Faisnéis do Bhrústocairí

Tá treoirlínte agus comhaid chúnaimh againn anseo do dhaoine a bhfuil brústocaireacht á déanamh acu.

Cén fáth a gcaithfidh mé clárú?

Sula gcláraíonn tú leis an gcóras a úsáid déan ár dTástáil Trí Chéim lena fhéachaint an bhfuil brústocaireacht á déanamh agat.

Is féidir leat achoimre ar phríomhfhorálacha an Achta um Brústocaireacht a Rialáil a léamh.

Is féidir leat treoir níos cuimsithí do dhaoine atá i mbun gníomhaíochtaí brústocaireachta a léamh chomh maith.

Tá Treoirlínte ar fáil againn chomh maith i dtaca le forbairt agus criosú talún

Bearta le déanamh chun cloí leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil (an tAcht)

Más deimhin leat gur duine atá ag seoladh gníomhaíochtaí brústocaireachta thú, is féidir go mbeidh fonn ort na bearta seo a leanas a dhéanamh chun a chinntiú go mbíonn tú ag cloí leis an Acht:

 

  1. Déan athbhreithniú ar do shocruithe le haghaidh “cumarsáidí iomchuí” (gníomhaíochtaí brústocaireachta) a thagann faoi raon feidhme an Achta a thaifeadadh agus, i gcás eagraíochtaí, sainaithin na príomhphearsana a bhfuil baint acu leis na cumarsáidí a dhéanamh.
  2. Nuair is gá, cuir socruithe i bhfeidhm chun gach cumarsáid iomchuí a thaifeadadh.
  3. Más eagraíocht atá ag seoladh gníomhaíochtaí brústocaireachta thú, sainaithin an duine/na daoine san eagraíocht a mbeidh freagracht orthu as tuairisceáin maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a chlárú agus a thiomsú.
  4. Féadfaidh níos mó ná duine amháin san eagraíocht sonraí a chur isteach i gcuntas na heagraíochta ar lobbying.ie ar bhonn leanúnach.  Féadfar an fhaisnéis sin a shábháil mar dhréacht-tuairisceáin ar chuntas na heagraíochta ar lobbying.ie sula ndéanfaidh an riarthóir cuntais í a cheadú agus a chur isteach go foirmiúil (féach pointe 5 thíos).
  5. Ainmnigh duine (nó daoine) laistigh de d’eagraíocht a chuirfidh tuairisceán/tuairisceáin na heagraíochta maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta isteach ag deireadh gach tréimhse tuairiscithe agus a dheimhneoidh gur ceart atá an fhaisnéis (riarthóir(í) cuntais lobbying.ie).  Mar ábhar dea-chleachtais, moltar go mbeadh níos mó ná riarthóir cuntais amháin ag eagraíocht atá ag clárú ar an gClár. Cinnteoidh sé sin go bhfaighidh níos mó ná duine amháin an comhfhreagras ar fad a sheolfar ó www.lobbying.ie, amhail foláirimh faoi dheireadh tréimhse agus ríomhphoist mheabhrúcháin spriocdháta, i gcás go n-éireoidh duine as a ról nó nach mbeidh sé/sí ar fáil ar chúis ar bith.
  6. De bhreis ar riarthóirí cuntais, féadfaidh eagraíochtaí “úsáideoirí cuntais” a chruthú freisin.  Féadfaidh úsáideoirí cuntais faisnéis a bhaineann leis na gníomhaíochtaí brústocaireachta de chuid eagraíochta a chur isteach i gcuntas na heagraíochta ar lobbying.ie agus féadfaidh siad dréacht-tuairisceáin maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a dhréachtú.  Ní fhéadfaidh úsáideoirí cuntais tuairisceáin maidir le gníomhaíochtaí brústocaireachta a fhoilsiú ar an gClár, áfach.  Ní fhéadfaidh ach riarthóirí cuntais amháin é sin a dhéanamh.
  7. Déan cinnte de go bhfuil rochtain cheart agus údarú ceart chun an cuntas a bhainistiú ag na daoine a chuirtear ar áireamh i gcuntas na heagraíochta ar lobbying.ie.”

Cuidiú

Beidh sraith físeán treorach gairid ar fáil go luath, agus treoróidh na físeáin trí úsáid an chórais thú.