Gaistí Coitianta: Nithe le seachaint agus tuairisceán á chomhlánú agat

1)      Ábhar amháin, tuairisceán amháin

Ní gá duit tuairisceán ar leith a chomhdú i dtaca le gach cumarsáid. Agus tuairisceán brústocaireachta á chomhlánú agat, déan cinnte go gcuireann tú na gníomhaíochtaí go léir a thacaíonn leis an aon ábhar amháin ar áireamh i dtuairisceán amháin. Fágann sé sin gur cheart duit gach ríomhphost, glao gutháin, cruinniú, etc. a chur ar áireamh san aon tuairisceán amháin sa chás go mbaineann siad leis an aon ábhar amháin. Chun déanamh amhlaidh, roghnaigh “Cuir gníomhaíocht leis” an oiread uair is gá chun gach ceann de do chuid gníomhaíochtaí a chlúdach.

2)      Liostaigh an tOifigeach Poiblí Ainmnithe ceart

Déan cinnte go bhfuil an tOifigeach Poiblí Ainmnithe ceart á roghnú agat. Ba cheart go mbeifeá in ann an t-ainm agus an eagraíocht a ndearna tú brústocaireacht uirthi a chros-seiceáil. Mura bhfuil tú cinnte faoi ainm, seiceáil an liosta arna phostáil ag an gcomhlacht poiblí ar a shuíomh Gréasáin chun a dheimhniú cé hé an tOifigeach Poiblí Ainmnithe.

3)      Cuir toradh beartaithe fiúntach ar áireamh

Déan cinnte gur toradh fiúntach atá sa toradh beartaithe a chuireann tú ar áireamh i do thuairisceán agus go sainaithníonn sé a bhfuil á iarraidh agat. An bhfuil tuilleadh cistithe á iarraidh agat? An bhfuil athrú rialála á iarraidh agat? Ní leor a rá go bhfuil tú ag iarraidh “nithe spéise lenár n-eagraíocht a ardú”. Beidh sé ina “ní iomchuí” nach mór a thuairisciú más amhlaidh go bhfuil tú ag iarraidh cumarsáid a dhéanamh maidir le:

-          Forbairt, tionscnamh nó modhnú aon bheartais phoiblí, aon chláir phoiblí nó aon reachtaíochta,

-          Dámhachtain aon chistithe phoiblí (deontais, sparánachtaí, conarthaí, etc.), nó

-          Criosú nó forbairt.

Ní mór duit an rud atá á iarraidh agat a shainaithint, mar shampla “Athrú a iarraidh ar rialacháin iompair” nó “Na tairbhí a bhaineann lenár gclár pobail a léiriú d’fhonn cistiú leanúnach/breise a iarraidh”.

4)      Bí san airdeall ar nithe díolmhaithe

Agus do thuairisceán á chur le chéile agat, ná déan dearmad go bhféachtar ar roinnt ábhar mar nithe díolmhaithe agus nach meastar, mar sin, gur brústocaireacht atá i gcumarsáid a dhéanamh fúthu. Mar shampla, is díolmhaithe atá gnóthaí pearsanta duine aonair (amhail cárta liachta a iarraidh, iarracht a dhéanamh tithíocht shóisialta a rochtain). Is díolmhaithe freisin atá cumarsáidí faoi ábhar cur chun feidhme. Mar shampla, is díolmhaithe atá sé iarratas a chur isteach ar chlár reatha sa chás go bhfuil tú ag déanamh cumarsáid le roinn chun faomhadh a fháil don iarratas sin, fad nach bhfuil tú ag iarraidh an clár/beartas a athrú ná a mhionathrú.

Cliceáil anseo chun liosta iomlán de nithe díolmhaithe a fháil https://www.lobbying.ie/ga/cuidi%C3%BA-agus-acmhainn%C3%AD/faisn%C3%A9is-do-bhr%C3%BAstocair%C3%AD/treoirl%C3%ADnte/an-mbaineann-an-reachta%C3%ADocht-leat/.

5)      Ní cumarsáid iomchuí atá i ngach cumarsáid

D’fhonn go measfar gur brústocaireacht atá i gcumarsáid, ní mór go bhfuil GACH ceann de na TRÍ chritéar seo a leanas i gceist leis an gcumarsáid (ní leor ceann amháin ná dhá cheann díobh):

-          Ní mór go bhfuil an chumarsáid déanta ag duine a thagann faoi raon feidhme an Achta,

-          Ní mór go bhfuil an duine ag déanamh cumarsáid le hoifigeach poiblí ainmnithe, agus

-          Ní mór go mbaineann an chumarsáid le ní iomchuí.

 

6)     Déan cinnte de gur foilsíodh do thuairisceán ar ghníomhaíochtaí brústocaireachta – Seiceáil an Clár Brústocaireachta

Foilsítear tuairisceáin ar an gClár Brústocaireachta beo a luaithe a chuirtear isteach iad lena bhfoilsiú.  Chun a chinntiú gur foilsíodh do thuairisceán agus nár sábháladh é mar dhréacht agus nach bhfuil sé le foilsiú fós ag riarthóir cuntais na heagraíochta, ba cheart duit amharc ar an gClár Brústocaireachta chun a sheiceáil an bhfuil nó nach bhfuil do thuairisceán ann.  Mura bhfuil do thuairisceán le feiceáil ar an gClár laistigh de chúpla nóiméad tar éis do thuairisceán a chur isteach, is é is dóichí nár foilsíodh é mar is ceart.  Beidh ort do phainéal rialaithe a sheiceáil ansin chun a chinntiú nár sábháladh é mar dhréacht-tuairisceán agus nach bhfuil sé le foilsiú fós ag an riarthóir cuntais.

 

 

Is é an bealach is tapa chun a fháil amach cé acu atá nó nach bhfuil tú i mbun brústocaireachta ná an Tástáil Trí Chéim a dhéanamh Déan ár dTástáil Trí Chéim. Is féidir gur mian leat féachaint ar an Treoir uainn do dhaoine atá i mbun gníomhaíochtaí brústocaireachta freisin https://www.lobbying.ie/ga/cuidi%C3%BA-agus-acmhainn%C3%AD/faisn%C3%A9is-do-bhr%C3%BAstocair%C3%AD/treoirl%C3%ADnte/.