Achomhairc

Féadfar achomharc a dhéanamh i gcoinne breitheanna áirithe ón gCoimisiún um Chaighdeáin. Féadfaidh aon duine arb éagóir leis/léi breith ón gCoimisiún um Chaighdeáin achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe lena mbaineann laistigh de 14 lá trí na cúiseanna leis an achomharc a leagan amach. Ba cheart achomhairc a dhéanamh chuig appeals@lobbying.ie. Is iad seo a leanas na breitheanna atá i gceist:

 

  • Breith maidir le faisnéis a bhaint i gcás gur chinn an Coimisiún um Chaighdeáin go bhfuil sí míchruinn, as dáta nó míthreorach. (Tabhair faoi deara nach bhféadfaidh duine achomharc a dhéanamh i gcoinne breith den sórt sin ach amháin i gcás go mbaineann an fhaisnéis leis/léi féin.)
  • Breith maidir le hiarratas ar fhoilsiú moillithe.
  • Breith maidir le hiarratas ar na srianta ar fhostaíocht iarthéarma a tharscaoileadh nó a laghdú.

 

Rinne an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (an tAire) Oifigigh Achomhairc neamhchlaonta neamhspleácha a cheapadh chun breithniú a dhéanamh ar achomhairc den sórt sin. Chomh maith leis sin, rinne an tAire Rialacháin lena bhforordaítear na nósanna imeachta nach mór a leanúint agus achomhairc á seoladh. Tá na Rialacháin sin ar fáil anseo.

 

Tabharfaidh an tOifigeach Achomhairc breith ar an achomharc laistigh de 14 lá tar éis an t-achomharc a bheith faighte ag an gCoimisiún um Chaighdeáin. Féadfaidh sé/sí

 

  • An bhreith ón gCoimisiún um Chaighdeáin a dhaingniú, nó
  • An bhreith a chúlghairm agus breith nua is cuí leis/léi a chur ina hionad.

 

Eiseofar an bhreith ón Oifigeach Achomhairc chuig an duine atá ag déanamh an achomhairc agus chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin ag an aon am amháin.

 

Féadfar achomharc i gcoinne na breithe ón Oifigeach Achomhairc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar phonc dlí laistigh de 21 lá tar éis an bhreith a thabhairt. Is críochnaitheach atá an bhreith ón Ard-Chúirt agus ní fhéadfar achomharc eile a dhéanamh ina coinne.