Forfheidhmiú

Leagtar amach i gCuid 4 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, sáruithe “iomchuí” ar an Acht agus forálacha forfheidhmithe.  Tháinig na forálacha forfheidhmithe i bhfeidhm an 1 Eanáir 2017. 

 

Sáruithe iomchuí

Leagtar na nithe seo a leanas amach in alt 18 den Acht mar “sháruithe iomchuí” ar an Acht:

  • Gníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh gan a bheith cláraithe;
  • Mainneachtain tuairisceán a thabhairt faoin spriocdháta;
  • Aon fhaisnéis arb eol í a bheith míchruinn nó míthreorach a sholáthar don Choimisiún um Chaighdeáin;
  • Mainneachtain comhoibriú le hoifigeach imscrúdaithe atá ag déanamh imscrúdú ar sháruithe ar an Acht; agus
  • Cosc a chur ar imscrúdú.

 

Forálacha forfheidhmithe

Leis na forálacha atá i gCuid 4, tugtar údarás don Choimisiún um Chaighdeáin:

 

  • sáruithe iomchuí féideartha (alt 19) a imscrúdú.
  • cionta a ionchúiseamh (alt 20).
  • fógraí íocaíochta seasta a sheirbheáil ar dhaoine a chuir tuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta isteach go déanach (alt 21).

Imscrúduithe

Féadfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin imscrúdú a údarú má chreideann sé le réasún go mb’fhéidir go bhfuil sárú iomchuí déanta nó á dhéanamh ag duine.

 

Féadfar oifigigh údaraithe a cheapadh chun an t-imscrúdú a dhéanamh. Beidh cumhachtaí fairsinge acu chun faisnéis riachtanach agus doiciméid riachtanacha a fháil, lena n-áireofar an chumhacht chun dul isteach in áitreabh agus é a chuardach.

 

Féadfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin cionta a ionchúiseamh mar thoradh ar imscrúdú.

 

Ionchúisimh agus Fíneálacha

Féadfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin aon sárú iomchuí atá liostaithe thuas a ionchúiseamh.

  • Más rud é go n-ionchúisítear thú sa Chúirt Dúiche agus go bhfaightear ciontach thú (ciontú achomair), is féidir go ngearrfar fíneáil €2,500 ar a mhéad ort (rud ar a dtugtar fíneáil d’Aicme C).
  • Más rud é go n-ionchúisítear thú sa Chúirt Chuarda Choiriúil agus go bhfaightear ciontach thú (ciontú ar díotáil), is féidir go gcuirfear fíneáil agus príosúnacht ar feadh téarma dhá bhliain ar a mhéad ort.

Is sárú iomchuí é tuairisceán déanach a chur isteach (is é sin, tuairisceán a chur isteach tar éis an spriocdháta fhorordaithe). Eiseofar fógra íocaíochta seasta as an sárú sin. Is é €200 suim na híocaíochta seasta. Má íocann tú an íocaíocht sheasta laistigh den tréimhse shonraithe, ní rachfar i mbun tuilleadh birt. Is féidir go n-ionchúiseofar thú mura n-íocann tú an íocaíocht sheasta.