an Acht; agus
 • Bac a chur ar imscrúdú.

 

Imscrúduithe

Féadfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin imscrúdú a údarú má chreideann sé le réasún go ndearna duine sárú iomchuí, nó go bhfuil sárú iomchuí á dhéanamh ag duine, ar an Acht.

Féadfar oifigigh údaraithe a cheapadh chun an t-imscrúdú a dhéanamh. Beidh cumhachtaí fairsinge acu chun faisnéis riachtanach agus doiciméid riachtanacha a fháil, lena n-áireofar an chumhacht chun dul isteach in áitreabh agus é a chuardach.

Féadfaidh an Coimisiún cionta a ionchúiseamh mar thoradh ar imscrúdú.

 

Ionchúisimh agus Fíneálacha

Féadfaidh an Coimisiún aon sárú iomchuí atá liostaithe thuas a ionchúiseamh

 • Más rud é go n-ionchúisítear thú sa Chúirt Dúiche agus go bhfaightear ciontach thú (ciontú achomair), is féidir go ngearrfar fíneáil €2,500 ar a mhéad ort (rud ar a dtugtar fíneáil de chuid Aicme C).
 • Más rud é go n-ionchúisítear thú sa Chúirt Chuarda Choiriúil agus go bhfaightear ciontach thú (ciontú ar díotáil), is féidir go gcuirfear fíneáil agus príosúnacht ar feadh téarma dhá bhliain ar a mhéad ort. Beidh ort íoc as costais imscrúdaithe an Choimisiúin um Chaighdeáin sa dá chás freisin.
 • Is sárú é tuairisceán déanach a chur isteach (is é sin, tuairisceán a chur isteach tar éis an spriocdháta fhorordaithe). Gearrfar fógra íocaíochta seasta as an sárú sin. Is é €200 suim na híocaíochta seasta. Má íocann tú an íocaíocht sheasta laistigh den tréimhse shonraithe, ní rachfar i mbun tuilleadh birt. Is féidir go n-ionchúiseofar thú mura n-íocann tú an fógra íocaíochta seasta.