Aguisín: Dea-chleachtais do dhaoine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta

1) Cláraigh tar éis duit tosú ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta

 • Déan cinnte de go bhfuil ceangal iarbhír ort clárú – déan an Tástáil Trí Chéim ar www.lobbying.ie
 • Ní gá duit clárú go dtí an chéad spriocdháta tar éis na chéad tréimhse iomchuí ina dtosaíonn tú ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta

2) Cuir socruithe i bhfeidhm chun gníomhaíocht brústocaireachta a                      thaifeadadh

 • Sainaithin cé atá freagrach as gníomhaíochtaí brústocaireachta a sheoladh thar ceann d’eagraíochta
 • Déan cinnte de go mbíonn taifead ar a g(h)níomhaíochtaí brústocaireachta á gcoimeád ag aon duine a sheolann gníomhaíochtaí brústocaireachta
 • Sainaithin oifigeach comhlíonta atá freagrach as tuairisceáin a chur isteach thar ceann na heagraíochta
 • Sainaithin oifigeach comhlíonta cúltaca i gcás go bhfuil an príomhdhuine breoite nó as láthair
 • Iarr ar an oifigeach comhlíonta athbhreithniú a dhéanamh ar gach tuairisceán ó thaobh iomláine, cruinnis agus comhsheasmhachta de

3) Déan cinnte de go bhfuil na tréimhsí tuairiscithe agus na spriocdhátaí             tuairiscithe ar eolas agat

 • Pleanáil chun tosaigh – cuir spriocdhátaí le d’fhéilire
 • Ná fan go dtí an lá deiridh le haghaidh do thuairisceán a chur isteach – féadfaidh tú é a chur isteach am ar bith atá tuairisceán comhlánaithe agat
 • Teastaíonn tuairisceáin nialasacha le haghaidh tréimhsí nár sheol tú gníomhaíochtaí brústocaireachta lena linn

4) Déan cinnte de gur ceart atá do thuairisceáin

 • Seol tuairisceán amháin in aghaidh gach ábhair – ní gá tuairisceán ar leith a chur isteach i dtaca le gach cumarsáid
 • Déan cinnte de gur soiléir agus fiúntach atá an t-ábhar agus an toradh beartaithe
 • Ní mór duit an toradh a bhí tú ag iarraidh a bhaint amach a nochtadh. Ní leor a rá go ndearna tú cumarsáid maidir le “nithe arbh ábhair spéise iad”.
 • Déan cinnte de gur roghnaigh tú an tOifigeach Poiblí Ainmnithe ceart
 • Déan cinnte de nach cumarsáid dhíolmhaithe í an chumarsáid

 

5) Más rud é go bhfuil scortha agat de ghníomhaíochtaí brústocaireachta           agus nach bhfuil sé ar intinn agat gníomhaíochtaí brústocaireachta a               sheoladh sa todhchaí, iarr ar an gCoimisiún um Chaighdeáin “scortha              den bhrústocaireacht” a chur le do chlárú

6) Iarr faisnéis bhreise má bhíonn amhras ort

 • Tá treoirlínte, ceisteanna coitianta agus tuairisceáin shamplacha, i measc nithe eile, foilsithe ag an gCoimisiún um Chaighdeáin ar www.lobbying.ie
 • Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn freisin ach ríomhphost a sheoladh chuig info@lobbying.ie nó glao a chur ar (01) 639-5722