Achoimre ar phríomhfhorálacha an Achta

Íoslódáil

Tá an Treoir seo ar fáil lena híoslódáil i bhformáid PDF

Rinne an tUas. Brendan Howlin TD, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 a chur chun cinn tríd an dá Theach den Oireachtas.

Is é is aidhm don Acht um Brústocaireacht a Rialáil (an tAcht) faisnéis a chur ar fáil don phobal faoi na nithe seo:

 • Cé atá ag déanamh brústocaireachta
 • Cé ar a shon a bhfuil brústocaireacht á déanamh
 • Cé na saincheisteanna atá i gceist sa bhrústocaireacht
 • Cad is aidhm don bhrústocaireacht a bhaint amach
 • Cé a bhfuil brústocaireacht á déanamh air

Cuid bhunriachtanach den phróiseas daonlathach is ea an bhrústocaireacht. Déanann sí saoránaigh agus eagraíochtaí a chumasú nó a éascú chun a gcuid tuairimí faoi bheartas poiblí agus faoi sheirbhísí poiblí a chur in iúl do pholaiteoirí agus d’fhostaithe sa tseirbhís phoiblí.

Níl sé mar aidhm ag an Acht an bhrústocaireacht a chosc ná a thoirmeasc. Tá sé mar aidhm aige an próiseas a dhéanamh níos trédhearcaí.

Féachann an tAcht le déanamh amhlaidh trí fhoráil a dhéanamh do na nithe seo:

 • Clár brústocaireachta a bhfuil rochtain ag an bpobal air a bhunú agus a choimeád ar bun
 • An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún um Chaighdeáin) a bheith ar an rialálaí brústocaireachta
 • Oibleagáidí ar bhrústocairí clárú agus faisnéis a chur ar fáil go rialta faoina ngníomhaíochtaí brústocaireachta, lena n-áirítear faisnéis faoina gcliaint i gcás brústocairí gairmiúla
 • Cód iompair maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a dhéanamh
 • Tréimhse “fuaraithe” a thabhairt isteach nach bhféadfaidh roinnt iar-oifigeach gníomhaíocht brústocaireachta a dhéanamh lena linn

Má bhíonn páirt agat sa bhrústocaireacht, féadfar go mbeidh ort:

 • Clárú ar an suíomh Gréasáin nua don Chlár Brústocaireachta atá á chur le chéile agus á choimeád ar bun ag an gCoimisiún um Chaighdeáin: www.lobbying.ie
 • Faisnéis a chur ar fáil don Choimisiún um Chaighdeáin faoi do ghníomhaíochtaí brústocaireachta trí huaire sa bhliain

Ní ghearrfar aon táille ar chlárú mar bhrústocaire. Beidh baill den phobal ábalta amharc ar an gclár agus é a chuardach saor in aisce.

Tá achoimre ar phríomhfhorálacha an Achta sa doiciméad seo. Tá treoirlínte mionsonraithe á n-ullmhú ag an gCoimisiún um Chaighdeáin maidir leis an Acht, lena n-áirítear treoir do dhaoine atá ag leanúint ar aghaidh le gníomhaíochtaí brústocaireachta; treoir d’oifigigh phoiblí ainmnithe; agus treoir i dtaca le forálacha criosaithe agus forbartha an Achta.

Dátaí tábhachtacha tosaigh

Chinn an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe go dtiocfadh an tAcht in éifeacht an 1 Meán Fómhair 2015.

1 Bealtaine 2015: Tiocfaidh an Clár Brústocaireachta (www.lobbying.ie) i bhfeidhm. Cuirfidh sé sin ar chumas daoine iad féin a chur ar an eolas faoi cheanglais an Achta agus faoin gclár ar líne.

1 Meán Fómhair 2015: Tiocfaidh an tAcht in éifeacht. Má bhíonn tú ag leanúint ar aghaidh leis an mbrústocaireacht, caithfidh tú tús a chur le taifid de do ghníomhaíochtaí brústocaireachta a choinneáil ón 1 Meán Fómhair 2015. Is amhlaidh sin mar go gceanglófar ort faisnéis a chur ar fáil don Choimisiún um Chaighdeáin ar na gníomhaíochtaí brústocaireachta ar ghlac tú páirt iontu sa tréimhse ón 1 Meán Fómhair 2015 go dtí an 31 Nollaig 2015.

21 Eanáir 2016: Caithfidh go bhfuil tú cláraithe leis an gCoimisiún um Chaighdeáin faoin dáta seo má ghlac tú páirt i ngníomhaíochtaí brústocaireachta sa tréimhse ón 1 Meán Fómhair 2015 go dtí an 31 Nollaig 2015. Chomh maith leis sin, caithfidh tú do chéad tacar tuairisceán a chur ar fáil don Choimisiún um Chaighdeáin i dtaca leis an tréimhse ón 1 Meán Fómhair 2015 go dtí an 31 Nollaig 2015.

An gá dom clárú?

Is gá duit clárú má bhíonn tú ag leanúint ar aghaidh le gníomhaíochtaí brústocaireachta. Beidh tú ag leanúint ar aghaidh le gníomhaíochtaí brústocaireachta má chomhlíonann tú na coinníollacha seo a leanas:

 1. Tá tú ag déanamh cumarsáid go díreach nó go hindíreach le “Oifigeach Poiblí Ainmnithe” agus
 2. Baineann an chumarsáid sin le “ní iomchuí” agus
 3. Ní díolmhaithe go sonrach atá an chumarsáid sin agus
 1. Tá tú ar cheann amháin díobh seo:
  • Tríú páirtí atá ag fáil íocaíochta chun cumarsáid a dhéanamh thar ceann cliaint (sa chás gurb é atá sa chliant ná fostóir ag a bhfuil 10 fostaithe lánaimseartha nó comhlacht ionadaíoch nó comhlacht tathanta ag a bhfuil fostaí lánaimseartha amháin ar a laghad).
  • Fostóir ag a bhfuil níos mó ná 10 fostaithe sa chás go ndéantar na teachtaireachtaí thar do cheann
  • Comhlacht ionadaíoch ag a bhfuil fostaí amháin ar a laghad atá ag déanamh cumarsáid thar ceann a bhall agus is fostaí íoctha nó sealbhóir oifige an chomhlachta a dhéanann an teachtaireacht.
  • Comhlacht tathanta ag a bhfuil fostaí amháin ar a laghad atá ann go príomha chun tabhairt faoi shaincheisteanna ar leith agus is fostaí íoctha nó sealbhóir oifige an chomhlachta atá ag déanamh cumarsáid ar na saincheisteanna sin.
  • Duine ar bith atá ag déanamh cumarsáid ar fhorbairt talún nó ar chriosú talon.

Cé hiad na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe?

Is iad na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe:

 • Airí agus Airí Stáit
 • TDanna agus Seanadóirí
 • FPEnna le haghaidh toghcheantar sa Stát seo
 • Baill d’údaráis áitiúla
 • Comhairleoirí Speisialta

%MCEPASTEBIN%