Treoirlínte do dhaoine atá ag leanúint ar aghaidh le gníomhaíochtaí brústocaireachta

Réamhrá

Síníodh an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 (uimh. 5 de 2015) (an tAcht) isteach sa dlí i mí an Mhárta 2015 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2015.

 

Cuid bhunriachtanach den phróiseas daonlathach is ea an bhrústocaireacht trínar féidir le saoránaigh a gcuid tuairimí faoi bheartas poiblí agus faoi sheirbhísí poiblí a chur in iúl do pholaiteoirí agus d’fhostaithe sa tseirbhís phoiblí. Eagraíochtaí amhail grúpaí sainleasa, comhlachtaí ionadaíocha, eagraíochtaí tionscail agus sochaí sibhialta, eagraíochtaí neamhrialtasacha, carthanais agus brústocairí gairmiúla tríú páirtí, cuireann siad go léir ionchur agus aiseolas riachtanach ar fáil do pholaiteoirí agus d’fhostaithe sa tseirbhís phoiblí trína gcuid tuairimí agus buarthaí a chur in iúl. Níl sé mar aidhm ag an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 an sreabhadh faisnéise nó tuairimí faoi bheartas nó faoi reachtaíocht a shrianadh. Tá sé mar rún aige i bhfad níos mó oscailteachta agus trédhearcachta a chur ar fáil i leith gníomhaíochtaí brústocaireachta.

 

Is é is aidhm don Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 faisnéis a chur ar fáil don phobal faoi na nithe seo:

  • Cé atá ag déanamh brústocaireachta
  • Cé ar a shon a bhfuil brústocaireacht á déanamh
  • Cé na saincheisteanna atá i gceist sa bhrústocaireacht
  • Cad is aidhm don bhrústocaireacht a bhaint amach
  • Cé a bhfuil brústocaireacht á déanamh air

 

Go ginearálta, baineann an tAcht le heagraíochtaí tráchtála a bhfuil níos mó ná 10 fostaithe lánaimseartha acu; le comhlachtaí ionadaíocha ag a bhfuil fostaí lánaimseartha amháin ar a laghad; le grúpaí tathanta, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus carthanais ag a bhfuil fostaí lánaimseartha amháin ar a laghad agus a chuireann leasanna nó cúiseanna ar leith chun cinn, agus le gairmithe a ghlacann páirt i mbrústocaireacht thar ceann cliaint a thagann faoi na critéir thuas. I gcásanna áirithe, d’fhéadfadh an tAcht bheith bainteach maidir le daoine aonair agus le grúpaí nach measfadh de ghnáth go leanann siad ar aghaidh le gníomhaíochtaí brústocaireachta.

 

Féachann an tAcht leis an mbrústocaireacht a dhéanamh níos oscailte agus níos trédhearcaí trí fhoráil a dhéanamh do na nithe seo:

  • Clár Brústocaireachta ar líne a bhunú agus a choimeád ar bun;
  • Oibleagáidí ar bhrústocairí clárú agus faisnéis a chur ar fáil go rialta faoina ngníomhaíochtaí brústocaireachta, lena n-áirítear faisnéis faoina gcliaint i gcás brústocairí gairmiúla;
  • An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) a bheith ar an rialálaí brústocaireachta;

Tréimhse mharana a fhorchur ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta áirithe a bhféadfadh roinnt iaroifigigh phoiblí iad a dhéanamh.