Deich bpointe eolais do Charthanais maidir le Brústocaireacht

1) Faoi Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015, ní mór d’aon duine atá i mbun brústocaireachta clárú agus tuairisceáin a sholáthar don Chlár Brústocaireachta. Níl aon díolúine i ndáil leis an gceanglas seo sonraithe do charthanais.

2)  Ní mór do charthanas ag a bhfuil fostaí amháin ar a laghad, ina bhfuil fostaí íoctha nó sealbhóir oifige i mbun cumarsáide le hOifigeach Poiblí Ainmnithe (OPA) faoi ní iomchuí, clárú agus tuairisceáin maidir le gníomhaíocht brústocaireachta a sholáthar.

3) Ní ghlactar leis gurb ionann feachtais atá dírithe ar an bpobal i gcoitinne agus brústocaireacht – caithfear cumarsáid a dhéanamh le OPA.

4) Cuimsítear i measc OPAnna comhairleoirí cathrach agus contae, oifigigh chomhairle sinsearacha, Teachtaí Dála agus Seanadóirí, Airí agus a gcomhairleoirí, agus oifigigh shinsearacha i ranna/údaráis áitiúla.

5) Féadfaidh gach carthanas brústocaireacht a dhéanamh, fad is go gcloíonn an ghníomhaíocht brústocaireachta le forálacha an Achta Carthanas. D’fhéadfadh go mbeadh ar charthanais fianaise a sholáthar do Na Coimisinéirí Ioncaim agus/nó An Rialálaí Carthanas a léiríonn go bhfuil an ghníomhaíocht brústocaireachta atá ar bun acu ag teacht lena bpríomhchuspóirí. Níl aon rud sonraithe in An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil a athraíonn ceanglais an Achta Carthanas nó Acht um Chomhdhlúite Cánacha 1997.

6) Cumarsáid phoiblí - Is ar an gcarthanas atá i mbun na ngníomhaíochtaí brústocaireachta atá á ndéanamh ag comhaltaí aonair nó ag tacadóirí atá an fhreagracht clárú agus tuairisceáin a sholáthar. Ní ghlactar ach le cumarsáid déanta, arna bainistiú nó á treorú ag fostaithe íoctha nó ag sealbhóirí oifige mar bhrústocaireacht.

7) D’fhéadfaí glacadh le ríomhphoist, glaonna teileafóin, cruinnithe, comhráite neamhfhoirmiúla agus fiú amháin tvuíteanna mar bhrústocaireacht. Ní mór brústocaireacht a tharlaíonn ag imeacht carthanais a thuairisciú freisin.

8) Ní mór clárúcháin agus tuairisceáin a chomhlánú ar líne ar www.lobbying.ie, faoi na spriocdhátaí sonraithe. Ní gá, mar shampla, d’aon duine atá i mbun brústocaireachta i mí Feabhra, clárú agus tuairisceáin a sholáthar go dtí an 21 Bealtaine.

9) Is cion é brústocaireacht a dhéanamh gan clárú; teip tuairisceán a sholáthar; nó tuairisceán mall a sholáthar. D’fhéadfadh an Coimisiún fíneálacha a fhorchur nó aon neamhchomhlíonadh a ionchúiseamh.

10) Is foinse iontach eolais é an suíomh gréasáin, Lobbying.ie, lena n-áirítear físeáin, tuairisceáin shamplacha, CCanna agus an Tástáil Trí Chéim chun cabhrú leat cinneadh a dhéanamh maidir lena bhfuil nó nach bhfuil brústocaireacht á déanamh agat. 

An bhfuil tú fós éiginnte maidir leis an ngá atá le clárú? Déan teagmháil le hAonad Rialála Brústocaireachta an Choimisiúin ag an uimhir theileafóin 01-6395722 nó seol ríomhphost chuig info@lobbying.ie.