An Clár Brústocaireachta

Tá freagracht ar an gCoimisiún um Chaighdeáin as an gClár Brústocaireachta (an Clár) a bhunú agus a chothabháil.Tá an Clár ar fáil ar líne do dhaoine den phobal ag www.lobbying.ie agus tá sé saor in aisce.

 

Tá na nithe seo a leanas sa Chlár:

 • Na sonraí clárúcháin a sholáthair gach duine cláraithe don Choimisiún um Chaighdeáin san Iarratas ar Chlárú a rinne siad, agus
 • An fhaisnéis atá sna tuairisceáin maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a thug gach duine cláraithe.

 

Ceanglas chun clárú

Beidh toirmeasc ort gníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh ach amháin i gcás go bhfuil tú cláraithe ar an gClár. Ní bhaineann an toirmeasc sin leis an gcéad tréimhse iomchuí ar lena linn a sheolann tú gníomhaíochtaí brústocaireachta. Foráiltear leis an Acht go bhféadfaidh tú clárú tar éis duit tosú ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta.  Faoin Acht, ceanglaítear ar dhuine atá i mbun gníomhaíochtaí brústocaireachta clárú agus tuairisceán maidir le gníomhaíocht brústocaireachta a chur isteach laistigh de 21 lá ó dheireadh na chéad “tréimhse iomchuí” ina dtosaíonn sé/sí ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta. Is é an tréimhse iomchuí na ceithre mhí dar críoch an lá deiridh de mhí Aibreáin, de mhí Lúnasa agus de mhí na Nollag gach bliain.  Mar shampla, más rud é gur le linn mhí Dheireadh Fómhair a dhéanann duine brústocaireacht den chéad uair, ba laistigh den tréimhse iomchuí ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Nollaig a seoladh an ghníomhaíocht sin. Sa chás sin, ceanglaítear ar an duine clárú agus a c(h)éad tuairisceáin a chur isteach faoin 21 Eanáir, is é sin, 21 lá tar éis dheireadh na tréimhse iomchuí.  Níl aon cheanglas ann chun clárú go dtí gur thosaigh duine ar ghníomhaíocht brústocaireachta.

 

A luaithe is atá oibleagáid ort a bheith cláraithe, áfach, is sárú iomchuí ar an Acht é gníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh gan a bheith cláraithe agus is cion é déanamh amhlaidh.

 

Tá an fheidhm chéanna ag an gceanglas chun clárú maidir le cuideachtaí, trádálaithe aonair, comhpháirtíochtaí, comhlachtaí ionadaitheacha, comhlachtaí tathanta agus daoine aonair a thagann faoi raon feidhme an Achta. Ní bhaineann an struchtúr dlíthiúil le hábhar.  I bhformhór na gcásanna, ní cheanglófar ar shaoránaigh aonair clárú ach amháin i gcás go bhfuil siad ag seoladh gníomhaíochtaí brústocaireachta i gcáil phríobháideach i dtaca le talamh nach ionann í agus a bpríomháit chónaithe phríobháideach a fhorbairt nó a chriosú.

 

I gcás go dtugann cuideachta treoir d’fhostaí dá cuid gníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh thar ceann na cuideachta, ceanglófar ar an gcuideachta, agus ní ar an bhfostaí, clárú agus tuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach.

 

Ní ghearrtar aon táille ar chlárú.

 

Faisnéis nach mór a sholáthar le linn clárú

Chun clárú, ní mór do dhuine cuntas a chruthú arwww.lobbying.ie ar dtús. Ní mór don duine Iarratas ar Chlárú a chomhlánú ar líne ansin agus an fhaisnéis atá leagtha amach thíos a sholáthar don Choimisiún um Chaighdeáin. 

 

 • Ainm an duine, na cuideachta nó na heagraíochta a sheol na gníomhaíochtaí brústocaireachta.  Má sheol tú gníomhaíocht brústocaireachta i gcáil phearsanta (seachas thar ceann cuideachta nó eagraíochta), i.e. i dtaca le talamh a chriosú agus a fhorbairt, beidh ort clárú i d’ainm féin mar dhuine aonair.  Murar sheol tú gníomhaíocht brústocaireachta i gcáil phearsanta, ní mór duit clárú in ainm na cuideachta/na heagraíochta. Más rud é nach ionann d'ainm dlíthiúil agus an t-ainm coitianta a thugtar ar do ghnóthas, molaimid go gcláródh cláraithe faoin ainm dlíthiúil agus go gcuirfeadh siad tagairt don ainm is coitianta aithne ar áireamh freisin. Mar shampla: 12345 Ireland Ltd ("LobbyGroup" mar ainm trádála dó).
 • An seoladh (nó an príomhsheoladh) ag a seolann an duine gnó nó (murab ann do sheoladh den sórt sin) an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine.
 • Gníomhaíochtaí gnó nó príomhghníomhaíochtaí laethúla na heagraíochta.
 • Aon seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin nó seoladh suímh Ghréasáin a bhaineann le gníomhaíochtaí gnó nó príomhghníomhaíochtaí an duine.
 • Aon uimhir chlárúcháin arna heisiúint ag an Oifig um Chlárú Cuideachtaí chuig an eagraíocht agus, más cuideachta í, sonraí faoi sheoladh oifig chláraithe na cuideachta.

 

Ba cheart na nithe seo a leanas a thabhairt faoi deara maidir leis an bhfaisnéis teagmhála thuas nach mór a sholáthar:

 

 • I gcás go bhfuil eagraíocht ag clárú, is í faisnéis teagmhála na heagraíochta an fhaisnéis nach mór a sholáthar.
 • I gcás go bhfuil tú ag clárú thar ceann do ghnólachta, ba cheart duit ainm agus sonraí teagmhála do ghnólachta, agus ní do shonraí pearsanta, a sholáthar.
 • I gcás duine aonair atá ag clárú i dtaca le gníomhaíochtaí brústocaireachta a seoladh i gcáil phríobháideach, ní mór dó/di a s(h)onraí teagmhála gnó (más ann dóibh) a sholáthar.
 • Níor cheart do dhuine a s(h)onraí teagmhála pearsanta a sholáthar ach amháin i gcás nach ann d’aon sonraí teagmhála gnó is féidir a sholáthar. 

 

I dteannta na faisnéise thuas nach mór a sholáthar, ní mór duit a lua freisin go bhfuil na sonraí i do shonraí clárúcháin ceart.

 

Nuair a sholáthraíonn tú an fhaisnéis thuas agus an ráiteas, beidh tú i do dhuine cláraithe agus beidh an fhaisnéis atá soláthartha agat ar fáil láithreach ar an gClár.  Déanfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin athbhreithniú ar do chlárú.  Má mheasann sé go bhfuil seans ann nach bhfuil aon cheanglas ort clárú, déanfaidh sé teagmháil leat chun a fháil amach cén fáth ar chláraigh tú.

 

Más rud é gur chláraigh tú agus gur scoir tú go buan de ghníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh ina dhiaidh sin, féadfaidh tú iarraidh ar an gCoimisiún um Chaighdeáin an méid sin a thabhairt faoi deara i d’iontráil ar an gClár.  Ní mór duit a dheimhniú go ndearnadh é sin chun deireadh a chur leis an oibleagáid atá ort tuairisceáin a thabhairt.

 

Ceanglas chun tuairisceáin a thabhairt

Mar dhuine cláraithe, ceanglaítear ort tuairisceáin a thabhairt don Choimisiún um Chaighdeáin laistigh de 21 lá ó dheireadh gach tréimhse iomchuí. Is é an tréimhse iomchuí an tréimhse ceithre mhí dar críoch an lá deiridh de mhí Aibreáin, de mhí Lúnasa agus de mhí na Nollag gach bliain.  Murar sheol tú aon ghníomhaíochtaí brústocaireachta sa tréimhse iomchuí, ní mór duit tuairisceán nialasach a chur isteach.  Cion agus sárú ar an Acht atá i mainneachtain tuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta (lena n-áirítear tuairisceán nialasach, más gá) a thabhairt.

 

Ní gá duit tuairisceáin (lena n-áirítear tuairisceáin nialasacha) a thabhairt má thugtar faoi deara i d’iontráil ar an gClár gur scoir tú go buan de bhrústocaireacht a sheoladh.

 

An fhaisnéis nach mór a chur ar áireamh i do thuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta

Má sheol tú gníomhaíochtaí brústocaireachta sa tréimhse iomchuí, ní mór an méid seo a leanas a lua i do thuairisceán:

 • Na hoifigigh phoiblí ainmnithe agus na comhlachtaí iomchuí seirbhíse poiblí a ndearnadh brústocaireacht orthu.
 • Ábhar na brústocaireachta agus na torthaí a beartaíodh a bhaint amach léi.  Is gá tuairisceán ar leith a thabhairt do gach ábhar ar ina leith a seoladh brústocaireacht le linn na tréimhse iomchuí.  Tá sé tábhachtach go ndéantar cur síos soiléir ar an toradh a beartaíodh. Ní leor téarmaí amhail “feasacht a mhúscailt”, “soiléiriú a thabhairt”, “faisnéis a thabhairt”, etc.  Ní mór duit a chur in iúl go soiléir cad a bhí mar aidhm leis an ngníomhaíocht brústocaireachta/na gníomhaíochtaí brústocaireachta.  (Mar shampla, más rud é go raibh tú ag déanamh brústocaireachta maidir le seirbhísí timpistí agus éigeandála agus go raibh tú ag iarraidh go soláthrófaí seirbhísí den sórt sin in ospidéal ar leith, ní mór an leibhéal sonraí sin a thabhairt i do thuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta).  I gcás go mbaineann an ghníomhaíocht brústocaireachta le criosú agus forbairt, ní mór sonraí a thabhairt faoi na tailte/faoin bhforbairt lena mbaineann agus ní mór na torthaí a beartaíodh a leagan amach go sonrach.
 • Cineál agus méid na ngníomhaíochtaí brústocaireachta a seoladh.  Ar an bhfoirm thuairisceáin ar www.lobbying.ie, gheofar roghanna “anuas” lena gcabhrófar leat cineál agus méid na gníomhaíochta a bhaineann le do thuairisceán a shainaithint.  Ní gá duit tuairisceán ar leith a chur isteach i leith gach gníomhaíochta brústocaireachta a bhaineann leis an aon ábhar amháin.  Gach gníomhaíocht brústocaireachta a bhaineann leis an aon ábhar amháin le linn na tréimhse iomchuí, ní mór cuntas a thabhairt orthu i dtuairisceán aonair a bhaineann leis an ábhar sin.
 • Ainm an duine aonair i d’eagraíocht ar a raibh an phríomhfhreagracht as na gníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh. Cé gur féidir go mbeidh baint ag daoine eile i d’eagraíocht le brústocaireacht, ba cheart an duine atá liostaithe anseo a bheith ar an duine ar a bhfuil an phríomhfhreagracht.  Dá mba mhaith leat daoine eile a rinne brústocaireacht ar an ábhar a shainaithint, féadfaidh tú ainm na ndaoine sin a iontráil sa réimse téacs atá fágtha bán le haghaidh “Faisnéis Bhreise”.
 • Má rinne tú brústocaireacht thar ceann cliaint nó thar ceann duine eile i gcomaoin íocaíochta, ní mór duit faisnéis áirithe a sholáthar (féach an chéad rannán eile maidir leis an gcliant/maidir leis an duine eile).
 • Ainm gach duine atá nó a bhí (cibé acu roimh an Acht seo a rith nó dá éis sin) ina (h)oifigeach poiblí ainmnithe, atá nó a bhí fostaithe agat nó ag soláthar seirbhísí duit agus a raibh baint aige/aici leis na gníomhaíochtaí brústocaireachta ar ina leith atá an tuairisceán á thabhairt a sheoladh (mar shampla, más rud é go bhfuil iar-Theachta Dála, comhairleoir speisialta nó seirbhíseach poiblí sinsearach fostaithe agat nó go bhfuil conradh seirbhísí agat le duine den sórt sin agus go raibh baint ag an duine sin leis na gníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh).
 • Ní mór duit a dheimhniú go bhfuil do shonraí clárúcháin ceart go fóill.  Má tháinig athrú orthu, ní mór duit do shonraí clárúcháin a leasú.
 • Ní mór duit a dheimhniú go bhfuil an fhaisnéis atá sa tuairisceán ceart.

 

Nuair a sholáthraíonn tú an fhaisnéis thuas, beidh do thuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta ar fáil láithreach ar an gClár.  D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáin treoir maidir le tuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a chur isteach, rud ina bhfuil tuairisceán samplach agus leideanna chun déanamh gaistí coitianta a sheachaint.

 

Faisnéis iomchuí faoi chliant

Má tá tú ag déanamh brústocaireachta thar ceann cliaint nó thar ceann duine eile i gcomaoin íocaíochta, ní mór duit clárú agus tuairisceán maidir leis na gníomhaíochtaí brústocaireachta a seoladh thar ceann an chliaint/an duine eile a chur isteach. Má ghabhann an cliant/an duine eile do ghníomhaíochtaí brústocaireachta sa bhreis nó ar leith, ní mór don chliant/don duine eile clárú freisin agus tuairisceán a chur isteach i leith na ngníomhaíochtaí brústocaireachta sa bhreis nó ar leith.

 

Ní mór duit an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar faoin gcliant/faoin duine eile ar do thuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta freisin:

 • Ainm an chliaint/an duine eile
 • An seoladh (nó an príomhsheoladh) ag a seolann an cliant/an duine eile gnó nó (murab ann do sheoladh den sórt sin) an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an gcliant/ar an duine eile
 • Gníomhaíochtaí gnó nó príomhghníomhaíochtaí an chliaint/an duine eile
 • Aon seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin nó seoladh suímh Ghréasáin a bhaineann le gníomhaíochtaí gnó nó príomhghníomhaíochtaí an chliaint/an duine eile
 • Aon uimhir chlárúcháin arna heisiúint ag an Oifig um Chlárú Cuideachtaí chuig an gcliant/chuig an duine eile agus, más cuideachta é/í an cliant/an duine eile, sonraí faoi sheoladh oifig chláraithe na cuideachta.

 

Ceanglas chun faisnéis bhreise nó faisnéis cheartaithe a sholáthar

Féadfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin faisnéis bhreise a iarraidh maidir le hIarratas ar Chlárú mar bhrústocaire agus/nó tuairisceán maidir le gníomhaíocht brústocaireachta i gcás go measfaidh sé:

 

 • Go bhfuil an fhaisnéis atá soláthartha san iarratas nó sa tuairisceán míchruinn nó míthreorach

 • Go bhfuil gá le faisnéis bhreise chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh an t-iarratas nó an tuairisceán an reachtaíocht

 

Ceanglófar ort an fhaisnéis bhreise nó an fhaisnéis cheartaithe atá riachtanach a sholáthar laistigh de 21 lá.

Má mhainníonn tú déanamh amhlaidh, déanfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin an fhaisnéis atá soláthartha i do chlárú nó i do thuairisceán a bhaint den Chlár. Míneofar duit cén fáth ar baineadh an fhaisnéis.

 

Féadfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin faisnéis a bhaint den Chlár láithreach i gcás go measfaidh sé go bhfuil aon fhaisnéis atá i sonraí clárúcháin nó i dtuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta sách míchruinn nó míthreorach chun údar a thabhairt lena baint láithreach den Chlár.

 

Má dhéanann an Coimisiún um Chaighdeáin faisnéis atá soláthartha agat a bhaint den Chlár, pléifear leat amhail is nár chláraigh tú riamh nó nár thug tú an tuairisceán iomchuí riamh, de réir mar a bheidh, mura rud é go ndéanfar, agus go dtí go ndéanfar, an fhaisnéis cheartaithe a sholáthar.  I ndáil leis sin, féadfar a mheas gur sháraigh tú an tAcht agus go ndearna tú cion.

 

Foilsiú moillithe

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin chun moill a chur ar fhaisnéis áirithe atá i do shonraí clárúcháin nó i do thuairisceáin a fhoilsiú. Féadfaidh tú déanamh amhlaidh más rud é go dtugann tú faisnéis agus tú ag clárú nó go dtugann tú faisnéis i dtuairisceán agus go measfaidh tú go bhféadfaí le réasún a bheith ag súil leis, maidir leis an bhfaisnéis sin a chur ar fáil go poiblí:

 

 1. Go mbeadh drochéifeacht thromaí ag an gcur ar fáil sin ar leasanna airgeadais an Stáit, ar an ngeilleagar náisiúnta, nó ar leasanna gnó i gcoitinne nó ar leasanna gnó aon ghrúpa daoine ar leith, nó
 2. Go mbeadh an cur ar fáil sin ina chúis le caillteanas airgeadais ábhartha don duine lena mbaineann an fhaisnéis nó go ndéanfaí dochar mór leis an gcur ar fáil sin do staid iomaíochta an duine sin i seoladh shlí bheatha, ghairm nó ghnó an duine nó do thoradh aon chaibidlí conarthacha nó eile atá á seoladh ag an duine sin

 

Ní mór iarratais ar mhoill a chur ar fhoilsiú a dhéanamh tríd an gclár ar líne.  Ní mór breith ar d’iarratas ar mhoill a chur ar fhoilsiú a thabhairt laistigh de 21 lá.  I gcás gurb ionann na cúiseanna a thugtar le foilsiú moillithe agus iad sin atá leagtha amach i mír A thuas, ní mór don Choimisiún um Chaighdeáin dul i gcomhairle leis an Aire iomchuí/leis na hAirí iomchuí ar dtús sula dtabharfaidh sé breith ar d’iarratas.

 

Má mheasann an Coimisiún um Chaighdeáin go bhféadfaí le réasún a bheith ag súil leis go mbeadh mar iarmhairtí ar an bhfaisnéis a chur ar fáil go poiblí na hiarmhairtí sin atá sonraithe agat, féadfaidh an Coimisiún a chinneadh:

 

 • Cuid den fhaisnéis sin, nó an fhaisnéis sin ar fad, a eisiamh óna foilsiú láithreach
 • Cuid den fhaisnéis sin, nó an fhaisnéis sin ar fad, a chur ar fáil i bhfoirm achomair amháin

 

Féadfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin cinneadh den sórt sin a dhéanamh más dealraitheach dó gurbh fhearr a dhéanfaí leas an phobail tríd an iarraidh a cheadú.  Beidh feidhm ag cinneadh den sórt sin ar feadh tréimhse shonraithe nach faide ná sé mhí nó go dtí go ndéanfar an cinneadh a chúlghairm, cibé acu is túisce a tharlóidh.  Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar an bhfoilsiú moillithe a athnuachan más gá, a mhinice is gá, ach ní mhairfidh aon athnuachan níos mó ná 6 mhí.

 

Fad atá cinneadh i bhfeidhm, ní bheidh feidhm ag na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise maidir le taifead a bhaineann le haon fhaisnéis is ábhar do chinneadh.

 

Soláthróidh an Coimisiún um Chaighdeáin cóipeanna den chinneadh duit agus d’aon Airí a ndeachthas i gcomhairle leo.

 

Má dhiúltaítear, go hiomlán nó go páirteach, do d’iarratas ar fhoilsiú moillithe, míneoidh an Coimisiún um Chaighdeáin duit na cúiseanna gur diúltaíodh dó.

 

Má cheadaítear d’iarratas, féadfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin athbhreithniú a dhéanamh ar a chinneadh aon tráth agus féadfaidh sé breith a thabhairt an cinneadh a chúlghairm más dealraitheach dó gurbh fhearr a dhéanfaí leas an phobail tríd an bhfaisnéis a chur ar fáil go poiblí láithreach ná trí mhoill a chur ar í a chur ar fáil go poiblí. Má tharlaíonn sé sin, cuirfear an méid sin in iúl duit agus do na hAirí iomchuí a ndeachthas i gcomhairle leo.

 

Má fhoilsítear an fhaisnéis i bhfoirm achomair, beidh sé sin luaite ar an gClár.

 

I gcás gur cuireadh moill ar fhaisnéis a fhoilsiú nó gur foilsíodh faisnéis i bhfoirm achomair amháin agus go ndéantar foilsiú nó foilsiú iomlán, foilseoidh an Coimisiún um Chaighdeáin ar an gClár míniú faoin gcúis gur cuireadh moill ar an bhfoilsiú nó gur achoimríodh an fhaisnéis.

 

Aon duine nach bhfuil sásta le haon bhreith a thug an Coimisiún um Chaighdeáin maidir le foilsiú moillithe, féadfaidh sé/sí achomharc a dhéanamh.

 

Ní dhéanfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin faisnéis ar cuireadh moill uirthi nó a achoimríodh a chur ar fáil go poiblí ach amháin tar éis 14 lá ó bhreith a thabhairt go ndéanfadh sé amhlaidh. Déanann an Coimisiún é sin chun deis a thabhairt do dhaoine achomharc a dhéanamh. Má dhéanann tú achomharc, ní fhoilseofar an fhaisnéis go dtí go mbeidh an próiseas achomhairc thart nó go dtí go dtarraingeofar an t-achomharc siar.

 

Ábhar eile a fhéadfar a eisiamh ón gClár

Sonraí pearsanta

Ceadaítear leis an Acht sonraí pearsanta áirithe a bhailiú agus a fhoilsiú chun trédhearcacht an Chláir a mhéadú.  Áirítear leo sin ainm agus sonraí teagmhála an chláraí.  Féadfaidh duine a iarraidh go ndéanfaí a s(h)onraí pearsanta atá in Iarratas ar Chlárú nó i Sonraí Cliaint ar thuairisceán maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a eisiamh ón bhfaisnéis atá ar fáil go poiblí ar an gClár. Déanfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin an fhaisnéis a eisiamh i gcás go measfaidh sí gur gá déanamh amhlaidh:

 

 • Chun nach ndéanfar an fhaisnéis a mhí-úsáid, nó
 • Chun sábháilteacht aon duine a chosaint, nó
 • Chun slándáil an Stáit a chosaint.

 

Sa reachtaíocht um chosaint sonraí, sainmhínítear sonraí pearsanta mar shonraí a bhaineann le duine aonair beo a aithnítear nó is féidir a aithint ó na sonraí pearsanta nó ó na sonraí pearsanta i dteannta faisnéise eile. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach www.dataprotection.ie.  D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaighdeáinnóta treorach maidir le hiarrataí ar shonraí pearsanta a eisiamh.  D’fhoilsigh sé fógra príobháideachta freisin maidir leis na sonraí pearsanta a shealbhaíonn an Coimisiún um Chaighdeáin i ndáil leis na feidhmeanna reachtúla atá aige faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015.

 

Faisnéis atá míchruinn, as dáta nó míthreorach

Má mheasann tú gurb ann d’fhaisnéis fút ar an gClár atá míchruinn, as dáta nó míthreorach (mar shampla, mar dhuine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta, mar dhuine a bhfuil brústocaireacht á déanamh air/uirthi nó mar chliant atá ar áireamh i dtuairisceán duine eile maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta), féadfaidh tú fianaise air sin a sholáthar don Choimisiún um Chaighdeáin.  Má mheasann an Coimisiún um Chaighdeáin go bhfuil an fhaisnéis míchruinn, as dáta nó míthreorach, féadfaidh sé an fhaisnéis sin a leasú nó a scriosadh de réir mar is cuí.

 

Mura measann an Coimisiún um Chaighdeáin go bhfuil an fhaisnéis míchruinn, as dáta ná míthreorach, ní mór dó fógra a thabhairt duit faoi sin agus na cúiseanna taobh thiar dá bhreith a mhíniú duit. Mura bhfuil tú sásta leis an mbreith ón gCoimisiún um Chaighdeáin maidir leis an bhfaisnéis a leasú nó a scriosadh, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh.

 

Má mheasann duine go bhfuil aon fhaisnéis atá sa Chlár, agus a bhaineann leis/léi, míchruinn, as dáta nó míthreorach, féadfaidh an duine fianaise air sin a sholáthar don Choimisiún um Chaighdeáin.  Má mheasann an Coimisiún um Chaighdeáin go bhfuil an fhaisnéis míchruinn, as dáta nó míthreorach, féadfaidh sé an fhaisnéis sin a leasú nó a scriosadh de réir mar is cuí. Ní fhéadfaidh duine achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe ón gCoimisiún um Chaighdeáin, áfach, i gcás nach mbaineann an fhaisnéis leis/léi féin.